РЕШЕНИЕ№305

 

гр. Варна,  26.11. 2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година в публичното заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

секретар Е.Т.                        

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.т.д. 481/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 633, ал. 1 от ТЗ вр. чл. 258 и следв. от ГПК.

Образувано  е по въззивна жалба от Национална агенция за приходите – гр. София (НАП – гр. София) срещу решение № 142/ 1.06.2015 година по т. д. № 87/2013 г. на Разградски окръжен съд, с което е отхвърлена молбата на настоящия жалбоподател за възобновяване на производството по несъстоятелност. По същество във въззивната жалба се твърди, че решението е неправилно, тъй като съдът е приел, че наличното имущество на длъжника не било бързо ликвидно. Този извод на съда, според жалбоподателя, противоречи на практиката на съдилищата. Моли решението да бъде отменено и производството възобновено.

Няма депозирани отговори на жалбата.

Настоящият състав на съда намира, че въззивната жалба е депозирана в срока за обжалване, от легитимирано лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се преценява като допустима. Разгледана по същество, съдът намира следното:

Производството по т. д. № 87/2013 г. по описа на ОС – Разград е с предмет несъстоятелността на „КОТРЕМУР-БАУЩУРЦ-ХОУЛ” ЕООД – гр. Кубрат.

С решение № 12/04.04.2014г. по т. д. № 87/2013 г. на Разградски окръжен съд е открито производство по несъстоятелност на „КОТРЕМУР-БАУЩУРЦ-ХОУЛ” ЕООД, определена е начална дата на неплатежоспособността, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството, като производството е спряно на осн. чл. 632, ал. 1 от ТЗ, поради липса на средства за покриване на началните разноски. На основание чл. 629б от ТЗ Разградския окръжен съд е определил необходимите разноски в размер на 3 000 лв., като е указал възможността производството да бъде възобновено в едногодишен срок от вписването на решението при внасяне на посочените разноски или ако бъде удостоверено, че длъжникът разполага с достатъчно имущество, с което е удовлетворил хипотезите, визуализирани в чл. 632, ал. 2 от ТЗ. С решение № 98/09.04.2015г. по в. т. д. № 596/2014 г. на Варненския апелативен съд е отменено частично решение № 12/04.04.2014 г. на РзОС – досежно началната дата, като е определена друга. В останалата част решението на окръжния съд е влязло в сила като необжалвано.

На 06.04.2015 г. въззивникът НАП – гр. София е подал молба до съда по несъстоятелността на основание чл. 632, ал. 2 от ТЗ с искане за възобновяване на производството, тъй като е налице достатъчно имущество, включено в масата на несъстоятелността и същото е достатъчно за възобновяване на производството. Представил е и доказателства. При условие на евентуалност е заявил, че ако съдът прецени, че имуществото не е достатъчно, има готовност да внесе сумата за разноски от 3 000 лв. по посочена от съда банкова сметка. *** представил справка за данъчните оценки на посочените имоти на длъжника, която обща оценка надхвърля сумата от 130 000 лв. (л. 30).

С обжалваното решение Разградския окръжен съд е приел, че посочените от кредитора НАП – гр. София недвижими имоти не представляват бързоликвидни активи, годни да покрият началните разноски в производството по несъстоятелност и е отхвърлил молбата за възбновяване.

С определение № 739/ 5.11.15г. на Апелативен съд – Варна е дадена възможност на въззивника  в срок до 25.11.2015г. да внесе и представи платежен документ, който да удостовери предплащането на определените по реда по- горе разноски. С молба от 25.11.2015г. с вх. № 7410/25.11.2015г. НАП – гр. София е представил доказателства за  платени разноски в размер на 3000 лева по сметка на съда по несъстоятелността.

 

При така установеното, съдът прави следните правни изводи:

   Съгласно чл. 632, ал. 2 от ТЗ спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от 1 година от вписване на решението по ал. 1 (08.04.2014 г.) по молба на длъжник или кредитор (молбата е от 06.04.2015 г.), като възобновяването се допуска, ако молителя установи, че е налице достатъчно имущество или ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б от ТЗ. В законноопределения преклузивен срок по делото е постъпила молба от кредитора НАП, с която се прави искане по чл. 632, ал. 2 от ТЗ поради наличие на достатъчно имущество, като в молбата на НАП се прави искане за определяне на срок за внасянето на определените разноски от 3 000 лв.

Настоящата съдебна инстанция приема, че след като първоинстанционният съд е счел, че не е налице достатъчно имущество по смисъла на чл. 632, ал. 2 от ТЗ, то е следвало да се произнесе по  направеното от НАП искане при хипотезата на евентуалност за предплащане на началните разноски, каквото произнасяне, респ. дадена възможност, липсва. Това възражение е релевирано във въззивната жалба, което съдът приема за основателно.

С оглед на изложеното, предвид всички събрани доказателства, настоящият съдебен състав счита, че въззивната жалба е основателна и обжалваното решение следва да бъде отменено, като вместо нето бъде постановено друго, с което производството по несъстоятелността на „КОТРЕМУР-БАУЩУРЦ-ХОУЛ” ЕООД бъде възобновено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 142/1.06.2015 година по т. д. № 87/2013 г. на Разградски окръжен съд,

КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ВЪЗОБНОВЯВА на основание чл. 632, ал. 2 от ТЗ производството по несъстоятелност на „КОТРЕМУР-БАУЩУРЦ-ХОУЛ” ЕООД, с ЕИК 117529800, със седалище в гр. Кубрат.

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 ПРЕПИС от решението, на основание чл. 14 от ЗТР, да се изпрати незабавно за вписване в търговския регистър към Агенцията за вписванията.

 ВРЪЩА делото на ОС - Разград за извършване на следващите процесуални действия.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

                                                                                   

 

  2.