Р Е Ш Е Н И Е

 

181/13.07.16 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ВИЛИЯН ПЕТРОВ

 

Като разгледа докладваното от А.Братанова в.т. д.№ 487/2014 год. по описа на АС - Варна, намира следното

 

Производството е с правно основание чл.250 и следв. ГПК.

Образувано е по молба на «ИСА» ООД за допълване на постановения по спора въззивен съдебен акт досежно претенцията за присъждане на законна лихва от датата на депозиране на исковата молба до окончателното погасяване на задължението.

Насрещната страна – «ДАНИЕЛ» ЕООД изразява становище за неоснователност на депозираната молба с мотива, че произнасянето по искането за присъждане на лихва се съдържа в частично потвърденото първоинстанционното решение.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Предмет на въззивната проверка пред АС – Варна е постановеното решение № 721/07.05.2012 год.  по т.д.№ 2875/2011 год. по описа на ОС – Варна в частта, в която «Даниел» ООД е осъден да заплати на «Иса» ООД сумата от 98 059, 40 лева, съставляваща дължимо възнаграждение по сключен между страните договор за изработка касателно СМР по актове обр.19  с №№  8а, 9а, 10 /без поз. 3,4, 10 и 11/, 1а /В и К/, 2 и 1а /ел. заземяване/, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата.

С решение № 107/04.05.016 год. ВАС е ПОТВЪРДИЛ решение № 721/07.05.2012 год.  по т.д.№ 2875/2011 год. по описа на ОС – Варна в частта, в която «Даниел» ООД е осъден да заплати на «Иса» ООД сумата от 36 673, 75 лева, съставляваща дължимо възнаграждение по сключен между страните договор за изработка касателно СМР по актове обр.19  с №№  8а, 9а, 10 /без поз. 3,4, 10 и 11/, 1а /В и К/, 2 и 1а /ел. заземяване/ след осъществено намаление на възнаграждението по реда на чл. 265, ал.1, пр.2 ЗЗД с необходимите разходи за поправка на явните недостатъци в изработката.  Със същото решение съдът е ОТМЕНИЛ решение № 721/07.05.2012 год.  по т.д.№ 2875/2011 год. по описа на ОС – Варна в частта, в която «Даниел» ООД е осъден да заплати на «Иса» ООД разликата от 36 673, 75 лева до  98 059, 40 лева като е ОТХВЪРЛИЛ предявения иск в коментираната част.

Съпоставката между обжалвания съдебен акт, предметът на обжалване и постановеното въззивно решение сочи, че е налице пропуск в произнасянето на АС – Варна по отношение правилността на решението досежно  акцесорната претенция за присъждане на законна лихва, считано от датата на предявяване на исковата молба.  Констатираната частична основателност на главната претенция обуславя и съответно присъждане на акцесорното вземане на законна лихва. Съдебното решение на АС – Варна следва да бъде допълнено чрез постановяване на изричен потвърдителен диспозитив за присъдената законна лихва след датата на предявяване на исковата молба.

Допълнителното решение следва да бъде постановено в закрито съдебно заседание доколкото не се налага изслушване на страните с цел изясняване основателността на акцесорното вземане за законна лихва /арг. чл. 250, ал.2 ГПК/.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА  решение №  107/04.05.2016 год.  по в.т.д.№ 487/2014 год. по описа на АС – Варна:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 721/07.05.2012 год.  по т.д.№ 2875/2011 год. по описа на ОС – Варна в частта, в която «Даниел» ООД е осъден да заплати на «Иса» ООД законната лихва върху сумата от 36 673, 75 лева, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното погасяване на задължението.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: