Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

2/ 02.01.2019 година                           град Варна

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  тринадесети ноември                                           година 2018

в открито  заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

При секретар : Д.Чипева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.т.д. № 476 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от Сдружение за напояване „Батовска долина“, със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, представлявано от М. А. против решение № 129/02.07.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 76/18г., с което на осн.чл.64 ал.7 от ЗСН вр.чл.13 ал.1 т.3 б.“б“ от ЗЮЛНЦ сдружението е прекратено. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което предявеният иск бъде отхвърлен.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с правно основание чл.64 ал.7 от ЗСН вр.чл.13 ал.1 т.3 б.”б” ЗЮЛНЦ.

          Министърът на земеделието, храните и горите в качеството му на надзорен орган на осн.чл.5 ал.2 от ЗСН предявява иск срещу Сдружение за напояване „Батовска долина” с БУЛСТАТ 124626469 със седалище и адрес на управление с.Оброчище, общ.Балчик, обл.Добрич, регистрирано с решение № 235/10.02.2004г. по ф.д. № 112/2004г. на Добричкия окръжен съд, представлявано от председателя му М. П. А. с искане сдружението да бъде прекратено поради констатирани множество нарушения на Закона за сдруженията за напояване.

          Установено от фактическа страна по делото е, че СН „Батовска долина”, с.Оброчище е учредено на 09.08.2003г. Уставът на сдружението е одобрен със Заповед № РД -09-684/16.09.2003г. на министъра на земеделието и горите, а промените в него  - със Заповед № РД -09-720/28.07.2006г. на зам.министъра на земеделието и горите.

          С решение № 235/10.02.2004г. на Добричкия окръжен съд по ф.д. № 112/2004г. сдружението е вписано в регистъра на ЮЛНЦ.

          Не се спори и че на 08.07.2017г. е изтекъл мандата на управителните органи на сдружението.

          За да докаже основанието за исканото прекратяване на сдружението  поради нарушаване на закона, ищецът релевира следните неизпълнения на задълженията на ответното дружество :

Докато за 2012г. полятите от сдружението площи и подадени маси са – 84,5 дка – 574п/дка – 50 180 куб.м., то за следващите години – 2013г. – 2016г. посочената услуга не е извършвана, а за 2017г.  не е одобрена цена на услугата „Доставяне на вода за напояване” и не е осъществявана дейност.

          По повод изтичането на мандата на управителните органи и отправеното от председателя на УС предизвестие за прекратяване на участието му в сдружението с писмо изх.№ АР-24-7/27.03.2017г. ОДЗ – Добрич е уведомила М. А., че в тримесечния срок на предизвестието следва да бъде насрочено отчетно-изборно събрание, на което да бъде избран нов председател на сдружението и че собственото му заличаване като председател може да бъде извършено след постановяване на решение за това от Добричкия окръжен съд. Това предписание, което всъщност възпроизвежда задължение на напускащия председател по общо правило на закона и устава, не е изпълнено предвид разбирането на М. А., че след депозиране на предизвестието си за прекратяване на управителните му функции  задълженията му като председател са отпаднали. Всички последващи опити на ОДЗ – Добрич за избор на нов председател на сдружението – писмо изх.№ АР – 24-7/07.07.17г. и писмо изх.№ Ар – 24-7- 3/04.10.17г. са останали без последствие.

          При изпълнение на контролните си функции надзорният орган е констатирал пропуски, нарушения и дейности на сдружението,  противоречащи на специалния закон, които са отразени в приложените по делото протоколи от извършени проверки, с надени предписания за отстраняването им. Контролните органи са установили, че от регистрацията си до момента на предявяване на иска сдружението не е извършвало ремонтно-възстановителни дейности, не е изграждало нови хидромелиоративни съоръжения; след 2013г. не е изготвяна месечна справка през поливните сезони, както и годишни справки за дейността на сдружението; за периода 2013г. – 2016г. не са извършвани дейности по напояването; не е сключен договор за възлагане на оператор на стопанисването, поддържането  и осъществяването на техническата експлоатация на стената и съоръженията на язовира в нарушение на чл.138в от Закона за водите; през 2016г. не е воден дневник за извършените технически дейности във връзка с поддържането и експлоатацията на хидромелиоративната структура, а за 2017г. не е одобрена цена на услугата „Доставяне на вода за напояване” и не е осъществявана дейност.

С писмо изх.№ РД-05-814/10.11.2017г.  ОДЗ – Добрич е уведомила председателя на сдружението М. А. за конкретните превантивни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация на язовир „Ляхово”, с.Оброчище във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон.

          Представена е  по делото обилна документация във връзка с констатации на контролните органи -  Областен управител на Област Добрич, ОДЗ – Добрич, ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” и РД ПБЗН – гр.Добрич и дадени предписания за осигуряване безопасната експлоатация на язовира, който е счетен за потенциално опасен за с.Оброчище и инфраструктурата в близост до река Батовска, които констатации и предписания са адресирани до постоянния адрес на председателя на сдружението М. А., посочен в първичната съдебна регистрация на сдружението, както и до посочения от него адрес за кореспонденция / къщата на майка му/ и които са останали неполучени от него. Констатациите на контролните органи не са опровергани, липсват и доказателства за изпълнение на дадените предписания. При това положение съдът намира, че с посочените пропуски и нередности са нарушени изискванията на Закона за сдруженията за напояване, Закона за водите, Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата  и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние и Устава на ответното дружество. Т.е. – основанието за направеното искане за прекратяване на сдружението се явява доказано по делото. В този смисъл неоснователно е оплакването в жалбата за отсъствието на правен интерес от завеждане на иска, тъй като посоченото в исковата молба основание за прекратяване – чл.13 ал.1 т.3 б.”б” ЗЮЛНЦ не е налице.

          Основното оплакване в жалбата обаче се свежда до това, че според въззивника отговорността за подробно описаните в исковата молба на ищеца пропуски, констатирани при извършените проверки на дейността на сдружението не би следвало да бъде търсена от ответника М. А. предвид на твърдяното от него прекратяване на участието му в сдружението като негов член и председател поради отправяне на предизвестие за това на 24.02.2017г. Според изложената теза от момента на подаване на предизвестието А. е считал, че са прекратени представителните му функции и всяко извършено от него действие, вкл. и свикване на общо събрание за избор на нов председател, би накърнило интересите на сдружението. Според устава неговите функции е следвало да бъдат изпълнявани от секретаря.

Това оплакване съдът намира за неоснователно по следните съображения :

Преди всичко съдът изхожда от обстоятелството, че ответник по предявения иск не е М. П. А. в лично качество, а Сдружение за напояване „Батовска долина”, с.Оброчище, представлявано от М. П. А.. В този смисъл оплакването в жалбата не касае оспорване на пасивната материалноправна легитимация по предявения иск. Предизвестието е получено от сдружението на 24.02.2017г. и  съгласно чл.36 ал.5 от Устава е породило действие след изтичане на три месеца, т.е. след 24.05.2017г. Предсрочното прекратяване на мандата на председателя на УС обаче е и обстоятелство, подлежащо на регистрация. Съгласно чл.15 ал.3 от ЗСН в регистъра на ЮЛНЦ по седалище на сдружението се вписват данните по чл.14 ал.1 т.1-3 и 5, която последна точка 5 урежда начина на представляване на сдружението. В този смисъл съгласно последното представено по делото решение на Добричкия окръжен съд, фирмено отделение по ф.д. № 112/2004г. – решение № 61/08.07.2014г. сдружението се представлява от досегашния председател на УС М. П. А.. В този смисъл е  и отразяването на това обстоятелство в удостоверението за актуално състояние от 27.11.2017г. на ДОС – л.48-49, т.е. – много след изтичане на тримесечното предизвестие. Това е така, защото с изтичане на тримесечния срок на предизвестие е настъпило прекратяване на управленските и представителни функции на вписания в регистъра председател на УС М. П. А. в отношенията му със сдружението. За да породи действие по отношение на третите лица,  прекратяването следва да е вписано в нарочния за това регистър. До момента на отразяване на това обстоятелство по отношение на третите лица управляващ и представляващ сдружението остава досегашния председател на УС А..

Не се споделя и тезата, че след изтичане на тримесечното предизвестие функциите на председател на УС се поемат от секретаря на сдружението,  съгласно чл.37 ал.2 т.1 от Устава, тъй като в случая не е налице хипотезата на „отсъствие” по смисъла на посочения текст от Устава, а на подадена оставка от страна на председателя. Освен това секретарят не е сред представителните органи на сдружението, посочени в чл.34 ал.1 от ЗСН, поради което не може да изпълнява правомощията на председател на сдружението за неопределен период от време. С оглед на това съдът намира, че всички констатации за дейността на сдружението и отправените във връзка с това предписания правилно и в съответствие със закона и устава са отправени от контролния орган към сдружението, представлявано от М. П. А..

Поддържа се пред настоящата инстанция релевираното в първоинстанционното производство възражение за липсата на активна материалноправна легитимация в лицето на министъра на земеделието, храните и горите в качеството му на надзорен орган по чл.5 ал.2 от ЗСН. Според въззивника инициативата за прекратявена не сдружението при накърнен държавен или обществен интерес, каквото накърняване се твърди в исковата молба, е предоставена единствено на прокурора съгласно чл.13 ал.2 ЗЮЛНЦ.

          Съгласно чл.13 ал.1 т.3 б.”б” от ЗЮЛНЦ сдружението се прекратява с решение на ОС по седалището му когато извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на  законите и на добрите нрави. Ал.2 на същия текст овластява прокурора и всеки заинтересуван да предяви иска за прекратяване на ЮЛНЦ. По изричната разпоредба на препращащата норма на чл.64 ал.7 от ЗСН посочените разпоредби  на ЗЮЛНЦ се прилагат съответно и при преобразуване, прекратяване и ликвидация на сдружението за напояване, каквото е ответното дружество.

          Съгласно изричния текст на закона правомощието за предявяване на иск за прекратяване на сдружението е предоставено освен на прокурора и на всеки заинтересуван. Тъй като министърът на земеделието, храните и горите е надзорен орган по отношение дейността на сдруженията за напояване, не може да му се отрече правния интерес, нито наличието на активна материалноправна легитимация за предявяване на иска в качеството му на заинтересувано трето лице.

          По изложените съображения предявената искова претенция се явява основателна и следва да бъде уважена.

          Като е достигнал до идентични фактически констатации и правни изводи първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

          Въззиваемата страна не претендира разноски, поради което съдът не присъжда такива.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА  решение № 129/02.07.2018г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 76/18г., с което на осн.чл.64 ал.7 от ЗСН вр.чл.13 ал.1 т.3 б.“б“ от ЗЮЛНЦ  е прекратено Сдружение за напояване „Батовска долина“, със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, представлявано от М. П. А..

          Разноски не се присъждат.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: