ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      613                19.09.2014 г.

Варненски апелативен съд                                     търговско отделение трети състав

В закрито заседание в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Зл* Зл*

                ЧЛЕНОВЕ:Р* С*

                                                       П* Х*

Като разгледа въз.ч.т.д. №480/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, докладвано от съдия З*  за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал. 1 ГПК вр. с чл. 129 ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на ”П*х*”АД срещу определение  №2476/25.06.2014 г. по т.д. 812 по описа за 2014 г. на ВОС с което е прекратено производството по делото поради неотстраняване на констатираното противоречие между обстоятелствената част и петитума в исковата молба.

В частната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалвания акт, поради което се иска отмяната му и продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна

Първоинстанционният съд е дал указания на ищеца да коригира несъответствието между  основание и петитум в първоначалната искова молба.

В последния вариант /л. 43 и сл. от първ.дело/, ищецът „П* х*” АД твърди, че е едноличен собственик на капитала на „М* к*” ЕАД и че членствените му права са нарушени от взети на 7.02.2014 г. решения на съвета на директорите на ответното дружество от „П* – Т*” ЕООД, като едноличен собственик на капитала на „М* к*”ЕООД. Последното дружество се афишира като едноличен собственик на капитала и взема решения за освобождаване на съвета на директорите и избор на нови органи, но е нелигитимирано лице, чието качество на акционер се оспорва по съображения, че притежанието от последния на 1 049 акции от капитала на „М* к*” ЕАД е резултат от изготвяне на неистински документи. Ищецът твърди, че няма валидно прехвърляне на 1049 акции от „П* х*” АД чрез заложно джиро на „Е* Б*” ЕАД  от 12.11.2013 г. и две последващи джира от 22.01.2014 г. на ИП”Б* К*” АД и от 5.02.2014 г. на „П* – Т*” ЕООД.

Формулиран е следният петитум: „Моля на осн. чл. 71 от Търговския закон във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК да признаете за установено, че между „П* х*” АД и „М*к*” ЕАД съществува членствено правоотношение, като обявите за недействителни всички извършени действия по залагане и прехвърляне на притежаваните от „П* хо*” АД акции от капитала на „М* к*”ЕАД в резултат на които действия ищецът е лишен от правото си да упражнява правата по притежаваните от него 1049 бр. поименни акции от капитала на ответника. Считам че доверителят ми има правен интерес и съответно притежава активна процесуална легитимация за предявяване на евентуален иск по чл. 29 от ЗТР за установяване на несъществуване на вписано обстоятелство. Това е така, тъй като при обявяване на нищожност на решението, ще е налице несъществуващо обстоятелство, което междувременно може да бъде вписано по партидата на дружеството. Ето защо при условията на евентуалност, ако бъде уважен някой от горните искове, моля на основание чл. 29 от ЗТР да постановите заличаване на евентуалното вписване на решенията приети на на 7.02.2014 г.”

По уточнените искови претенции остава противоречието между основание и петитум. Така по първия иск се твърди, че с акта на съвета на директорите от 7.02.2014 г. е нарушено членственото право на ищеца, чрез взетите от нелегитимирано лице решения, поради което иска да се признае съществуване на членствено правоотношение на „П* х*” АД в „М* к*” ЕАД, но след като се обявят за недействителни всички действия, въз основа на които 1049 бр. акции от капитала на ответното дружество са прехвърлени на „П* – Т*” ЕООД. Следователно съществуването на членственото право на ищеца в ответното дружество е обусловено от прогласяване нищожността на действия и сделки, въз основа на които са придобити всички 1 049 бр. акции от капитала на „М* к*” ЕАД от „П* – Т*” ЕООД, без да има предявени искове срещу страните по тях . Вторият иск по чл. 29 от ЗТР е обусловен от първия и няма самостоятелно значение, освен това липсва вписване в ТР, поради което съдът споделя мотивите на първа инстанция с които е прекратено производството по делото.

Съдът намира за нужно да изложи и допълнителни съображения в подкрепа на недопустимостта на исковите претенции: Към момента на предявяване на иска и до настоящото произнасяне, ищецът „П* х*” АД се легитимира като акционер в „М* к*” ЕАД, видно от задължителното вписване в търговския регистър / на осн. чл. 174 ал. 2 изр. последно от ТЗ/. Той на осн. чл. 219 ал. 2 ГПК може да взема решения от компетентността на общото събрание. Същевременно друго юридическо лице - „П* – Т*” ЕООД, чрез джиро съдържащо неговото име се легитимира като собственик на всички 1049 бр. поименни акции от капитала на ответника. Вписването на прехвърлените акции в книгата на поименните акционери е произвело действие спрямо дружеството / чл. 185 ал. 2 от ТЗ/, след като „П* – Т*” ЕООД вече е вписан като акционер в „М* к*” ЕАД, въз основа на редовните от външна страна джира. Като едноличен собственик на капитала „П* – Т*” ЕООД е взел решенията от 7.02.2014 г, но обстоятелствата  не са вписани в ТР. Съображенията на ищеца, че тези решения, са нелегитимни са обосновани с нищожността на сделките по придобиване на акциите, поради което спорът не е свързан със защита на членствените права на акционерите спрямо дружеството собственик на капитала /ответникът „М* к*” ЕАД/, а с прехвърлянето на собствеността им, поради което този въпросът не може да се разглежда като преюдициален факт.

По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2476/25.06.2014 г. по т.д. 812 по описа за 2014 г. на ВОС с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на констатираното противоречие между обстоятелствената част и петитума в исковата молба.

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред ВКС при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правата си на акционер , на юридическото лице придобило всички акции, но тъй като правната природа на акцията има различни аспекти / / в случая ищецът оспорва придобиването на собствеността на 1049 бр. поименни акции от „Поморие – Туринвест” ЕООД, чрез извършената поредност от сделки чрез които е прехвърлена собствеността на 1049 бр. поименни акции от капитала на „Морско казино” ЕАД. Затова липсва правен интерес от водене на установителен иск, срещу ответното дружество. Тези акции образуват общата стойност на основния му капитал, / чл. 158 ТЗ/ но като ценни книги са прехвърляни между ителните сделки с които то не е страна 

Правото да се атакуват актове на съвета на директорите на търговското дружество е признато като защитно право на акционерите и се реализира по реда на чл. 71 от ТЗ. В случая се оспорва легитимацията на „Поморие – Туринвест” ЕООД, като едноличен собственик на капитала и правото му да вземе   решение по чл. 219 ал. 2 от ТЗ. Но

Ищецът няма правен интерес от иск по чл. 71 от ТЗ.

 

Първият иск е за установяване съществуването на членственото правоотношение на ищеца„Петрол холдинг” АД в ответното дружество „Морско казино” ЕАД, поради нищожност на сделките в резултат на които е станал титуляр на акциите, като се иска от съда да обяви тяхната недействителност.