О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                 № 505…………/    28. 07.2015 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА. ЗЛАТИЛОВА

    ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                   

 

Като разгледа докладваното от съдия Зл. Златилова ч.в.т.д. № 483/2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 от ГПК. Образувано е по частна жалба на С.Т.М. от гр. Добрич срещу определение № 337/09.07.2015г., постановено по т.д. № 133/2015 год. по описа на ОС – Добрич, с което ДОС е отхвърлил искането на С.Т.М. обективирано в молби рег. № 4267/26.06.2015 г. и рег. № 4560/08.07.2015 г., за освобождаване от заплащане на такси и разноски по т. д. № 133/2015 г. по описа на ДОС.

         Частната жалбоподателка счита обжалваното определение за неправилно, с оглед на което моли за неговата отмяна и постановяване на друго от настоящата инстанция, с което се уважи искането по чл. 83, ал. 2 ГПК.

         Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна, срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

За да остави без уважение молбата на жалбоподателката за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса, след като е съобразил представените към молбата доказателства ДОС е приел, че имотното състояние на ищеца и нейното семейство позволява поемането на разходи за заплащане на дължимите такси и разноски по настоящото дело, с оглед на което е стигнал до правния извод за неоснователност на искането по чл. 83, ал .2 ГПК за освобождаване от заплащане на такси и разноски, тъй като не са налице предпоставките за освобождаване на ищеца от заплащането им.

Определението е правилно.

С определение № 299/17.06.2015г. съдът е разгледал инкорпорирано в исковата молба искане по реда на чл. 83, ал. 2 ГПК, като е отхвърлил същото с оглед невъзможността да бъде направена преценка за финансовото състояние на молителката предвид липсата на необходимите данни за това. В последствие молителката-настояща жалбоподателка е депозирала втора нова (втора) молба с правно основание чл. 83, ал. 2 ГПК, първоначално оставена без движение. С обжалваното определението № 337/09.07.2015г. съдът се е произнесъл по едно от няколко алтернативно направени искания, като предмет на разглеждане в настоящото производство е диспозитива, с който ДОС е отказал освобождаването от заплащане на д.т. и разноски в първоинстанционното производство.

Разпоредбата на чл. 83, ал. 2 от ГПК ясно определя, че материалното състояние на лицето се преценява с оглед неговите и на членовете на семейството му доходи, имущество, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и всяко друго констатирано обстоятелство, което е от значение за преценката дали лицето разполага с достатъчно средства да заплати таксите и разноските по делото. След съвкупна преценка на представените по делото две декларации (с различно съдържание) и от приложените към исковата молба писмени доказателства, съдът установи, че молителката е придобила жилище и офис построени въз основа на договор за отстъпено право на строеж, както и е наследила ½ идеална част от друг апартамент. Видно е, че молителката-настояща жалбоподателка е семейна, пенсионер, притежава движимо и недвижимо имущество. Притежаваното от същата недвижимо имущество е достатъчно и годно същото да бъде източник на доходи. Отделно от това, самата жалбоподателка е инициирала производството, поради което липсва моментът на изненадата, което от своя страна да породи невъзможност от заплащане на дължимата държавна такса, тъй като може да се предвиди кога същата би била дължима (към момента на подаване на исковата молба) и необходимите финансови средства да бъдат осигурени предварително. Жалбоподателката има възможността да направи преценка на доходите си и да предприеме необходимите действия (сключване на заеми и др. подобни) за осигуряване на финансовите средства за водене на делото.

Предвид изложеното, като е отказал освобождаване на молителката от внасяне на държавната такса, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 337/09.07.2015г. постановено по т.д. № 133/2015г. по описа на ШОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба при условията на чл.280 ал.1 ГПК в едноседмичен срок от съобщението му пред Върховния касационен съд.

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.