О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                    

                         524

 

                 гр.Варна, 24.08.2018г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и четвърти август през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Женя Димитрова в.ч.т.д. № 486 по описа на съда  за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на частна жалба вх. №2667/25.04.2018г. на „Българска инвестиционна група”ООД срещу определение № 198/17.04.2018г., постановено по т.д. № 144/2012г. на ДОС.

При проверка допустимостта на подадената частна жалба, съдът констатира следното:

Постъпилата частна жалба е срещу определение на съда, с което се отказва възстановяване на срока за подаване на частна жалба срещу разпореждане за връщане на частна жалба срещу определение на съда, с което се оставя без уважение молба за отвод. По частната жалба срещу разпореждането е образувано ч.т.д.274 по описа за 2018 година на Варненски апелативен съд, като жалбата е изпратена на Добрички окръжен съд с указания за нейното администриране. В разпореждане 725/07.08.2018 година на ДОС по т.д.144/2012 година, тази жалба погрешно е посочена като жалба 2667/25.04.2018 година, като определение 338/21.05.2018 година по ч.т.д.274/2018 година касае жалба 1723/14.03.2018 година.

Жалбоподателят е представил пълномощно, но жалбата не е изпратена на Апелативен съд Варна, въпреки, че производството по същата е висящо и обуславящо останалите извършени от съда процесуални действия, доколкото се обжалва отказ на съда за отвод, представляващ процесуална предпоставка за законосъобразността на извършените от съда последващи процесуални действия.

Производството по делото следва да бъде прекратено, а делото върнато на ДОС за окомплектоване с висящата частна жалба 1723/14.03.2018 година, подлежаща на разглеждане от Варненски апелативен съд, след което делото, ведно с жалбата да се върне на ВАпС.

    Водим от горното, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 486/18г. на ВнАС и ВРЪЩА на Добрички окръжен съд, като след окомплектоване делото да се върне обратно на Варненски апелативен съд.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: