Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

   №242/гр. Варна, 31.10.2016 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№486/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ЕООД, ЕИК 200928951 със седалище гр.Варна срещу решение №299 от 27.04.2016 год. постановено по т.д.№ 1683/2015 год. на Варненски окръжен съд, с което e обявен за недействителен по отношение на Държавата, сключения между „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД, ЕИК 148035880, със седалище и адрес на управление гр.Шабла, обл.Добрич, ул.”Свобода” №6, представлявано от Н С С и „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ЕООД, ЕИК 200928951 със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-м”Младост”, ул.”Тролейна” №2, ет.5, офис 89, представлявано от Г Д Ч, договор за покупко-продажба, обективиран в Н А 0 ХХ, рег № ХХХХ н.д. № ХХХ/ХХХХ рег. № ХХХХХ/ХХ ХХ ХХХХ., с който „НИКО КЛИМА 2014” ООД, ЕИК 148035880 /с предишно наименование „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД/ продава на „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ЕООД, ЕИК 200928951 собствените си недвижими имоти, представляващи: 1/ ОФИС №39, разположен на етаж пети в сградата, със застроена площ от 51,46 кв.м, състоящ се от коридор, две офис помещения, тоалет и балкон, при граници по първичен документ: общ коридор, от две страни вътрешен двор, офис №38 и офис №40, ведно с 1.1810% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, като общите части на офиса, ведно с общите части възлиза на 57,58 кв.м, самостоятелен обект с идентификатор №10135.3513.443.1.39, представляващ самостоятелен обект находящ се в сграда №1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.443 и 2/  ОФИС №40, разположен на петия етаж, със застроена площ от 36,53 кв.м, състоящ се от: коридор, две офис помещения и тоалет, при граници по първичен документ: общ коридор, офис №41, от две страни вътрешен двор и офис №39, ведно с 0,8384% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху имота равняващи се на 4.35 кв.м, като общата площ на офиса, ведно с общите части възлиза на 40,88 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3513.443.1.40, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №10135.3513.443, като извършена във вреда на публичния взискател, по която страна е свързано с длъжника лице на осн. чл.216, ал.1, т.6 ДОПК.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в неправилно интерпретиране на доказателствата и необосновани изводи. Твърди, че сделката не е извършена във вреда на публичния изпълнител, тъй като не е налице намерение за увреждане, както и че не е сключена между свързани лица. Моли съда да отмени решението и да отхвърли предявените искове.

Постъпил е писмен отговор от публичен изпълнител при НАП, с който оспорва жалбата и моли съда да потвърди решението.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Ищецът излага в исковата молба, че след връчване на заповед за ревизия, а по-късно и на ревизионен акт № 03251100145/21.09.2011 г., с който на „Чернев Клима” ООД, със сегашно наименование „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД  са определени данъчни задължения в общ размер на 355 910.60 лв.,  длъжникът е прехвърлил на ответника ”Чернев Клима Сервис” ЕООД, правото на собственост върху два офиса по Н А 0 ХХ/21.08.2013 г. Твърди, че сделката е недействителна по отношение на Държавата на осн. чл.216, ал.1, т.6, тъй като е извършена след връчване на акта за започване на ревизия, страни по нея са свързани лица, като с нея се намалява имуществото на длъжника и възможността на Държавата като кредитор да се удовлетвори от него, поради което уврежда интересите на държавата като кредитор. Твърди, че към момента на извършване на продажбата, реалното обезпечение на публичните задължения на длъжника е било в размер на 26 083 лв., като по  самата сделка не е платена цена, от която държавата би могла да се удовлетвори, а е извършено прихващане на насрещни вземания от „Нико клима 2014” ЕООД в размер на 120 400 лв. Излага още, че наред процесната сделка е извършено разпореждане с цялото имущество на длъжника.                     Ответникът „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ЕООД, със седалище гр.Варна е оспорил исковете с твърдения, че не е налице свързаност по смисъла на пар.1, т.3, б.”а” от ДР на ДОПК, тъй като страна по сделката са юридическите лица, както и че сделката не е сключена във вреда на публичния взискател, тъй като в полза на същия е допуснато обезпечение в размер на 243 923.89 лв., съгласно постановление за налагане на обезпечителни мерки №12773-21/12.10.2011 г. чрез налагане на възбрана върху подробно описан недвижим имот и запор върху МПС. Излага още, че атакуваната сделка е възмездна, т.е. срещу прехвърленото имущество дружеството е получило насрещна престация, което обстоятелство изключва намерението за увреждане.      Ответникът „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД, не е депозирал писмен отговор.        Решението на първоинстанционния съд съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.         

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, в предметните предели на жалбата, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Между страните не се спори, а и от събраните по делото доказателства се установява, че в периода 09.03.2011 г. - 13.06.2011 год. на Г Д Ч, в качеството й на пълномощник на „Чернев Клима” ООД са  връчени заповеди за възлагане на ревизия на „ЧЕРНЕВ КЛИМА“ ООД, в което съдружници и управители са били братята Г Н Ч и П Н Ч. Ревизията е приключила със съставяне на ревизионен акт №03251100145/21.09.2011 г., с който са установени публични задължения на търговеца, в размер на 289 145.51 лв. - главница и 66 765.09 лв. – лихва, като ревизионният акт е влязъл в законна сила на 05.11.2013 г.                                             С договор за покупко-продажба от 21.08.2013 г., обективиран в Н А 0 ХХ, т.1, рег.№NNNN, н.д.№ХХХ/ХХХХ г., ”ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД, представлявано от Г Н Ч е прехвърлило на  „ЧЕРНЕВ КЛИМА-СЕРВИЗ” ООД, представлявано от управителя Г Д Ч, собствените си недвижими имоти, представляващи 1/ ОФИС №39, разположен на етаж пети в сградата, със застроена площ от 51,46 кв.м, състоящ се от коридор, две офис помещения, тоалет и балкон, при граници по първичен документ: общ коридор, от две страни вътрешен двор, офис №38 и офис №40, ведно с 1.1810% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, като общите части на офиса, ведно с общите части възлиза на 57, 58 кв.м, самостоятелен обект с идентификатор №10135.3513.443.1.39, представляващ самостоятелен обект находящ се в сграда №1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.443 и 2/  ОФИС №40, разположен на петия етаж, със застроена площ от 36,53 кв.м, състоящ се от: коридор, две офис помещения и тоалет, при граници по първичен документ: общ коридор, офис №41, от две страни вътрешен двор и офис №39, ведно с 0,8384% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху имота равняващи се на 4.35 кв.м, като общата площ на офиса, ведно с общите части възлиза на 40,88 кв.м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №10135.3513.443.1.40, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №10135.3513.443, срещу извършено прихващане на задължението на дружеството - продавач към дружеството – купувач в размер на 120 400лв., като по този начин страните са уредили своите вещни и облигационни отношения.                                                      Не е спорно, че към момента на извършване на сделката Г Д Ч представляваща купувача „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС“ ЕООД, е била съпруга на Г Н Ч - съдружник и управител на продавача „Чернев Клима”ООД.                                                                     Установява се още, че до влизане на ревизионния акт в сила, а и след образуване на изпълнителното производство, длъжникът „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД, сега „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД се е разпоредил и със собствените си недвижими имоти, както следва: 1/ с нот.акт №116/2013г. от 29.08.2013г., поправен с нот.акт №62/2014г., е прехвърлено правото на собственост върху недвижим поземлен имот, находящ се в гр. Силистра, ул.”Петър Бояджиев”, ведно с построената върху терена сграда – самостоятелен обект и обособените в същата обекти, за сумата от 264 500 лв., с която е извършено прихващане на задълженията на продавача по изрично изброените договори за прехвърляне на вземания до размер на 224 430,40 лв., а остатъкът до пълната продажна цена е договорено да бъде изплатен на купувача до четири месеца от датата на прехвърляне на собствеността; 2/ с нот.акт 19/2013 г. от 28.02.2013 г. е прехвърлена собствеността върху ПИ - лозе с площ от 1853 кв.м, находящо се в гр.Силистра, м.”Меджи Табия”  за сумата от 1 200 лв., изплатената в брой; 3/ с нот.акт №181/2014г. от 17.03.2014 г. е продаден самостоятелен обект в сграда, находяща се в гр.С, ул.Д М” №Х, ет.Х, ап.ХХ,  за сумата от 35 484,40 лв., изплатена на продавача по банкова сметка.  ***/ с нот.акт №ХХ/ХХХХг. от ХХ.ХХ.ХХХХг. /л.96-105/ е прехвърлено правото на собственост върху самостоятелен обект – сграда, находяща се в гр.Силистра, ул.”Въча” №14 със застроена площ от 156 кв.м, ведно с правото на строеж върху ПИ с идентификатор ХХХХХХХХХ.ХХХХ, в който е построена сградата, за сумата от 5 600 лв., заплатена на продавача в брой.                                                                                 С постановление за налагане на обезпечителни мерки №12773-21/12.10.2011 г. е наложена възбрана върху собствения на „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД недвижим имот- апартамент №1, находящ се в гр.В, ул.”И. Р №Х, както и запор на собствените на дружеството седем броя МПС, като постановлението е посочено, че общия размер на обезпечението по т.1 и т.2 е 243 923.87 лв. Част от наложените обезпечения са били отменени с постановление №12773-21/12.10.2011 г. по отношение на описаните в същото автомобили под №3, 4, 5 и 7, тъй като не са собственост на  „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД, като останалото имущество за обезпечение на вземането по РА № 03251100145/21.09.2011 г. е било недвижим имот- апартамент №1, находящ се в гр. В, ул.”И. Р” №Х, и МПС описани под номер 1, 2 и 6, както и  л.а „О З”, рег.№ В ХХХХ.  КТ. Видно от представените протоколи за провеждане на търг с тайно наддаване, л.а. „Опел Зафира”, рег.№ В ХХХХ КТ е бил продаден за сумата от 2000 лв., а л.а.”С Б” с рег.№ В ХХХХ КН, за сумата от  2 350 лв.                                                                                             Съобразно разпоредбата на чл.216, ал.1, т.6 от ДОПК, недействителни по отношение на държавата, са сключените след датата на установяване на публичното задължение, съответно след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, ако в резултат на ревизията са установени публични задължения сделки, извършени във вреда на публичните взискатели, по които страна е свързано с длъжника лице.

От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин обстоятелството, че атакуваната сделка по Н А 0 ХХ/ХХ.ХХ.ХХХХ г. е сключена след датата на връчване на заповедта за извършване ревизия на търговеца /05.03.2011 г./, както и че ревизията на „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД, със сегашно наименование „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД е приключила с влязъл в сила ревизионен акт №03251100145/21.09.2011 г., с който са установени публични задължения в общ размер на 355 911.60 лв.                                       Сделката е сключена във вреда на публичния изпълнител, тъй като с  отчуждаването на имотите, значително е намалено имуществото на длъжника, служещо за обезпечение на публичен взискател.  В сравнение с установения при извършената ревизия с ревизионен акт №03251100145/21.09.2011 г., общ размер на публичните задължения от 355 911.60 лв., размерът на реалното обезпечение, след частичната отмяна е на много по-ниска стойност, поради което дори обезпечението да бъде реализирано в изпълнителното производство, размерът на получените суми не би покрил задълженията.      Още повече, с атакуваната сделка, недвижимите имоти са били прехвърлени срещу прихващане с насрещното задължение на продавача в размер на продажната цена от 120 400 лв., в резултат на което в патримониума на длъжника не са постъпили парични средства, които биха могли да послужат за удовлетворяване вземането на публичния взискател, респективно да обосноват извод за липса на увреждане.                                                                          Ирелевантно в хипотезата на чл.216, ал.1, т.6 от ДОПК е намерението на длъжника „ЧЕРНЕВ КЛИМА” ООД, със сегашно наименование „НИКО КЛИМА 2014” ЕООД да увреди взискателя – публичен изпълнител по дължимите публични вземания, с извършеното разпореждане. Същото е относимо към иск с правно основание чл. 216, ал. 1, т. 4 от ДОПК, при отделно уреден от същия кодекс идентичен на процесния фактически състав,  обуславящ различен иск.          По отношение последната предпоставка за  уважаване на предявения главен иск – сделката да е сключена между свързани лица, съдът намира следното:                                                                                                                                    Между страните не се спори, а и от събраните по делото доказателства се установява, че към момента на сключване на сделката, съдружници в „Чернев Клима” ООД и негови управители са били братята Г Н Ч и П Н Ч, а управител на купувача „Чернев Клима-Сервис”ООД е била съпруга на Г Н Ч - Г Д Ч. Налице е родствена връзка по сватовство, обуславяща свързаност по смисъла на пар.1, т.3, б. ”а” от ДР на ДОПК, доколкото всяко юридическо лице се управлява от определени органи, чрез които участва в гражданския оборот, като в случая управителите на двете дружества са физически лица, които са носители на волеизявление, като законът определя за воля на юридическото лице да се счита изявената воля на физическите лица, респективно, като органи те поемат права и задължения не за себе си, а за юридическото лице. По изложените съображения, обстоятелството, че физическите лица са свързани, рефлектира и върху свързаността на дружеството продавач и купувач.                                                                                                                                             С оглед на гореизложеното, съдът намира че със сключване на атакуваната сделка е осъществен фактическия състав на чл.216, ал.1, т.6 от ДОПК, поради което предявения иск се явява основателен и следва да бъде уважен.                                                                                                                                         Ето защо съдът, препращайки и към мотивите на първоинстанционния съд на осн. чл.272 от ГПК, следва да потвърди обжалваното решение.               С оглед направеното искане и на осн. чл.78, ал.8 от ГПК, въззивникът следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата страна, възнаграждение за защита от юрисконсулт, в размер на 3650 лв.

Мотивиран от гореизложеното и на осн.чл.272 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №299 от 27.04.2016 год. постановено по т.д.№ 1683/2015 год. на Варненски окръжен съд.

ОСЪЖДА „ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС” ЕООД, ЕИК 200928951 със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.Осми Приморски полк No 188, представлявано от управителя Г Д Ч ДА ЗАПЛАТИ на  Национална агенция за приходите, със седалище гр.София, сумата от 3650 (три хиляди, шестстотин и петдесет) лева, представляващи възнаграждение за защита от юрисконсулт, на основание чл.78, ал.8 от ГПК.

 

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: