Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

    № 209 /гр. Варна, 05.09.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на пети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                          ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№478/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на „АГЕНЦИЯ ВАРНА – 01” ЕООД, ЕИК 203641974, със седалище гр.Варна, чрез адв. Г.В. срещу решение №526/04.07.2018 год., постановено по т.д.№850/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №20180510124201/20.05.2018 г. за вписване по партидата на „АГЕНЦИЯ ВАРНА – 01” ЕООД, ЕИК 203641974, гр.Варна на обстоятелствата заявени със заявление вх.№20180510124201/10.05.2018 г. за промяна в наименованието на дружеството, адреса на управление и увеличаване капитала на дружеството с неразпределената печалба от предходни години.                                                                        В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен. Твърди се, че от представените със заявлението, а по-късно поради липса на дадени указания и с жалбата доказателства се установяват предпоставките за вписване на заявените промени в капитала, наименованието и адреса на управление на дружеството.

Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

            Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрацията №20180510124201/20.05.2018 г. за промяна в наименованието на дружеството, адреса на управление и увеличаване капитала на дружеството със средства от фонд „Резервен“.

Отказът е на основание чл.24 от ЗТР и е мотивиран с това, че решението за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал не е взето в срока по чл.197 от ТЗ – три месеца след приемане на ГФО за изтеклата година /02.01.2018г./ и към документите, приложени към заявлението, не е представен баланс на дружеството доказващ исканото увеличение и за кои години съответно.

Първоинстанционният съд е приел, че заявените промени подлежат на вписване, но приложените към жалбата ГФО за 2017 г. и баланс на дружеството към 31.03.2018 г. са от дати предхождащи датата, на която е взето решението за увеличаване на капитала и въз основа на тях не може да се направи обоснован извод за наличие на сумата, с която се извършва увеличението и на това основание е потвърдил обжалвания отказ.

Този извод на съда е неправилен.                                                                             Съобразно източниците на средствата, увеличаването на капитала на ООД, може да е ефективно чрез внасяне на ново имущество или номинално, за сметка на имуществото, което дружеството притежава – капитализиране на неразпределената печалба или за сметка на фондове. Избраният от дружеството жалбоподател способ е за номинално увеличение на капитала, с напрупани във фонд “Резервен” средства. При този начин на увеличение на капитала, в дружеството не постъпват нови външни средства и актива му остава непроменен, като натрупаните средства в предвидения фонд, служат за увеличение на капитала на дружеството.                                                                             В чл.2.3 от учредителния акт на „АГЕНЦИЯ ВАРНА -01” ЕООД е предвидено дружеството да поддържа фонд “Резервен“, чието разходване се извършва по предвидения в закона ред и съобразно решението на едноличния собственик на капитала.                                                                                                                    Видно от представения протокол от 04.05.2018 г., едноличният собственик на капитала е взел решение за увеличаване на капитала на дружеството от 20 лв. на 50 000 лв., разпределени в 25 000 дяла с номинална стойност от 2 лв. всеки, което да се извърши от формирания от неразпределената печалба от предходни години фонд „Резервен”.                                   Действително към заявлението не са представени доказателства за наличието на стойността, с която ще се увеличи капитала, а именно баланса на дружеството към датата на вземане на решението – 04.05.2018 г., съобразно изискването на чл.21, ал.4, т.7 от Наредба №1/2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поради което длъжностното лице по регистрацията е следвало да даде указания на заявителя за отстраняване на констатираните нередовности, съгласно чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ. При липса на указания, съдът също може да даде такива, респективно да прецени всички представени от жалбоподателя доказателства, в производството по обжалване.

Видно представения с жалбата баланс на дружеството към датата на вземане на решението - 04.05.2018 г., натрупаните във фонд „Резервен“ средства, са в размер на 52 000 лв., с част от които едноличният собственик на капитала по надлежния ред е взел решение за за увеличение на капитала от 20 лева на 50 000 лева.                                                                                                             По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства по партидата на дружеството – жалбоподател.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №526/04.07.2018 год., постановено по т.д.№850/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №20180510124201/20.05.2018 г. за вписване по партидата на „АГЕНЦИЯ ВАРНА – 01” ЕООД, ЕИК 203641974, със седалище гр.Варна на обстоятелствата заявени със заявление вх.№20180510124201/10.05.2018 г. за промяна в наименованието на дружеството, адреса на управление и увеличаване капитала на дружеството и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ №20180510124201/20.05.2018 г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията за вписване на промени в основните обстоятелства по партидата на „АГЕНЦИЯ ВАРНА – 01” ЕООД, ЕИК 203641974, със седалище гр.Варна.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише промени в обстоятелства по заявление вх.№20180510124201/10.05.2018 г., по партидата на „АГЕНЦИЯ ВАРНА – 01” ЕООД, ЕИК 203641974, със седалище гр.Варна.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: