О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                   № 508

 

                 гр.Варна,26.07.2013г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 477 по описа на съда  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството е по повод на частна жалба от Светлана С. против определение № 362/13.05.2013г. по т.д. № 6/12г. на СОС, с което е оставено без уважение искането на частната жалбоподателка за спиране на изпълнението по отношение на нея изп.д. № 20117670400791 на ЧСИ Г.Георгиев .

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Счита , че българското законодателство противоречи на Директива 93/13/ЕИО. Счита , че без възможност ипотекарният длъжник , който не е страна по договора за кредит, да защити правата си, е възможно осъществяване на принудителното изпълнение спрямо ипотекирания имот /в този смисъл загубване на имота/ преди да бъде решен с окончателен съдебен акт спора по чл.422 ГПК. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго , с което се спре изпълнителното производство.

    В писмения си отговор „У Б”АД оспорва основателността на частната жалба.

    ВнАС прецени следното:

    Пред СОС по т.д. № 6/12г. е висящ спор с правно осн. чл.422 ГПК с ищец  „У Б”АД и ответници „Норд-Ест Трейд”ООД – длъжник по договор за кредит и С.С. и С.С. – ипотекарни гаранти за установяване на вземането на банката спрямо ответниците като солидарни длъжници по заповед за незабавно изпълнение на парично задължение от 21.07.2011г. по ч.гр.д. № 1298/11г. на Сил.РС.

    С молба от 10.04.2013г. С.С. е поискала от СОС по висящото т.д. № 6/12г. да спре спрямо нея изпълнението по изп.дело , образувано по издадения въз основа на горепосочената заповед за незабавно изпълнение изпълнителен лист.

    ВнАС прави следните изводи:

    В настоящия случай заповедта по чл.417 ГПК е издадена въз основа на извлечение от счетоводни книги, с които се удостоверява вземането на банката. Законът дава възможност на определени субекти да реализират правата си по реда на заповедното производство като е отчел специфичния характер на обществените отношения между тях и длъжниците. Длъжниците в заповедното производство не са лишени от защита и на тяхна преценка е предоставена възможността да обжалват разпореждането за незабавно изпълнение / чл.419, ал.1 ГПК/ , да подадат възражение срещу заповедта / чл.414 ГПК/ , да поискат спиране на принудителното изпълнение в хипотезите на чл.420, ал.1 и ал.2 ГПК. Извън сроковете и при предпоставките на чл.420,ал.1 и ал.2 ГПК длъжникът не може да иска спиране на принудителното изпълнение спрямо неговото имущество. Отделно от това при евентуално отхвърляне на установителния иск по чл.422 ГПК длъжникът може да се снабди с обратен изпълнителен лист срещу взискателя по чл.245, ал.3 , изр.2 ГПК.

    След като молбата от 10.04.2013г. не отговаря на така  зададените критерии по чл.422, ал.2 вр. чл.420 ГПК същата е неоснователна. Обжалваното определение следва да се потвърди.

    Водим от което , съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА определение № 362/13.05.2013г. по т.д. № 6/12г. на СОС.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: