Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   280/15.12.2017г.,  гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и втори ноември                                  Година 2017

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.Недева

ЧЛЕНОВЕ:Н.Дамянова

                   Ж.Димитрова

при секретар : Д.Чипева

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 485   по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от адв.Г.П.В. *** в качеството му на пълномощник на „Мак“ ООД, / н./, ЕИК 103248482, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Мак“ срещу решение № 379/07.06.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 934/2016г., с което на осн.чл.710 и чл. 711 от ТЗ дружеството е обявено в несъстоятелност, постановено е прекратяване на дейността му, обща възбрана и запор върху имуществото му, прекратяване правомощията на органите му, лишаването му от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, както и започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, свикано е и общо събрание на кредиторите на 19 юни 2017г. от 15.00 часа в търговска зала на ВОС при следния дневен ред : 1/  Изслушване на доклад на синдика за дейността му; 2/  Определяне на начина и реда за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнаграждението им. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се до твърдения за постановяване на обжалваното решение при нарушение на материалния и процесуалния закон, моли същото да бъде отменено изцяло.

          Въззиваемите кредитори «Първа инвестиционна банка» АД, гр.София и «Билд корект» ЕООД, гр.Варна, както и постоянният синдик на дружеството Т.Д.И.  считат жалбата за неоснователна, а обжалваното решение – за правилно и законосъобразно, поради което молят съда да го потвърди.      

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за устатновено следното :

          С решение № 956/29.12.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 934/16г. е открито производство по несъстоятелност на «Мак» ООД, с начална дата на неплатежоспособността 01.07.2016г. За временен синдик на дружеството, останал и като постоянен такъв след първото събрание на кредиторите, е назначен Т.И.. С определение от 30.05.2017г., публикувано в ТР на същата дата, съдът по несъстоятелността е одобрил присъците на предявените и приети вземания.

          На 06.06.2017г. синдикът Т.И., както и кредиторът «Първа инвестиционна банка» АД са отправили искане до съда по несъстоятелността за постановяване на решение по чл.710 ТЗ. Искането им е ангументирано с твърдения за наличието на хипотезата на чл.630 ал.2 ТЗ, подкрепено с приобщени към него писмени доказателства.

          След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намира следното :

          На 24.06.2016г., два дни след депозиране на молба по чл.625 ТЗ от самия дъжник, «Мак» ООД, в качеството му на наемодател, е сключил договар за наем  със «Си-Мак-Си» ООД като наемател за предоставяне за ползване под наем на основния актив на дружеството  - поземлен имот с идентификатор 10135.513.194, находящ се в гр.Варна в к.к. «Златни пясъци», с площ от 4 290 кв.м., ведно с построения в него хотел «Мак», състоящ се от блок «А» и блок «Б»  и общи функционални части.  Договорът е вписан в Служба по вписванията – Варна. Доколкото управител и на двете търговски дружества и съдружник в тях е едно и също лице - Снежана Димитрова Иванова, двете дружества се явяват  «свързани лица» по смисъла на пар.1 т.3 от ДР на ТЗ. Синдикът на дружеството  Т.И., като е преценил, че условията, при които хотелът е отдаден под наем, са твърде неизгодни, на осн.чл.644 ТЗ е отправил до наемателя 15-дневно предизвестие за прекратяването му. Считано от 26.05.2017г. договорът за наем е прекратен.

          Установява се още, че от назначаването му като синдик с определение № 3216/06.10.2016г. по т.д. № 934/16г. на ВОС по реда на чл.629 ал.1 т.1 ТЗ несъстоятелният длъжник не е осъществявал основния си предмет на дейност, вписан в ТР – туристическа и рекламна дейност, туроператорство, хотелиерство и ресторантьорство. Поради което и постъпилите по особената сметка на синдика приходи от нетърговска за дружеството дейност не могат да покрият дори разноските за издръжка на несъстоятелността.

          От справка в Търговския регистър е видно, че търговското предприятие  на «Мак» ООД е предмет на особен залог в полза на

кредитора «Първа инвестиционна банка» АД, както и че над 90 % от дружествените дялове от капитала на «Мак» ООД, собственост на Снежана Иванова, са запорирани за нейни задължения към «Билд корект» ЕООД и «Първа инвестиционна банка» АД. Заложният кредитор е пристъпил  към изпълнение с вписване в ТР № 20160721101527 и в ЦРОЗ с № 2016072202008 към залога на търговското предприятие на «Мак» ООД.

          На 05.06.2017г. и  на 06.06.2017г. по особената сметка на «Мак» ООД е постъпила сумата от 10 000лв с наредител «Мак – Си» ЕООД, лице различно от наемателя, което от своя страна сочи на отношения по пренаемане ползването на хотела и то след прекратяване на наемното правоотношение. Пренаемането на основния актив на дружеството е извършено и в нарушение на чл.46 ал.6 от ЗОЗ вр ал.4 от с.з., тъй като  с вписване № 20160721101527 в ТР като управител на търговското  предприятие е вписана Силвия Василева, назначена като такава от „Първа инвестиционна банка“ АД в съответствие с чл.46 ал.4 от ЗОЗ.  С осъществяване на това вписване по силата на закона се прекратяват правомощията на органите на залогодателя – юридическо лице, като залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество. В молбата си от 06.06.2017г. до съда банката излага, че управителят по ЗОЗ неколкократно е канил безуспешно управителя на длъжника С. И. да предаде заложеното имущество.

          При горната фактическа установеност съдът намира, че е налице  хипотезата на чл.710 ТЗ вр.чл.630 ал.2 ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Няма спор по делото, че към момента на постановяване на обжалваното решение срокът за предлагане на оздравителен план по смисъла на чл.698 ал.1 ТЗ не е бил изтекъл.

Предпоставка за уважаване на молбата за обявяване на длъжника в несъстоятелност въз основа на посочения по-горе законов текст е субективната преценка на длъжника, ликвидатора, синдика, НАП или кредитора, че продължаването на  дейността му би увредило масата на несъстоятелността. Не е необхоимо да е налице действително увреждане, достатъчна е възможността за бъдеща увреда. В процесния случай се установи, че от 06.10.2016г. стопанската дейност на длъжника е преустановена. Заложният кредитор «Първа инвестиционна банка» АД е пристъпил към принудително удовлетворяване от учредения по ЗОЗ особен залог върху търговското предприятие. Основният актив на дружеството е отдаден под наем при очевидно неизгодни за несъстоятелния длъжник условия. По данни  на синдика с договора за наем дружеството е предоставило целия хотел, който е със 146 стаи или

288 легла и РЗП  от 8 154,31 кв.л. , с прилежащото му оборудване и земята към него, срещу наем от 40 000лв годишно. Ето защо и на осн.чл.644  ал.1 ТЗ е прекратил действието на този договор. Освен това хотелът е пренаеман в нарушение на изискванията на закона – при наличието на прекратено наемно правоотношение и в противоречие с изискванията на чл.46 ал.6 вр.ал.4 ЗОЗ при наличието на вписан управител по ЗОЗ и против волята на заложния кредитор. Липсват данни за възобновяване дейността на предприятието на длъжника по вписания основен предмет на дейността му.

Не може да бъде споделен изложеният във въззивната жалба аргумент, че масата на несъстоятелността даже се увеличавала с плащанията на «Мак – Си» ЕООД, тъй като пренаемането на хотела е извършено незаконосъобразно и при неизгодни за длъжника условия.

По изложените съображения обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на «Първа инвестиционна банка» АД се присъжда ю.к.възнаграждение в рамер на 300лв, съобразно представения списък. Искането на адв.Л. за присъждане на адв.възнаграждение за настоящата инстанция се отклонява, тъй като в представения от него Договор за правна защита и съдействие от 20.11.2017г., в който е посочен определения размер на оказаната правна помощ, в противоречие с изискването на т.1 от  ТР № 6/6.11.2013г. на ОСГТК на ВКС по тълк.д.№ 6/2012г. не е посочен начина на плащане.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 379/07.06.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 934/2016г.

ОСЪЖДА „Мак“ ООД, / н./, ЕИК 103248482, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Мак“ да заплати на „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393, гр.София ю.к. възнаграждение в размер на 300лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.Л. за заплащане на адв.възнаграждение в размер на 19 500лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 и 2 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :