ОПРЕДЕЛЕНИЕ

493/23.07.2015 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – Търговско отделение в закрито заседание на 23.07.2015 г. в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                 КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д.№ 486 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Повдигнат е спор за подсъдност между Окръжен съд Варна, ТО и Районен съд Варна относно разглеждането на гр.д. №7219/2014 г. на ВРС-20 състав, прекратено и изпратено по подсъдност на ОС Варна и образувано в негово т.д. №1124/2015 г.

Съдебният състав констатира следното във връзка със спора за родова подсъдност на делото: Доколкото още с исковата молба е бил предявен частичен иск за сумата 25010 лв от цял иск в размер на 131201.50 лв, представляващ обезщетение за вреди, причинени от нотариус, искът е бил подсъден на Окръжен съд Варна. С уточнителна молба от 07.05.2014 г. обаче защитата на ищцата е уточнила, че по всяко от претендираните пет пера имуществени вреди претендира по 1250 лв – частични претенции, или е намалила иска си до размера общо на 6250 лв. Предвид това искът е станал подсъден на Районен съд Варна с оглед подсъдността по чл.103 във вр. с чл.104, т.4 – ГПК. Производството е било прекратено и изпратено по подсъдност на същия съд и е продължило пред него. В хода на производството по две от перата – предмет на иска претенциите са били увеличени отново като частични, съответно до сумите 12870 лв и 13250 лв, като частичният иск е достигнал размер общо от 29870 лв. В този случай родовата  подсъдност на иска – с цена на иска над 25000 лв е променена и компетентен да разгледа делото е станал отново Окръжен съд Варна. Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка и за нея съдът следи служебно във всеки момент от производството.

Прекратеното от РС Варна и изпратено на ОС Варна по подсъдност  дело подлежи на разглеждане от последния, тъй като с исковата молба няма предявени отделни искове за вреди, а има заявени частично отделни пера вреди по един общ иск за обезщетение за вреди, причинени от нотариус с цена над 25000 лв по главен иск срещу застрахователя и евентуален иск срещу нотариуса, като делото е поначало гражданско, а не търговско.

Предвид изложеното и на основание чл. 122 – ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА за компетентен да разгледа гр.д. №7219/2014 г. на ВРС - 20 състав, прекратено и изпратено по подсъдност на ОС Варна и образувано в негово т.д. №1124/2015 г., на който ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ по подсъдност.

Определението не подлежи на обжалване. Препис от него да се изпрати на Районен съд Варна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.