ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  596                                                08.09.2014 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  08-и септември                                            Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С* 

                                                             К* Г*

Като разгледа докладваното от Р.С* ч.в. търговско    дело № 489

по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от „Т* Б*” АД – София, представлявано от изпълнителните  директори И* Д* и М* В* срещу определение №2564/01.07.2014 г. на Окръжен съд – Варна по т.д.№ 890/2011 г., с което Не е одобрена частична сметка № 1 на синдика на длъжника „Т* Б*” ООД /н/ - гр.Варна, представена с молба вх.№ 15820/31.05.2014год. и обявена в ТР при АВ на 05.06.2014год.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт, по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Синдикът на „Т* Б*” ООД /н/ - гр.Варна е представил частична  сметка № 1 за разпределение на наличните суми в масата на  несъстоятелността в размер на 525 200лв.

Видно от съдържанието на частичната сметка, за кредитора „Т* Б*”АД е определена по реда на чл.722 ал.1 т.1 от  ТЗ сума за изплащане в размер на 525 200лв.

Срещу частична сметка № 1 не са постъпили възражения на основание  чл.728 от ТЗ.

Частната жалба е недопустима. С разпоредбата на чл.729, ал.3 от ТЗ се предвижда възможност за обжалване на определението по ал.1, с което съдът по несъстоятелността одобрява сметката за разпределение по чл.721 от ТЗ. Следователно, не е предвидено обжалване на определение на съда, с което той отказва да одобри сметката и с което дава указания на синдика  какво да съобрази, при изготвяне на новата частична сметка.

Предвид изложеното, частната  жалба е недопустима.

Същата е  недопустима и поради следното:

Предпоставка за възможност за обжалване в хипотезата на чл. 729 ал.3 от ТЗ е подаване на възражение по чл.728 от лицата, с право на обжалване, съответно - с право на възражение, които са: длъжник, комитет на кредиторите или кредитор.  Посочените по-горе лица, не са подавали възражение срещу сметката съответно и нямат право да обжалват акта на съда, кредиторът „Т* Б*” АД – София също не е възразил срещу сметката. Предвид изложеното, „Т* Б*” АД-София няма право на обжалване на постановения съдебен акт и частната жалба също се явява недопустима.

Предвид изложеното, подадената частна жалба следва да остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати като недопустимо.

Воден от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане като недопустима частната жалба от „Т* Б*” АД – София, представлявано от изпълнителните  директори И* Д* и М* В* срещу определение №2564/01.07.2014 г. на Окръжен съд – Варна по т.д.№ 890/2011 г., с което Не е одобрена частична сметка № 1 на синдика на длъжника „Т* Б*” ООД /н/ - гр.Варна  и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 489/2014 г. по описа

на Апелативен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението по ГПК с частна жалба пред ВКС на РБ. Препис от него да се изпрати на Окръжен съд Варна за вписване в книгата по чл.634в - ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.