ОПРЕДЕЛЕНИЕ№593

Гр.Варна, 23.08. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и втори август през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                                                                                           МАРИЯ ХРИСТОВА   

           Като разгледа докладваното от съдията Радослав Славов ч.в.търг.дело № 479 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от „КРАНЕВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК 203198322, със седалище и адреса на управление с. Соколово, обл. Добрич, чрез надлежно упълномощен адв. К., против протоколно определение от 13.06.2019г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 114/2019г., с което съдът е спрял производството по т.д. №114/2019г. по описа на ДОС до приключване на т.д.№38/2015г. по описа на Окръжен съд – гр. Добрич с влязъл в законна сила съдебен акт. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД, ЕИК 201451191, със седалище и адрес на управление с. Кранево, обл. Добрич, с който насрещната страна изразява становище за неоснователност на частната жалба с подробно изложени съображения за това.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по т.д. № 114/2019г. по описа на ДОС е образувано по искова молба с правно основание чл. 625, вр. чл. 607а и сл. ТЗ и чл. 742 ТЗ депозирана от „КРАНЕВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД-с. Соколово, с която се иска откриване производство по несъстоятелност на „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД- с. Кранево с начална дата на неплатежоспособността 30.10.2014г. Предявената претенция е обоснована с твърдения, че ответното дружество е в трайни и продължителни финансови затруднения, а имуществото му е недостатъчно за покриване на задълженията му, а продължаването на търговската му дейност поставя в опасност интересите на всички кредитори.

Апелативният съд намира, че обжалваното определение следва да бъда потвърдено по следните съображения:

Молбата с правно основание чл. 625 ТЗ подадена от „КРАНЕВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД-настоящ жалбоподател, е депозирана в съда на 30.05.2019г. и по същата е образувано т.д. № 114/2019г. по описа на ДОС.

В ОС – гр. Добрич е било образувано т. д. №38/2015г. по молба на Алексей Львович Кирьянов с искане за обявяване в несъстоятелност на „Олд тауър 7“ ЕООД. По молбата на А Л. К. ДОС се е произнесъл с решение №162/09.10.2015г. на Окръжен съд – гр. Добрич, като е отхвърлил същата. По отношение присъединените в хода на производството „Международна инвестиционна банка“, гр. Москва и „Марина бей мениджмънт“ ЕООД, с. Кранево за откриване на производство по несъстоятелност на „Олд тауър 7“ ЕООД молбата също е била оставена без уважение. След обжалване на първоинстанционното решение №162/09.10.2015г. по т. д. №38/2015г. на ДОС, въззивната инстанция е потвърдила решението, като след сезиране на ВКС за осъществяване на касационен контрол решението по в. т. д. №820/2015г. на ВАпС е било отменено с решение №348/19.02.2019г. по т. д. №1022/2018г. ВКС и делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. След връщане на делото от ВКС, Варненският апелативен съд е образувал в. т. д. №118/2019г., което към момента е висящо (неприключило).

Спирането на съдебното производство по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК е предпоставено от наличието на висящ съдебен спор, който трябва да е преюдициален.

Настоящият състав на ВАпС намира, че образуваното предходно т.д. №38/2015г. по описа на ДОС по молба на А.Л. К. с правно основание чл. 625 ТЗ се явява преюдициално висящо съдебно производство и в конкретния случай разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК намира приложение.

Предмет на молбите по чл. 625 ТЗ на кредиторите, подадени срещу един и същ длъжник, е един - установяване на състоянието на неплатежоспособност, съответно на свръхзадълженост, върху което състояние и неговия начален момент се формира силата на пресъдено нещо, чийто субективни предели се разпростират върху всички (арг. чл. 630, ал. 3 ТЗ), като решението за откриване на производство по несъстоятелност има незабавно действие спрямо всички, силата на присъдено нещо се разпростира върху установяването на неплатежоспособността на търговеца и началната й дата, а не върху размера и видът на вземането, респ. задължението на търговеца. След постановяването му е недопустимо оттегляне и отказ от молбата по чл. 625 ТЗ. Предвид тази специфика на производството по несъстоятелност (ПН) законодателят е създал фигурата на присъединен кредитор, чрез което се осигурява възможността на останалите кредитори на длъжника с вземания по чл. 625 вр. чл. 608 ал. 1 ТЗ да участват при разглеждане на спора относно наличието на предпоставки за откриване на ПН, при условие че кредиторите с активна легитимация подадат молбата си за присъединяване в законоустановения за това срок, който е преклузивен – до края на първото по делото о.с.з.

С оглед спецификата на правилото на чл. 629, ал. 4 ТЗ, подадената молба по чл. 625 ТЗ след изтичане на срока за присъединяване по вече образувано дело по несъстоятелност не може да се разгледа преди приключване на производството по предходната молба по чл. 625 ТЗ с влязъл в сила акт. Последващата такава, при условие, че е подадена в преклузивния срок по чл. 629, ал. 4 ТЗ, може да се разгледа заедно с първоначалната висяща молба по чл. 625 ТЗ, но не и преди нея. Противното би означавало неотчитане посочените по-горе специфики на производството по несъстоятелност, вкл. специалната разпоредба на чл. 629, ал. 4 ТЗ, регулираща конкуренцията на молби спрямо един и същ длъжник, подадени от различни кредитори, фактът, че молбата по чл. 629, ал. 4 ТЗ по същество е молба по чл. 625 ТЗ. В т.ч. ще се създаде и възможност за постановяване на противоречиви решения по спора относно наличието на основание за откриване на производството по несъстоятелност.

С оглед изложеното, настоящият състав на ВАпС, съобразявайки и практиката на ВКС по идентичен казус, изразена в определение № 129/16.03.2017 г. по ч. т. д. № 2620/2016 г., I т. о., ТК на ВКС, намира, че е налице основание за спиране на производството по молбата по чл. 625 ТЗ на по-късно предявилия я кредитор „КРАНЕВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД до приключване на производството по предходната молба по чл. 625 ТЗ на А. Л. К. – друг кредитор на същия длъжник на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, с оглед невъзможността за присъединяване към нея предвид изтеклия за това преклузивен срок. В същия смисъл са и съображенията, изложени в Определение по реда на чл.274 ал.3 ГПК № 643 от 27.11.2018г. на ВКС по к.ч.т.д. № 2853/2018год., ІІ т.о: Определение по в.ч.т.д. № 282/2017год. по поиса на ВАпС и др.

Като е стигнал до същите правни изводи, постановеното от ДОС определение се явява правилно и като такова същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 13.06.2019г. на Добричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 114/2019г., с което съдът на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК е спрял производството по т.д. №114/2019г. по описа на ДОС, до приключване на т.д.№38/2015г. по описа на Окръжен съд – гр. Добрич с влязъл в законна сила съдебен акт.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.