О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №

 

26.09.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                            НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 480

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на Й.В.С. ***, срещу определение № 2181/12.07.2017г., постановено по т. д. № 2473/2011г. по описа на ВОС за 2013г., с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателката, направено пред съда по несъстоятелността на „Холидей мениджмънт” ООД (н) с молби вх. № 18613/27.06.2017г. и вх. № 18615/27.06.2017г., за прогласяване нищожността на изявление за прихващане, направено от С.М., в качеството му на синдик на „Холидей мениджмънт” ООД (н) и на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД (н), с изх. № 166/20.06.2017 г., и е оставено без уважение искането й, обективирано в молби вх. № 18613/27.06.2017 г. и вх. № 18615/27.06.2017 г., за отстраняване на синдика, на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ.

В жалбата са релевирани доводи по същество за основателност на исканията за прогласяване нищожността на направено от С.М. изявление за прихващане и за освобождаване на последния поради конфликт на интереси предвид обстоятелството, че е синдик на двете дружества „Холидей мениджмънт” ООД (н) и на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД (н). Твърди се, че синдикът е нарушил интересите на жалбоподателката в качеството й на кредитор, придобил вземане на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД (н) от длъжника „Холидей мениджмънт” ООД (н), тъй като неоснователно и абсурдно счита, че към 26.06.2017г. двете несъстоятелни дружества имат насрещни еднородни, ликвидни и изискуеми вземания, с които може да се извърши прихващане. В жалбата не е обективирано искане към въззивния съд.

Отговор е подаден от синдика С.М. на „Холидей мениджмънт” ООД (н), в който е изразено становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 396, ал. 1 ГПК, от легитимирано лице. Определението на ВОС в частта, с която е оставено без разглеждане искането на жалбоподателката, направено пред съда по несъстоятелността на „Холидей мениджмънт” ООД (н), за прогласяване нищожността на направено от синдика С.М. изявление за прихващане, съставлява подлежащ на обжалване акт на съда по несъстоятелността по смисъла чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК като формално преграждащ по – нататъшното развитие на повдигнат от кредитор спор в производство по несъстоятелност относно защита на нарушено имуществено право с изявление на синдика. В частта, с която е оставено без уважение искането на жалбоподателката за отстраняване на синдика, на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ, инстанционен контрол на определението пред съответния апелативен съд е изрично предвиден в чл. 657, ал. 4, т. 1 ТЗ. Определението не подлежи на обжалване в частта, с която са оставени без уважение исканията за представяне на банкови документи, но тъй като тези искания са направени във връзка с поисканото разрешаване на спор относно нарушено имуществено право, нямат самостоятелно значение и по отношение на тази част от определението няма конкретни оплаквания в жалбата, въззивният съд приема, че е сезиран в допустима частна жалба срещу определението на ВОС в подлежащите на обжалване части, на посочените по- горе основания.

Настоящият състав на АС - Варна, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката обосновава правния си интерес от сезиране на съда по несъстоятелността с разрешаване на спор относно липсата на правни последици от изявление за прихващане, направено от С.М., в качеството му на синдик на „Холидей мениджмънт” ООД (н) и на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД (н), с твърденията, че с това действие синдикът е нарушил нейни имуществени права. Излага се, че след като е придобила, по реда и при условията на чл. 717ж и сл. ТЗ, актив от масата по несъстоятелност, съставляващ вземания на длъжника „Фърстлайн Кънстръкшън БГ” ЕООД /н/ от „Холидей мениджмънт” ООД /н/, двете несъстоятелни дружества нямат насрещни еднородни, ликвидни и изискуеми вземания, с които може да се извърши прихващане, а синдикът не може да прихваща с придобитото от нея вземане.

С обжалваното определение съдът по несъстоятелността е оставил без разглеждане искането за произнасяне по спор за действителност на изявление на синдика за прихващане, с мотивите, че не разполага с правомощия да се произнася по съществуването на вземания на кредиторите, съответно по действителността на изявления за прихващането им, а евентуални спорове, възникнали между насрещните страни по прихващането, било за съществуване на вземането на всяка от тях, било други, следва да бъдат разглеждани в самостоятелни състезателни производства, развиващи се между спорещите страни, но не и пред съда по несъстоятелността.

Настоящият състав споделя изцяло извода за недопустимост на производство за разрешаване на спор за материално право в рамките на производство по несъстоятелност във фазата на осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността. В производството по несъстоятелност действията и изявленията на синдика като орган по несъстоятелността подлежат на ревизия само в изрично посочените от закона случаи, от лимитиран кръг лица и на специфични основания. В случая не е налице и правен интерес за кредитора – жалбоподател за установяване в самостоятелно състезателно производство, че направеното от синдика изявление за прихващане не е произвело целеното правно действие / поради прихващане с придобито от трето лице вземане, което след цесията не е част от масата на несъстоятелността/. Молителката разполага с друго правно средство за защита, тъй като възраженията могат да бъдат направени в производството по следващата сметка за разпределение.

Изводът на съда по несъстоятелността за липса на предвидените от закона предпоставки за освобождаване на синдика, на чл. 657, ал. 2 ТЗ, също е правилен, в съответствие със закона и с практиката по приложение на правната норма.

Неизпълнението на задълженията на синдика, като предпоставка за неговото освобождаване по реда на чл. 657, ал. 2 ТЗ, трябва да е особено съществено и лошо, системно или трайно, със значително неблагоприятно въздействие за развитието на производството по несъстоятелност, за състоянието на дружеството, с оглед последиците по чл. 655, ал. 2, т. 8 ТЗ. Застрашаване на интересите на кредитора или длъжника ще е налице, когато с действията или бездействията си синдикът сериозно, съществено и реално накърнява интересите на кредиторите при удовлетворяване на вземанията им при попълване на масата на несъстоятелността или препятства своевременното реализиране на техните права, в резултат на което се обезсмисля процедурата по несъстоятелност. Направеното от синдика процесно изявление за прихващане, независимо от това дали е породило или не е годно да породи целените правни последици поради липса на насрещни еднородни, ликвидни и изискуеми вземания, не е в състояние да застраши интересите на длъжника и кредиторите с предвидения от закона интензитет и следователно, не е основание за неговото освобождаване, в хипотезата на чл. 657, ал. 2 ТЗ.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2181/12.07.2017г., постановено по т. д. № 2473/2011г. по описа на ВОС за 2013г., с което е оставено без разглеждане искането на жалбоподателката, направено пред съда по несъстоятелността на „Холидей мениджмънт” ООД (н) с молби вх. № 18613/27.06.2017 г. и вх. № 18615/27.06.2017 г., за прогласяване нищожността на изявление за прихващане, направено от С.М., в качеството му на синдик на „Холидей мениджмънт” ООД (н) и на „Фърстлайн Канстръкшън БГ” ЕООД (н), с изх. № 166/20.06.2017 г., и е оставено без уважение искането й, обективирано в молби вх. № 18613/27.06.2017 г. и вх. № 18615/27.06.2017 г., за отстраняване на синдика, на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ.

 

Определението е окончателно по аргумент от чл. 613 ал. 3 и чл. 657, ал. 5 ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.