Р Е Ш Е Н И Е   187

 

04.10.2017г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 483

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на „ХАРМОНИ ЕРИЯ“ ООД, ЕИК 103746935, със седалище гр. Варна, подадена чрез адв. Л.К. от ВАК, срещу решение № 573/18.08.2017г., постановено по т. д. № 1039/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърден отказ рег. № 20170725125738/28.07.2017г. на длъжностното лице по регистрацията за вписване по партидата на дружеството на промени в подлежащи на регистрация обстоятелствата по заявление вх. № 20170725125738, а именно: заличаване на съдружника М. И. Р. поради прехвърляне на дружествените й дялове на съдружника Николай Лефтеров Николов, вписване на оставащия съдружник като едноличен собственик на капитала и съответна промяна в наименованието – „ХАРМОНИ ЕРИЯ“ ЕООД.

С оплаквания за неправилност на съдебния акт в обжалваната част се претендира неговата отмяна, както и отмяна на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените промени. Поддържа се, че запорът върху дружествените дялове на напускащия съдружник М. И. Р. не съставляват пречка за вписване на настъпилите промени в резултат на сключения между съдружниците, в предвидената от закона специална форма, договор за покупко – продажба на дружествени дялове, тъй като нотариалната заверка на подписите съответно с рег. № 4547/17.07.2017г. и рег. № 4548/17.05.2017г. е извършена преди вписването на запора.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се преценява като неоснователна по следните съображения:

По делото е безспорно установено, че на 13.07.2017г., с рег. № 20170713150956, по партидата на „ХАРМОНИ ЕРИЯ“ ООД, ЕИК 103746935, е вписан изпълнителен запор върху дяловете на съдружника М. И. Р. в полза на „ Банка ДСК“ АД – гр. София, въз основа на запорно съобщение по изп. дело № 20158070400033 по описа на ЧСИ Н. Д. с рег. № 807 на НК. Вписването на запора е извършено преди подаването на заявление Обр. А 4 с вх. № 20170725125738.

Съгласно чл. 517, ал.1 от ГПК, запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в търговския регистър. Налагането на запора води до предвидените в чл. 451, ал. 1 ГПК последици, включващи и императивна забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право. Нарушаването на сочената забрана води до относителна недействителност на осъщественото разпореждане – чл. 452 ГПК. В случаите обаче, когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник, забраната по чл. 451, ал. 1 ГПК има за цел да охрани последващите действия по изпълнение върху дял от търговското дружество.

С оглед особените материалноправни и процесуални последици на запора върху дял от ООД, надлежното му налагане съставлява пречка за последващо вписване на промяна в собствеността на запорираните дружествени дялове.

Съгласно императивните норми на чл. 140, ал. 2 и 3 ТЗ, на вписването на решенията за изменение и допълнение на дружествения договор, каквито са налице във всички случаи на промяна в собствеността на дружествените дялове, е придадено конститутивно действие. Промяната в собствеността на запорирани дружествени дялове, включително и в случаите на отчуждаване преди вписване на запора, в предвидената от закона форма, е непротивопоставима на третите лица, с вписани изпълнителни и обезпечителни запори преди иницииране на регистърно производство, по аргумент от чл. 453 ГПК.

При извършване на дейността по вписване длъжностното лице по регистрация е длъжно да извърши проверка по чл. 21, ал. 5 ЗТР за съответствие на заявените за вписване обстоятелства със закона. В обхвата на проверката е и съблюдаването на забраната по чл. 451, ал. 1 ГПК, за която, с оглед особеностите на обезпечителните и изпълнителните запори върху дружествени дялове, длъжностното лице следи служебно.

Поради съвпадение на правни изводи на двете съдебни инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици, решение на ВОС следва да бъде потвърдено в обжалваната част.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 573/18.08.2017г., постановено по т. д. № 1039/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърден отказ рег. № 20170725125738/28.07.2017г. на длъжностното лице по регистрацията за вписване по партидата на „ХАРМОНИ ЕРИЯ“ ООД, ЕИК 103746935, със седалище гр. Варна, на промени в подлежащи на регистрация обстоятелствата по заявление вх. № 20170725125738.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.