О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

565     /  02.10.2017г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, втори състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                      МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия А. Братанова в.т.д.№ 489/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 258 и следв. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на П.Г.Б. против Решение № 112/20.06.2017 год., постановено по т.д.№ 32/16 год. по описа на ДОС, с което е ОБЯВЕНА  ОТНОСИТЕЛНАТА  НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ по отношение на „БМ ЛИЗИНГ“ АД гр. София, ул. „Шипка“ № 36, съд. адрес ***, адв. Г.К. – САК на  договор за дарение в нотариална форма с нот. акт № 63, т.III, вх. 3111,  нот. д. № 34/02.10.2016  г. на нотариус с рег. № 314 на НК, с район на действие Балчишки районен съд, актът вписан в АВ – СВ Балчик вх. рег. № 3747/03.10.2013  г., акт № 64, том VII, д. № 11013/2013 г.,  по силата на който П.Г.Б. ЕГН ********** и съпругата му Е* А* Б*  ЕГН **********, като дарители даряват на дъщеря си А.П. Б* ЕГН **********  като дарена ½ ид. ч. от масивна четириетажна сграда – хотел със снек –бар със застроена площ от 194.000 кв. м. и разгъната застроена площ от 852.000 кв. м. , с кадастрален № 39459.501.87.1., ведно с ½ ид. ч. от дворното място в което е построена сградата с площ от 550.000 кв. м. , поземлен имот, урбанизирана територия, ниско застрояване с кадастрален № 39459.501.87., с площ по скица 559.000 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г., при граници и съседи: имот № 501.278, 501.88, 501.86, 501.85, урегулиран в парцел V, планоснимачен № 55, квартал 3, по регулационния план на с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич,  до размер на ¼ ид. ч. от гореописания имот.

При проверка на редовността на постъпилата въззивна жалба, съдът констатира следното:

Въззивната  жалба обективира твърдения за допусната явна фактическа в диспозитива на съдебния акт, изразяваща се в грешно посочване на дареното лице по атакуваното правно действие. Претендира се и неяснота в частта, в която сделката е обявена за относително недействителна до размер на ¼ ид.ч. от гореописания имот. Поддържа се, че диспозитивът е неразбираем досежно това  ид.ч. на кой прехвърлител е обявена за относително недействителна – тази на П.Б. или на Е* Б*.

Сочените пороци по съществото си съставляват твърдения за допусната явна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК, евентуално – за наличието на спор относно тълкуването на решението по смисъла на чл. 251 ГПК. Компетентен да се произнесе по допустимостта, евентуално – основателността на посочените твърдения е първостепенния съд.

На посоченото основание, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на ДОС за произнасяне по съдържащите се твърдения за грешка и неяснота на постановения диспозитив. След приключване на горната процедура, делото следва незабавно да бъде изпратено на АС – Варна за последващ въззивен контрол.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 489/2017 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                                           ЧЛЕНОВЕ