О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

549/14.08.                                                 2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на тринадесети август                                                 година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Христова

                    М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 477 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Д.А.Н.  с ЕГН **********,*** против разпореждане № 3592/07.04.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д.№ 2472/2012г., с което му е върната, в качеството му на жалбоподател, въззивна жалба вх.№ 20058/26.06.2013г. против решение № 500/29.05.2013г. по т.д. № 2472/2012г. По съображения за неправилност на обжалваното разпореждане, моли съда същото да бъде отменено.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С въззивна жалба вх.№ 20 058/26.06.2013г. Д.А.Н. обжалва решение № 500/29.05.2013г. по т.д. № 2472/2012г. по описа на ВОС, ТО. С разпореждане № 7100/27.06.2013г. жалбата е оставена без движение за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване в размер на 5 867,49лв. С молба вх.№ 23100/24.07.2013г. Д.А.Н. е поискал от съда да бъде освободен от заплащането й на осн.чл.83 ал.2 ГПК. С определение № 3724/17.09.2013г. по т.д. № 2472/12г. молбата е оставена без уважение. Определение № 3724/17.09.2013г. е потвърдено от въззивната инстанция по ч.т.д. № 822/2013г. на ВнАпС. В частта, касаеща частния жалбоподател, определението на апелативния съд не е допуснато до касационен контрол – опр. 80/12.02.2015г. на ВКС, ІІ т.о. по ч.т.д. № 2469/2014г.

          С разпореждане № 2280/27.02.2015г. на ВОС по т.д. № 2472/12г. въззивна жалба вх.№ 20 058/26.06.2013г. на  Д.А.Н. срещу решение № 500/29.05.2013г. по т.д. № 2472/2012г. по описа на ВОС, ТО отново е оставена без движение за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 5 867,49лв, като разпореждането е връчено на жалбоподателя на 23.03.2015г. В законоустановения едноседмичен срок – до 30.03.2015г. вкл., не са представени доказателства за внасяне на държавната такса. Такива не са представени и пред настоящата инстанция, предвид на което правилно първоинстанционният съд е разпоредил връщане на въззивната жалба на осн.чл.262 ал.2 т.2 ГПК.

          Обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно и следва да бъде споделено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от Д.А.Н.  с ЕГН **********,*** против разпореждане № 3592/07.04.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д.№ 2472/2012г., с което му е върната, в качеството му на жалбоподател, въззивна жалба вх.№ 20058/26.06.2013г. против решение № 500/29.05.2013г. по т.д. № 2472/2012г.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :