РЕШЕНИЕ

 

№    277                         18.10.2013 г.  

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд - Варна                                                         търговско отделение

На осемнадесети септември                                                                 2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Магдалена Недева

                                                                           Радослав Славов

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 483 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по реда на чл. 268 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на срещу решение № 115/13.05.2013 постановено по т.д.№ 318/2012 г. на Добричкия окръжен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от В. Д П. *** срещу „Д Х” АД искове с правно основание чл. 74 от ТЗ за отмяна на решения взети на проведеното извънредно ОС на дружеството на 24.11.2012 г. Наведени са доводи за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост на решението поради  което се иска отмяната му и уважаване на иска.

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирано лице, при наличието на правен интерес и е допустима.

Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.

След проверка на осн. чл. 269 ГПК съдът констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение и в качеството си на въззивна инстанция приема по съществото на спора:

Искът е с правно основание чл. 74 ТЗ.

Предявен е от В. Д П. акционер в „Д Х” АД в срока по чл. 74 ал. 2 ТЗ . Ищцата сочи като основания за отмяна на решенията взети на извънредното общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Д Х” АД нарушения на устава и на закона при свикването и провеждането му на 24.11.2012 г.  

1/ Протоколът от заседание на съвета на директорите за свикване на извънредното ОСА не отговаря на изискванията на чл. 239 от ТЗ и чл. 54 ал. 1 б”е” и ”з” и чл. 29 ал.3 от Устава: а/ липсват мотиви относно свикването на извънредно ОС, необходимостта от приемане на нов устав и пререшаване на вече решени по-рано въпроси /за освобождаването на Пламен Георгиев като член на съвета на директорите е взето решение на 31.07.2012 г/; б/ не е посочен начина на гласуване всеки член на съвета; в/липсват протоколи от решенията на ръководните органи на акционерите юр. лица удостоверяващи представителството.

2/ Поканата за свикване на извънредното ОСА и публикуваното към нея пълномощно не отговарят на императивните изисквания на чл. 115 ал. 2 т.3 и 7 и чл. 116 ал. 2 от ЗППЦК относно публичните дружества, каквото е отмененото.

3/ Нарушена е разпоредбата на чл. 220 ал. 1 предл. т. 3 от ТЗ вр. с чл. 115 г от ЗППЦК: а/Р Р –Ж, член на съвета на директорите на „Д Х” АД, гласува като представляващ акционера „Д” ООД; б/ с решение от 06.11.2012 г. съвета на директорите на акционера „Институт по развитието” АД избира Ц К да го представлява на извънредното ОСА на „Д Х” АД, без да посочва начина му на гласуване, а на 13.11.2012 г законния представител на акционера „Институт по развитието” АД – Р Р – Ж упълномощава Ц К да представлява дружеството в извънредното ОСА, като му определя и начина на гласуване, без да има пълномощия за това.

4/Пълномощното от акционера П Д Д  не отговаря на изискванията на чл. 116 ал. 2 от ЗППЦК.

5/ Не е представен списък на акционерите съгл. чл. 115б ал. 1 и 2 от ЗППЦК. Няма данни физическото лице Г И Г кога е станал акционер със записани 14 236 бр. акции.

Ответникът „Д Х” АД оспорва основателността на иска, по съображения че са спазени изискванията на действалия към датата на извънредното ОСА устав и разпоредбите на ТЗ. Относно липсата на списък на акционерите по ал. 1 от чл. 115б от ЗППЦК се позовава на забраната та чл. 133 от същия закон.

След преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните настоящата инстанция приема следното: Изложените фактически основания за незаконосъобразност на обжалваните решения, формулирани като т. 1 от настоящото изложение съдът намира за неоснователни. Конкретните причини за провеждане на извънредното ОСА са свързани с целесъобразността в работата на органите и не подлежат на контрол по чл. 74 от ТЗ. Липсата на мотивация в решенията на съвета на директорите за свикване на извънредно ОСА с определения дневен ред, както и поотделно посочване на начина на гласуване на всеки от членовете му, въпреки че представляват нарушения на действащия устав не се отразява върху законосъобразността на решенията приети от проведеното ОСА.

Основателни са релевираните нарушения свързани със съдържанието на поканата за провеждане на ОСА и съдържанието на пълномощните. Ответното дружество е публично и по отношение на него са приложими специалните норми на ЗППЦК, които  изключват приложението на общите по ТЗ, съгл. препращащата норма на чл. 121 от ЗППЦК. В  чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК е посочена необходимата информация, която трябва да съдържа поканата за провеждане на ОСА. Това минимално изискуемо съдържание е въведено като гаранция за защита на правата на акционерите, нормата има императивен характер, поради което непълнотата на поканата е съществено нарушение и основание за отмяна на взетите решения от ОСА. От сочените в иска нарушения при провеждането на ОСА е основателно нарушението на чл. 115б ал. 1 и 2 от ЗППЦК - липса на списък на акционерите издаден въз основа на регистрите на Централния депозитар. Само чрез тези списъци, които дружеството е длъжно да изиска / чл. 115б ал. 1 и 2 от ЗППЦК/ е възможно да се прецени, кои от присъстващите лица са акционери и имат право на глас и съответно кворума и мнозинството при провеждане на ОСА. Доводите на ответника за забрана по чл. 133 от ЗППЦК са неотносими, доколкото касаят достъпа на трети лица.

Относно нарушение на чл. 220 ал. 1 пр. 3 от ТЗ. Създаденото в закона ограничение определени лица да бъдат пълномощници  на акционерите в ОС има за цел да не допуска членовете на управителните органи да въздействат върху решенията на ОСА. Идеята е да се защитят интересите на акционерите, които може да са несъвместими с тези на членовете на управителното тяло. Съдът приема, че разпоредбата на чл. 220 ал. 1 предл. т. 3 от ТЗ, следва да се тълкува стеснително. Затова след като Р Р –Ж, член на съвета на директорите на „Д Х” АД, гласува като представляващ акционера „Д” ООД дори и да упълномощи друго лице, това не би променило защитавания интерес. Различно е положението по отношение на представителството на акционера „Институт по развитието” АД, тъй като с решение от 06.11.2012 г. съвета на директорите на този акционер е избрал Ц К да го представлява на извънредното ОСА на „Д Х” АД, без да посочва начина му на гласуване. На 13.11.2012 г законния представител на акционера „Институт по развитието” АД – Р Р Ж упълномощава Ц К да представлява дружеството в извънредното ОСА, като му определя и начина на гласуване, без да има пълномощия за това, доколкото те са прерогатив на съвета на директорите. Затова упълномощаването на Ц К е нищожно. Нищожно поради неспазена форма / чл. 116 ал. 2 от ЗППЦК/ е и пълномощното на П Д Д. Без гласовете на двамата пълномощници ОСА не би могло да вземе решение за приемане на нов устав за което съгл. чл. чл. 230 ал. 2 вр. с чл. 221 т.1 от ТЗ необходимото мнозинство е квалифицирано – 2/3 от представения капитал. 

С оглед изложеното съдът приема, че поради процесуална незаконосъобразност при свикване и провеждане на извънредното ОСА от 24.11.2012 г., взетите решения следва да бъдат отменени.

Поради различния краен резултат първоинстанционното решение следва да се отмени.

С оглед изхода на спора на ищцата следва да се присъдят поисканите и доказани съдебни разноски в размер на сумата 75 лв. държавна такса за двете инстанции. Липсват годни доказателства за плащане на адвокатски хонорар – доказателства за банков превод или квитанция от адвокатско пълномощно, поради което не подлежат на възстановяване претендираните разходи за платено адвокатско възнаграждение.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ решение № 115/13.05.2013 постановено по т.д.№ 318/2012 г. на Добричкия окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ решенията взети на проведеното на 24.11.2012 г. извънредно общо събрание на акционерите „Д Х” АД ЕИК 124087299 със седалище гр. Добрич въз основа на иск с правно основание чл. 74 от ТЗ предявен от В.Ц.П..

ОСЪЖДА „Д Х” АД ЕИК 124087299 със седалище гр. Добрич БУЛ. 25 СЕПТЕМВРИ № 43 да плати на В.Ц.П. ЕГН ********** *** сумата 75 лв. съдебни разноски на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК..

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл. 280  ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ :