ОПРЕДЕЛЕНИЕ

595                                                 08.09.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  08-и септември                                            Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З* 

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             К* Г*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 486

по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от К.С.И. и  по частна жалба от „В* 121”АД гр.Балчик, представлявано от К.С.И. *** Георгиев Василев-ответници по т.д. № 132/2013год. по описа на ОС-Търговище, против определение на съда № 90, постановено на 08.05.2014год. с което оставено без уважение искането на дружеството жалбоподател за прекратяване на производството поради неподсъдност и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд, с оглед характера на иска-чл.108 ЗС и местонахождението на недвижимите имоти.

В частните жалби се излага, че обжалваният акт е неправилен,    по изложени съображения и се иска същият да бъде отменени, а направеното възражение за неподсъдност да бъде уважено.

         Насрещната страна, чрез писмени отговори изразява становище за неоснователност на частните жалби.    

         Частните жалби са подадени в срок, като съдът намира за недопустима жалбата на К.С.И., тъй като страната не е правила възражение за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот и следва да се остави без разглеждане. Дружество „В* 121”АД своевременно е направило възражение за неподсъдност на делото по местонахождение на имота, поради което жалбата е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Г.Я.К. в качеството си на синдик на „Е*-С”ЕООД гр.Търговище в несъстоятелност е предявила срещу ”Е*-С” ЕООД в /н/, К.С.И. и „В* 121”АД, представлявано от К.С.И. *** Г* В* иск с правно основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ съдържащ:- искане да бъде обявена недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността на: договор за покупко-продажба на недвижими имоти, сключена между първия ответник и К.С.И., обективирана в НА за покупко-продажба на недв.имот № 164, т.V, р.№ 4209, д.№ 797/11год. на н-с р.№ 109, с която са отчуждени 11 бр. недв.имоти-апартаменти находящи се в к-с „Е* 1”в с.Рогачево, Община Балчик: 

На основание чл.647 ал.1 т.6 ТЗ да бъде обявен за недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността, на извършения от И* В*  във „В* 121”АД  апорт на имотите, предмет на първата покупко-продажба и на основание чл.108 ЗС дружеството да предаде владението на апортираните имоти, индивидуализирани в иска.

         По повод на молба вх.№1144/07.03.2014год. подадена от „В* 121”АД, съдията докладчик в о.с.з. се е отвел, на основание чл.22 ал.2 вр.ал.1 т.6 ГПК,  а определеният последващ докладчик по делото е постановил обжалваното определение.

Относно частната жалба срещу определението  с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на производството поради неподсъдност и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд, с оглед правното основание на иска-чл.108 ЗС и местонахождението на недвижимите имоти: Частната жалба е неоснователна. Предпоставка за предявяване и уважаване на иска по чл.108 ЗС  е предявяване и уважаване на иска по чл.647 ал.1 ТЗ. Следователно главният иск от предявените искове е специалния отменителен иск по чл.647 ал.1 т.6 ТЗ, съответно искът по чл.108 ЗС е обусловен от него.

А съобразно чл.649 ал.5 ТЗ, отменителен иск по чл.647 ал.1 ТЗ се предявява пред съда по несъстоятелността-следователно в случая компетентен да разгледа отменителния иск е Търговищки окръжен съд.  В разпоредбата на чл.649 ал.2 ТЗ изрично е предвидена възможност при предявяане на отменителен иск, да бъде предявен и обусловеният осъдителен иск за попълване на масата на несъстоятелността. Следователно, съдът следва да разгледа и обусловения иск по чл.108 ЗС-същият е осъдителен и чрез него се цели попълване на масата на несъстоятелността.  Предвид изложеното правилно е оставено без уважение искането за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на ДОС.

           По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                               

                                          О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 90 от 08.05.2014год. постановено по т.д. № 132/2013год. по описа на Търговищки окръжен съд,  с което е оставено без уважение искането на ответника „В* 121”АД гр.Балчик, представлявано от И* Г* В* и К.С.И.   за прекратяване на производството  в частта му на иска с правно основание чл.108 ЗС и изпращане на делото за разглеждане от Добрички окръжен съд.

ОСТАВЯ  без разглеждане като недопустима,         частната жалба, подадена от  К.С.И. срещу определение № 90, постановено на 08.05.2014год. по т.д. № 132/13год. на ТОС, с което е оставено без уважение искането на ответното дружество „В* 121”АД гр.Балчик, за прекратяване на производството и изпращане на делото за разглеждане от ДОС и прекратява производството по същата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.