О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 655

гр.Варна,   20.09.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                               ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ Х.   

Като разгледа докладваното от съдията Р.Славов в.т.д. № 486 по описа на съда за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ГПК, образувано по частна жалба на Министерство на културата, чрез надлежно упълномощен процесуален прездставител, срещу Определение № 2147/11.06.2019г., постановено по т.д. № 364/2019  год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е прекратил производствот по делото, на основание чл.129 ал.3 ГПК.

Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на обжалваното определение. Излага, че Министерството на културата не е било уведомено, че молбата за удължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба е уважена от съда и че срокът е продължен с още една седмица, считано от изтичане на първоначално определения срок. Иска от въззивната инстанция да отмени обжалваното определение, като на страната да бъде даден срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба, за което да бъде уведомена.

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване акт, поради което съдът намира същата за процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна, като съображенията за това са следните:

Производството по делото е образувано по искова молба от Министерство на културата.

Първоинстанционния съд след като е констатирал нередовности на същата, с разпореждане № 2859/15.03.2019 год., е оставил без движение производството по делото, указвайки на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да уточни срещу кого насочва иска си като посочи изрично кои са  ответниците по иска /ДЗЗД, управляващите посочените ЮЛ или самите юридически лица/, като има в предвид, че гражданското дружество по ЗЗД не е юридическо лице, а е форма за обедняване на съдружниците за постигане на обща цел и правата и задълженията се придобиват не от дружеството, а от съдружниците; да посочи по какъв начин /солидарно или разделно/ се претендира исковата сума от ответниците, при съобразяване на уточненията по т.1/; в случай, че се претендира в условията на пасивна  солидарност – посочи от къде произтича същата; в случай, че се претендира разделно - да се посочи каква част от сумата се претендира съобразно дяловото им участие в дружеството; да отстрани противоречията в обстоятелствената част на исковата молба като посочи дали претендира неустойка за забавено изпълнение и ако да -  посочи от къде произтича същата, като държи сметка, че цитираната от него клауза по договора на чл.30 т.1 визира неустойка за лошо или частично изпълнение на СМР, а не за забавено във времето изпълнение, или претндираната сума е за неустойка за лошо или частично изпълнение на СМР, съобразно цитираната договорна клауза; в случай, че се претендира неустойка за забавено изпълнение да наведе всички фактически и правни твърдения във връзка с посоченото основание – в какво и по отношение на кои договорени СМР се изразява забавеното изпълнение, от къде произтича същата, какъв е периода на забава, респективно за какъв период от време е начислена претендираната неустойка и по какъв начин е формиран размерът й; в случай, че се претендира неустойка за лошо или частично неизпълнение на СМР съобразно цитираната в исковата молба договорна клауза да наведе всички фактически и правни твърдения във връзка с посоченото основание – посочи формата на неизпълнение на ответниците, която твърди да е породила правото му на неустойка, кои са лошо или съответно частично неизпълнените СМР като посочи същите по вид и стойност, както и изрично посочи по какъв начин е формиран размерът на претендираната неустойка; съобразно уточненията по-горе, да формулира надлежни петитуми на исковата молба и представи доказателства за внесена по сметка на ВОС държавна такса в размер на 4 % от цената на иска. В разпореждането изрично е посочено, че при неизпълнение изцяло и в срок на дадените указания, производството ще бъде прекратено, на осн. Чл.129 ал.4 вр.ал.3 ГПК. Страната е била надлежно уведомена за разпореждането /стр.36-37/ на 20.05.2019 год., като в рока за отстраняване на нередовностите е постъпила молба за продължаване на срока /стр.40/. Същата е уважена от съда, като срокът за отстраняване на нередовностите е продължен с още една седмица, считано от изтичане на първоначално определения такъв, но в рамките на продължения срок, както и до датата на постановяване на обжалваното определение, не са отстранени указаните нередовности. Поради неизпълнение на дадените с разпореждането указания  и на основание чл.129, ал.3 от ГПК с обжалванот определение съдът е прекратил производството по делото. 

Съдебният състав намира, че направените констатации при извършената проверка по реда на чл.129 ал.1 ГПК от Варненският окръжен съд относно нередовността на исковата молба са правилни, респективно, законосъобразно с разпореждане № 2859/15.03.2019 год., е оставил без движение производството по делото. Впрочем, оплаквания в тази насока не са наведени от жалбоподателя.

Относно направените оплаквания: Действително, в разпореждането на съда, за продължаване на срока по чл.63 ал.1 ГПК не се съдържа указание за съобщаване на страната за същото и разпореждането не е съобщено на страната.  Следва да се отбележи, че разпореждането на съда,  е правилно. Това е така, понеже страната е длъжна сама да следи за продължаването на срока и с колко време е уважено искането й, а съгласно чл.63 ал.2 ГПК, продължаването на срока тече от изтичане на първоначалния. В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВКС: Определение № 311 от 3.07.2019год. на ВКС по ч.гр.д. № 2079/2019год., ІV г.о., ГК,  Определение № 369 от 30.07.2019год. на ВКС по ч.гр.д. № 2243/2019год., ІІІ г.о., ГК, Определение № 495 от 30.06.2014год. на ВКС по ч.т.д. № 1309/2014год., І т.о. и др.

Съобразно изложеното по-горе, съдът приема, че страната не е отстранила в рамките на продължения срок нередовностите на исковата молба, за които е била надлежно уведомена, поради което и законосъобразно, на основание чл.129 ал.3 ГПК съдът е прекратил производството по делото. Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2147 от 11.06.2019г. на Варненски окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 364/2019г., с което съдът на основание чл.129 ал.3 ГПК е прекратил производството по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.