О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

553 /02.08..2019 г.

 

Варненски Апелативен съд – Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на горепосочената дата, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В. ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: М. НЕДЕВА

Г. ЙОВЧЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия В. ПЕТРОВ в.т.д.№ 480/2019 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по предявена въззивна жалба от „В И Д ИНВЕСТМЪНТ“ ООД-гр. София, с вх. № 4335/26.07.2019г. вх.рег. на ВАпС, срещу решение № 29/06.03.2019г., постановено по т.д. № 134/2017г. по описа на ОС – Добрич. По делото има постановено и допълнително решение № 63/10.05.2019г. по реда на чл. 250 ГПК, по което също  има депозирана жалба от „В И Д ИНВЕСТМЪНТ“ ООД-гр. София.

След проверка редовността на въззивните жалби, съдът установи, че същите са депозирани в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но същите са нередовни. Съдът констатира, че по делото липсват доказателства за представителната влас на адв. М., което изисква предприемане на действия по см. на чл. 101 ГПК. Отделно от това, касателно частната жалба срещу допълнителното решение съдът констатира липсата на доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВАпС.

Констатираното по-горе обуславя необходимостта настоящото въззивно производство да бъде прекратено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за предприемане на допълнителни действия по см. на чл. 262, ал. 1 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 480/2019г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА на Добричкия окръжен съд за администриране на жалбите на „В И Д ИНВЕСТМЪНТ“ ООД-гр. София съобразно изложеното по-горе, след което да се изпратят на Варненски апелативен съд за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.