Р Е Ш Е Н И Е № 195

 

гр. Варна, .07.08..2019 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, на 07.08.. през две хиляди и деветнадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело 481/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Образувано е по жалба на „Пристанище Леспорт“ АД, чрез процесуален представител адв. С.Н. срещу Решение № 638 от 08.07.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1047/2019 г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията № 20190527123601 от 20.06.2019 г. по заявление с Б 7 вх. № 20190527123601 относно вписване на обстоятелства реда на ЗМИП.

В жалбата се навеждат подробни аргументи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на материалния закон. Процесуалният представител на жалбоподателя намира за неправилен извода на първоинстанционния съд за липсата на необходимост от даване на указания от страна на длъжностното лице по регистрацията. Посочва, че индивидуализиращите данни за физическите лица вече са вписани в ТРРЮЛНЦ. Моли за отмяна на решението.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

В производството по съдебна ревизия на откази по реда на чл. 24-25 от ЗТРРЮЛНЦ, съдът не е обвързан от посочените от АВп основания за отказ, а следва да извърши цялостна собствена проверка на предпоставките по чл. 21 от ЗТРРЛЮНЦ. Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията както на валидното заявяване, така и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Отказът на АВп20190527123601 от 20.06.2019 г. е мотивиран с аргументи за непълнота на заявлението, която представлява пречка за вписването на новите обстоятелства.

 

 

Съгласно разпоредбата чл. 65 а от ТЗ идентификационните данни за действителните собственици и за притежаваните от тях права в капитала на дружествата подлежат на вписване по партидите на съответните търговци по силата на ЗМИП и по специално на осн. чл. 61, ал. 1, чл. 63, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от същия закон. Такова е и законовото изискване по повод на вписването на индивидуализиращи данни за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или косвено се осъществява контрол.

От съдържанието на подаденото заявление Образец Б 7 е видно, че в графа 550 отсъстват заявени индивидуализиращи данни /ЕГН/ на физическото лице – Т И М, което участва пряко или косвено в дружеството. В заявлението не е попълнено и ЕГН на физическото лице М В М в графа 537, вр. с 5371, което представлява „Химимпорт“ АД, упражняващо пряко контрол върху дружеството - заявител.

Настоящият съдебен състав, съобразявайки разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 1, б. „в“ от ЗМИП, определяща, че се вписва единният граждански номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от ЗГР и разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 2, вр. с т. 1 от ЗМИП за вписване на идентификационните данни на представляващите физически лица на юридическите лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, намира, че същите индивидуализиращи данни представляват изискуемо съдържание от заявлението и подлежат на самостоятелно вписване. Предвид горното, доколкото в компетентността на длъжностното лице по регистрацията не попада даването на указания относно допълването на попълнените обстоятелства, следва да се приеме, че правилно е отказано вписването на новите обстоятелства.

Вън от горното и само за пълнота на изложението, следва да се посочи, че отсъстващите данни не биха могли да бъдат изведени от съдържанието на приложенията към заявлението или от останалите представени доказателства.

С оглед на горното, обжалваното решение на Варненския окръжен съд, предмет на настоящата жалба, е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 638 от 08.07.2019 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 1047/2019 г..

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на основание чл. 25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

 

          2.