О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

542                        05.09. 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  пети септември                                                        година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 488 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.536 ал.3 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Кооперация за производство, търговия и услуги Кале-94, ЕИК *, със седалище и адрес на управление с.Лопушна, община Дългопол, област Варна чрез председателя си  Хамди Билял Кълъч против определение № 2298/29.06.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 1007/2018г., с което на основание чл.19, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ вр. чл.536 от ГПК е спряно  производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по вписване по партидата на кооперацията  по заявление образец А7, рег. №20180628165456, на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване, в резултат на решения, взети на 24.06.2018г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството, образувано по  искова молба, заведена с вх. №3689/28.06.2018г. на РС-Провадия. По съображения, изложени в частната жалба за неправилност на обжалвания съдебен акт поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, материалния закон и необоснованост, моли съда да го отмени. Счита, че съдът не е изложил мотиви в подкрепа на хипотеза на ал.1 на чл.536 ГПК, което възпрепятства извършването на съдебна проверка  относно правилността на крайния извод на наличието на основания за уважаване на искането за спиране.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в  процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          След служебна справка, осъществена в Портала за достъп до съдебни дела на РС Провадия, съдът установи, че по искова молба на Ф.Б.Х. срещу кооперацията е образувано гр.д. № 806/2018г. с предмет обжалване на решенията на кооперацията, взети на 24.06.18г, въз основа на които е подадено заявление обр. А7 рег. № 20180628165456, за вписване на настъпили промени на кооперацията въз основа на тези решение. Към настоящия момент спорът е висящ.

          По силата на чл.19 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ регистърното производство може да бъде спряно при наличието на основания по чл.536 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл.536, ал.1, т.1 от ГПК спиране на охранителното производство се постановява от съда в случаите, когато е налице дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. В мотивите си първоинистанционният съд изрично е посочил, че решението по спора, по който е образувано дело пред РС-Провадия, е от значение за преценката на длъжностното лице по регистрацията относно наличието на предпоставките за вписване в търговския регистър на извършените промени за кооперацията, заявени за вписване с посоченото по-горе заявление обр. А7, поради което същото се явява условие за издаване на искания акт.

Предвид на това не може да бъде споделено оплакването в частната жалба за отсъствието на яснота относно приетото фактическо основание и съотнасянето му към приетата от съда правна квалификация. Налице е висящо регистърно производство за вписване на решения на ОС на кооперацията, налице е и висящо съдебно производство с предмет отмяна на същите решения, чието вписване се иска. Съдът изрично е посочил хипотезата, в която уважава искането за спиране – чл.536 ал.1 т.1 пр.1 ГПК.

          Неоснователно е и оплакването, че съдът само е констатирал този факт. В настоящото производство съдът няма правомощията и компетентността да преценява основателността на предявения иск за отмяна на решенията на ОС.  За да се постанови спиране, достатъчно е да се констатира наличието на спор относно заявените за вписване обстоятелства.

          По изложените съображения и настоящият състав намира, че са налице условията за спиране на регистърното производство по чл.19 ал.5 ЗТРРЮЛНЦ и чл.536 ал.1 т.1 пр.1 ГПК. Обжалваният съдебен акт е правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 2298/29.06.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по ч.т.д. № 1007/2018г., с което на основание чл.19, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ вр. чл.536 от ГПК е спряно  производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по вписване по партидата на Кооперация за производство, търговия и услуги Кале-94, ЕИК *, със седалище и адрес на управление с.Лопушна, община Дългопол, област Варна по заявление образец А7, рег. №20180628165456, на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване, в резултат на решения, взети на 24.06.2018г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството, образувано по  искова молба, заведена с вх. №3689/28.06.2018г. на РС-Провадия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :