О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

496, Гр.Варна, 24.07. 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Първи състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Петров ч.в.т.д. № 488 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е с правно основание чл.274 и сл. ГПК, вр. чл.729 ал.3 ТЗ. Производството по делото е образувано по частна жалба на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ против определение № 333/07.07.2015г., постановено по т.д.№ 297/2012 год. по описа на ОС – Добрич, с което е одобрена частична сметка за разпределение на наличните суми за удовлетворяване на приетите в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите на „ЛОВМИЙТ” ЕООД  ( в несъстоятелност ) гр. Ген. Тошево, обявена в Търговския регистър под № 20150610165759.

Въззивният съд, след проверка редовността на частната жалба констатира, че същата е изпратена на ВАпС без да е изпълнена предварително предписаната процедура в чл.729 ал.2 ТЗ, а именно – жалбата против определението за одобряване на сметката за разпределение да се обяви в Търговския регистър, от който момент сметката може да се обжалва в 7 дневен срок. Изпълнението на горепосоченото е в правомощията на изпращащия съд, съобразно нормата на чл.276 ГПК. По преписката по жалбата, както и в материалите по делото, не се съдържа посоченото като приложение „1” заверено копие на възражение изх. № 26-Ц-151 от 24.06.2015г., което следва да бъде изискано от частния жалбоподател или приложено служебно от съда. Отделно от това, липсват доказателства за внесена държавна такса, което изисква преценка относно дължимостта на държавна такса с оглед вида на държавното вземане.

Тъй като преписката е придвижена до ВАпС преждевременно, без да са изпълнени всички действия по администрирането й, производството по така образуваното дело следва да се прекрати и същото да се върне на ДОС за осъществяване на указаната по-горе процедура по чл. 729, ал. 2 ТЗ, както и за прилагане на възражението и евентуално на доказателства за заплатена държавна такса. След изтичане на срока за отговор, делото да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 488/2015 г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА делото на ДОС за изпълнение на дадените по-горе указания, след което частната жалба да се изпрати отново на АС – Варна за разглеждане.

Определението не прегражда производството по делото и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                               2.