ОПРЕДЕЛЕНИЕ

585

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 19.08.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

    МАРИЯ ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№477 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Ш.Я.М., Н.И.З. и М.Й.К., и тримата от гр.Балчик, срещу определение №266/04.06.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №116/2019 г., с което е отхвърлено искането им за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски по делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

От подадените от ищците декларации по чл.83, ал.2-ГПК се установява, че същите нямат постоянни доходи, не притежават недвижимо имущество, МПС и влогове, и не работят, като първата от тях е в нетрудоспособна възраст със заболявания – диабет и исхемична болест, а вторите двама са безработни, регистрирани в „Бюрото по труда“ със заболявания, съответно – диабет и дископатия, като се издържат от заеми, с месечна издръжка от по 200 лева всеки. От това следва, че лицата нямат достатъчно средства да заплащат държавни такси по делото, предвид което следва да бъдат освободени от заплащането на такива. Съдът преценява, че разноските по делото не са толкова обременителни и ищците могат да ги понесат, затова не следва да бъдат освобождавани от заплащането им.

Определението е неправилно и следва да се отмени в частта му относно държавните такси, като ищците се освободят за тях, а се потвърди в останалата му част за разноските по делото.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №266/04.06.2019 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по т.д. №116/2019 г. в частта му относно държавните такси, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА Ш.Я.М., Н.И.З. и М.Й.К., и тримата от гр.Балчик от заплащане на държавни такси по т.д. №116/2019 г. на Окръжен съд Добрич-ТО.

 

 ПОТВЪРЖДАВА същото определение в останалата му част относно разноските по делото.

Определението подлежи на обжалване в потвърдителната му част в едноседмичен срок от съобщението с частна касационна жалба пред ВКС при условията на чл.280, ал.1 и 2 – ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.