ОПРЕДЕЛЕНИЕ№597

 

Гр.Варна, …23.08. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и трети август през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                                                                                           МАРИЯ ХРИСТОВА   

 

           Като разгледа докладваното от съдията Радослав Славов ч.в.търг.дело № 483 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК,

Производството образувано по частна жалба на МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД, ЕИК 201729062, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, представлявано от управителя Н. С. С., срещу протоколно определение от 20.06.2019г., постановено по т.д. № 37/2019 год. по описа на ОС – Търговище, с което съдът е оставил без уважение молбата на МЕСНИ ПРИОДУКТИ Т ЕООД за присъединяване в качеството му на кредитор към производството по чл. 625 ТЗ на осн. чл. 629, ал. 4 ТЗ.

В частната жалба се излагат оплаквания, че определението е неправилно и е постановено в нарушение на процесуалните правила, поради което се претендира отмяната му и постановяване на друго, с което дружеството-молител да се допусне в производството по несъстоятелност като присъединен кредитор.

Против жалбата е постъпил писмен отговор от процесуалния представител на ПИБ АД – гр. София, в който се изразява становище за нейната неоснователност. Излага се, че жалбоподателят има качеството на солидарен длъжник, поради което не може да се легитимира като кредитор на МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД. Ето защо подадената частна жалба следва да се остави без уважение. Претендират се сторените в хода на делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Дружеството-длъжник МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД-с. Здравец, не е депозирало отговор по частната жалба.

За да се произнесе по нея, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

Нормата на чл.629 ал.4 ТЗ гласи, че до приключване на първото съдебно заседание по делото, образувано по молба на кредитор, в производството могат да се присъединят други кредитори, да се правят възражения и да се представят писмени доказателства.

Първото редовно проведено съдебно заседание, на което е даден ход на делото, се е състояло на 20.06.2019 г., като молбата на МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД с правно основание чл.629 ал.4 ТЗ е депозирана пред съда в деня на заседанието. Следователно, искането за присъединяване на жалбоподателя като кредитор към производството по т.д.№ 37/2019 г. е предявено в законоустановения за това преклузивен срок, поради което е допустима.  А съобразно съдържанието на протокола от о.с.з.- съдът е докладвал молбата, връчил е препис от същата на страните, като съобразно указаната им възможност, същите са се запознали с нея и са взели становище. В заключение съдът е изложил извод за редовност на молбата. Следователно, съдът е изпълнил вменените му задължения относно молбата по чл.629 ал.4 ТЗ, поради което настоящият съд следва да се произнесе по основателността на молбата. За да отхвърли молбата, съдът се е мотивирал с извода, че представените доказателства не удостоверяват качеството на молителя като кредитор.

 По отношение основателността на молбата по чл. 629, ал. 4 ТЗ, съдът съобрази следното:

Производството по т.д. № 37/2019г. по описа на ТОС е образувано по искова молба с правно основание чл. 625, вр. чл. 607а и сл. ТЗ и чл. 742 ТЗ на ПИБ АД-гр. София, с която се иска откриване производство по несъстоятелност на „МЕСНИ ПРОДУКТИ“ ЕООД-с. Здравец. Предявената искова претенция е обоснована с сключен между ответното дружество-като кредитополучател и банката-ищец Договор за предоставен му банков кредит от 29.02.2012г. в размер на 1 700 000 евро, условията по който са изменени с Анекс № 1/13.03.2015г., а със споразумение за всъпване в дълг от същата дата МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД-настоящ частен жалбоподател, е встъпило в дълга пред банката, а последната е приела встъпването му в дълга. Поради неплащане в срок на задълженията по Договора за кредит, респ. на спиране погасяване задълженията към банката, въпреки отправяните покани затова, за за банката кредитор е възникал правен интерес от предявяване на искане за откриване производство по несъстоятелност на „МЕСНИ ПРОДУКТИ“ ЕООД-с. Здравец.

С молбата на МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД с правно основание чл.629 ал.4 ТЗ, молителят е изложил твърдения и е представил дотказателства, че същият е кредитор на МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД.

Следва да се отбележи, че няма разлика  между кредиторите по чл.625 и чл.629 ал.4 ТЗ, като вторите се присъединяват  към образуваното вече производство. Разликата е само в това, че присъединилите се кредитори с  молба с правно основание чл.629 ал.4 ТЗ са освободени от задължението по чл.628 ал.3 ТЗ. Следователно, изискванията за присъединяване са формални /както и за образуване на производство на основание молба по чл.625 ТЗ/, поради което при спазване на изискването им-а самият съд е посочил, че молбата е редовна, кредиторът следва да се присъедини. А отговор на твърдението, че същият има качество на кредитор с вземане по търговска сделка, ще бъде даден с решението по чл.630 и сл.от ТЗ.

За това, протоколно определение от 20.06.2019г., постановено по т.д. № 37/2019 год. по описа на ОС – Търговище, с което съдът е оставил без уважение молбата на МЕСНИ ПРИОДУКТИ Т ЕООД за присъединяване в качеството му на кредитор към производството по чл. 625 ТЗ на осн. чл. 629, ал. 4 ТЗ се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а молбата-уважена.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯВА протоколно определение на Търговищки окръжен съд от 20.06.2019 г. по т.д.№ 37/2019 г., с което е оставена без уважение молбата на МЕСНИ ПРОДУКТИ Т ЕООД, ЕИК 201729062 за присъединяване в качеството му на кредитор към производството по чл. 625 ТЗ на осн. чл. 629, ал. 4 ТЗ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

КОНСТИТУИРА като присъединен кредитор в производството по откриване на несъстоятелност по чл. 625 ТЗ на длъжника“МЕСНИ ПРОДУКТИ“ ЕООД ЕИК 125540464, „МЕСНИ ПРОДУКТИ Т“ ЕООД, ЕИК 201729062, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, представлявано от управителя Невен Славчев Славчев, на осн. чл. 629, ал. 4 ТЗ.

Определението не подлежи на касационно обжалване – чл.613а ал.3 ТЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.