Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 237/ 22.08.2014 г.                                                              Град Варна

Варненски Апелативен съд                                                          Търговско отделение

На       22.08.                                                                                                   Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. ХРИСТОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: П. ПЕТРОВА

                                                                                                            С. КОЛЕВА

                                       

+

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер  478             по описа за 2014 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 613а ал. 3, вр. 717з ал.3 ТЗ.

Образувано е по частна жалба на “Р.Т.И.-Е.ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ чрез адв. М., срещу постановление № 3 от 06.06.2014г., постановено по т.д. № 242/2010 год. по описа на ОС – Добрич, с което на осн. чл. 717з ТЗ Добричкия окръжен съд е възложил на “Е.“ ООД – гр. Добрич имущество от масата на несъстоятелността на “Р.Т.И.-Е.ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/, представляващо: сграда тип „гараж”,  с идентификатор ХХХХХ.ХХХ.ХХ.Х.Х и дворно място с площ от 368 кв.м., за което е отреден парцел VІІ-2, находящи се в гр.Добрич, в УПИ №72624.378.28, целият с площ от 1,437 дка по плана за парцелиране на бивш стопански двор ”Д.-С.”, представляващ самостоятелен обект в сграда, с площ от 140 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72624.378.23.1.2; под обекта-няма и над обекта-няма, за сумата от 32 500 лв./тридесет и две хиляди и петстотин лева/.

Сочи се, че обжалваното постановление за възлагане е неправилно, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон: чл. 717а ал.2 ТЗ и чл. 717д ТЗ. Основните съображения в подкрепа на посочените оплаквания са, че липсват доказателства за спазване процедурата по чл. 717а ал.2 ТЗ, а освен това и остатъкът от продажната цена не е внесена в законоустановения за това срок, респ. след изтичането му. Иска се отмяна на обжалваното постановление за възлагане.

Участвалият в търга и обявен за купувач “Е.“ ООД – гр. Добрич, не е изразил становище по частната жалба.

            В отговора на частната жалба синдикът на длъжника “Р.Т.И.-Е.ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/ - Д.Г.А. поддържа становище за неоснователност на същата.

            Частната жалба е подадена в срок от оправомощено за това лице - от кръга на визираните в чл. 717з ал. 3 ТЗ, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

            Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

            Видно от приложените по делото документи, търгът е проведен при спазване на законовите изисквания за това.

С молба № 1666/11.03.2014г. по вх.рег. на ДОС синдикът е представил обявление за продажба, насрочена за 10.04.2014г. и протокол за разгласа на обявлението, съдържащи необходимите законови реквизити. Безспорно е, че с това са спазени изискванията на чл. 717а т.2 ТЗ. Видно от представения от синдика протокол, обявлението е залепено на таблото на Община Добрич с положен вх. номер, адреса на офиса на синдика, както и на адреса на самите имоти обект на продажбата, за което са представени и съответните доказателства (стикер с вх. номер на Община Добрич; съответните обратни разписки от разменена кореспонденция). Същото е изпратено и на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за поместване в специализираното издание на министерството /продажба от синдици/. След служебна проверка се установи коректно публикуване на обявлението на сайта на МИЕ в раздел „Обяви и търгове”, подраздел „ Бюлетин продажба на синдици” в архивната му част (http://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/public_announcements.xsp?v=archive).

С оглед изложеното, настоящият състав намира, че всички изисквания за разгласа по чл. 717а ТЗ са спазени.

Що се отнася до оплакванията в жалбата за нарушаване правилата на чл. 717д ТЗ, съдът намира следното:

Видно от представения отчет на синдика, на провелия се на 10.04.2014г. търг за продажба на двете гаражни клетки купувач не се е явил, поради което на осн. чл.717ж от ТЗ е насрочен нов търг с оглед обявяването на първия за нестанал. Търгът е насрочен за 28.05.2014г., като с молба вх. № 3017/07.05.2014г. по вх. рег. на ДОС синдикът повторно е представил изискуемите документи за извършване процедурата по чл. 717а ТЗ за изготвянето на обявление. В последното изчерпателно са посочени редът и начинът на продажбата, както и мястото и деня на провеждането ѝ - на 28.05.2014г. от 14.00ч., в офиса на  синдика в гр. Добрич, ул. ”Сан Стефано” № 2. Изготвен е и е приложен протокол за  поставянето на обявлението на законоизискуемите за това места. Видно от приложените по делото доказателства и за втория търг съдът намира, че липсват нарушения от страна на синдика, респ., че са изпълнени изискванията на чл.717а ал.2 от ТЗ.

От приложените по делото документи е видно, че възложеният имот действително принадлежи към патримониума на длъжника (нот.акт № 56, том VІ, рег.№ 21434, дело № 2881/17.12.2004г.).

Съобразно представеното копие от входящ регистър на постъпилите предложения, заявление за участие в търга с явно наддаване е подал един единствен кандидат, а именно “Е.“ ООД – гр. Добрич. Последният е представил доказателства за внесен депозит за участие в наддаването.

Съгласно  протокол за проведена продажба по реда на чл.717ж от ТЗ офертата на “Е.“ ООД – гр. Добрич се явява единствено наддавателно предложение, поради което явилия се наддавач е обявен за купувач, спечелил търга, съобразно изискванията на чл.717в, ал. 4 от ТЗ. Обявеният за купувач на недвижимия имот – „Е.” ООД гр. Добрич, е внесъл на 03.06.2014г. остатъка от продажната цена в  размер от 32 500 лв. общо, след приспадане на внесения задатък. В тази връзка, съдът намира за несъстоятелни оплакванията в жалбата, че плащането на остатъка е сторено след изтичане на законоустановения за това срок съгл. правилата на чл. 717д ТЗ. Видно от приложеното уведомление до спечелилия търга наддавач, респ. купувач, последният е следвало да внесе остатъка от продажната цена в 5-дневен срок считано от 28.05.2014г.. С оглед на това, че обявеният за купувач е единствен заявил участие наддавач, съдът намира за неоснователни оплакванията за незаконосъобразност в тази връзка и становището на жалбоподателя, че синдикът е следвало да обяви продажбата за нестанала, поради което и ДОС с оглед нарушаването на правилата на чл. 717д ТЗ не е следвало да издава процесното постановление за възлагане. Съображенията на настоящия състав са следните:

Съгласно чл. 717з, ал. 4 ТЗ за купувача съществува дори възможността за внасяне на дължимата сума заедно с лихвите от деня на обявяването му за купувач в хипотезата на оспорена по исков ред действителност на продажбата. Идентична възможност е предвидена и в изпълнителното производство по ГПК при насочване принудителното изпълнение върху недвижими вещи и в частност касателно публичната продан в изпълнителното производство – чл. 496, ал. 3 ГПК. Предвид изложеното и по аргумент от чл.717з ал.4 ТЗ при извършена при абсолютно съблюдаване предвидените за това в ТЗ правила продажба, плащането от купувача на 03.06.2014 г., включително и с дължимата лихва, съдът приема за законосъобразно извършено.

Съобразно горното, настоящият състав намира, че правилно и на осн. чл. 717з ТЗ съдът по несъстоятелността е издал постановлението за възлагане на „Е.” ООД гр. Добрич, представлявано от Н.П.П. и Стоян Славов Стоянов, поради което жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а постановлението за възлагане – да се потвърди.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление за възлагане № 3 от 06.06.2014г. по т.д. №242/2010г. по описа на ДОС, с което на осн. чл. 717з ТЗ Добричкия окръжен съд е възложил на “Е.“ ООД – гр. Добрич недвижим имот от масата на несъстоятелността на “Р.Т.И.-Е.ХХ“ ЕООД– гр. Добрич /в несъстоятелност/, за сумата от 32 500 лв./тридесет и две хиляди и петстотин лева/.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                                             2.