О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №104

 

08.02.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осми февруари през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                              ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 49

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. във вр. чл. 220 ГПК, образувано по въззивна частна жалба вх. № 38658/30.12.2015г. на „ ПОМОРИЕ - ТУРИНВЕСТ” ЕАД със седалище гр. Бургас, ЕИК *, представлявано по изпълнителния директор Б* Х*, чрез адв. С.М. от ПАК, срещу протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 07.12.2015г. по т. д. № 1167/2014г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлено искането на жалбоподателя по молба вх. № 33187/06.11.2015г. за встъпване в процеса, по реда на чл. 218 ГПК, като трето лице – помагач на страната на ответника ” Морско казино” ЕАД – гр. Варна, ЕИК *

В частната жалба се твърди неправилност и необоснованост на изводите на първоинстанционния съд за липса на правен интерес от участие в процеса на „Поморие – Туринвест” ЕАД. Релевират се доводи, че решението по всеки един от обективно съединените искове, предмет на производството по т. д. № 1167/2014г. по описа на ВОС ще има пряко отражение върху интересите на дружеството, което е вписано в книгата на акционерите на ” Морско казино” ЕАД като едноличен собственик на капитала, и именно това обосновава правото на встъпване на жалбоподателя като подпомагаща страна, с цел да издейства благоприятно решение в защита на своя интерес и на интереса на ответника. Петитумът на жалбата е отмяна на определението и конституиране на жалбоподателя като подпомагаща страна на ответното дружество.

Главните страни в първоинстанционното производство – ” Морско казино” ЕАД и „ Петрол Холдинг” АД не представят отговори и не изразяват становище по жалбата. В първата инстанция представителят на ищеца заявява становище за недопустимост, и евентуално за неоснователност на искането за встъпване в процеса на „Поморие – Туринвест” ЕАД, с което дружество имат спор за правата върху акциите на ” Морско казино” ЕАД.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Съставът на АС - Варна, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания и като провери данните по делото, намира частната жалба за основателна, като съображенията за това са следните:

В производството по т. д. № 1167/2014г. по описа на Варненски окръжен съд са приети за разглеждане предявени искове от „ ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК * срещу „ МОРСКО КАЗИНО” ЕАД, ЕИК 103780072, както следва: 1./ иск с правно основание чл. 29 ЗТР, за установяване заявяване за вписване на несъществуващи обстоятелства поради нищожност на решение на „Поморие – Туринвест” ЕАД като едноличен собственик на капитала на ответното дружество, упражняващо правата на общо събрание съгл. чл. 219, ал. 2 ТЗ, на две евентуални основание: поради това, че „Поморие – Туринвест” ЕАД не е едноличен собственик на капитала на „ МОРСКО КАЗИНО” ЕАД към датата на решенията на ОСА и поради невзето /липсващо/ решение на лицето, упражняващо правата на ОСА, но отразено в протокол от 07.02.2014г.; и 2./ конститутивен иск с правно основание чл. 74 ТЗ, за отмяна на същите решения, обективирани в протокол от 07.02.2014г., за освобождаване на членовете на съвета на директорите и избор на нови членове, поради незаконосъобразност – противоречие с устава / чл. 10 и чл. 21/ и закона /чл. 185, ал. 2; чл. 219, ал. 2, чл. 225 и чл. 311 ТЗ/.

Ищецът обосновава правния си интерес от търсената защита с обстоятелствата, че същият е едноличен собственик на капитала на ” Морско казино” ЕАД и че правата върху акциите на дружеството не са придобити валидно от „ Поморие – Туринвест” ЕАД, като в тази връзка излага доводи, че ако бъде признато валидно провеждане на атакуваното заседание на „ Поморие – Туринвест” ЕАД / с правноорганизационна форма ЕООД към датата на протокола– 07.02.2014г./ това би означавало да се признае правото му върху акциите и качеството му на едноличен собственик на капитала на „ Морско казино” ЕАД и съответно да се отрече това право по отношение на „ Петрол Холдинг” АД.

След размяна на книжа ответното дружество ” Морско казино” ЕАД, представлявано от лицата, избрани от ищеца, и съответно освободени с оспорените решения на „ Поморие – Туринвест” ЕАД, чието вписване е спряно по реда на чл. 19, ал. 5 ЗТР, признава исковете. След извършена от съда на преценка относно представителството на ответника и наличие на противоречие в интересите, е пристъпено към назначаване на особен представител на ответника - адв. Б. Б. от ВАК, с определение №1366/14.04.2015г. Особеният представител е депозирал отговор на исковата молба на 13.05.2015г., в който отново е заявено признание на исковете. Съдът е отказал произнасяне по реда на чл. 237 ГПК, поради липса на основание за даване на разрешение по чл. 34, ал. 3 ГПК на особения представител относно признанието.

Искането на „ Поморие – Туринвест” ЕАД за встъпване в процеса като подпомагаща страна на ответника е заявено своевременно, в срока по чл. 218 ГПК, като правният интерес от привличане е обоснован с твърдения, аналогични на посочените в частната жалба. Сочи се, че дружеството е вписано в книгата на акционерите на ” Морско казино” ЕАД като едноличен собственик на капитала, и именно това обосновава правото на встъпване като подпомагаща страна, с цел да издейства благоприятно решение в защита на своя интерес и на интереса на ответника.

Настоящият състав на АС – Варна намира за неоснователно правното твърдение на ищеца „ Петрол Холдинг” АД за принципна недопустимост на встъпване във висящия процес с посочения по – горе предмет, на трето лице – помагач на страната на ответника. В решение № 79/30.06.2011г. по т. д. № 680/2010г. на І т. о. на ВКС, постановено по реда на чл. 290 от ГПК и съставляващо, според разясненията в т. 2 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, задължителна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, е прието, че в производството по иск по чл. 74 ТЗ е допустимо встъпването на трети лица – помагачи на страната на ответното дружество при съобразяване на изискванията за притежаваното от тях качество – съдружник или акционер и правния интерес от тяхното встъпване. Съображенията са, че участието им има за цел издействане на благоприятно съдебно решение за подпомагания ответник, тъй като отмяната на решението на ОС би рефлектирала върху правата на всички акционери. Това разрешение намира приложение и при предявени искове за нищожност на решение на ОС, респ. за установяване вписване на несъществуващи обстоятелства поради нищожност на решение, на което формално е основано възникване на подлежащи на регистрация обстоятелства.

В случая, в интерес на „ Поморие – Туринвест” ЕАД, който е вписан в книгата на акционерите на „ Морско казино“ ЕАД“ като акционер и единствен собственик на акциите от капитала, е да не бъдат отречени правата му от формално легитимиращия се от вписването, по реда на чл. 174, ал. 2 ТЗ, като едноличен собственик на капитала на „Морско казино“ ЕАД, акционер – „Петрол Холдинг“ АД, който твърди, че „ Поморие-туринвест” ЕООД не е придобило качеството едноличен собственик на капитала на „Морско казино” ЕАД и следователно не е легитимиран да взема каквито и да е било решения за „Морско казино” ЕАД. Т. е. ако се отрече правен интерес на „ Поморие – Туринвест” ЕАД, вписаното в книгата на акционерите на „ Морско казино“ ЕАД“ като единствен акционер, от участие в процес, с който ищецът цели отричане правата на това лице, преюдициално, то това би обусловило извод за липса на правен интерес за ищеца от заявената съдебна защита, тъй като с разглеждането на всеки един от предявените искове не би се постигнал действително целеният от страната правен резултат.

Доколкото обаче към момента производството пред първоинстанционния съд е висящо, въпреки че твърденията на ищеца, съставляващи фактически основания на исковете, съответстват на друг вид съдебна защита, правният интерес от встъпването във висящия процес на „ Поморие– Туринвест” ЕАД, по реда на чл. 218 ГПК, не може да бъде отречен, още повече че предмет на оспорване са еднолични решения на това дружество като упражняващо правата на общо събрание по чл. 219, ал. 2 ТЗ, а назначеният особен представител на ответника признава исковете.

Предвид установителното действие на решението в отношенията между трето лице и насрещната страна, предвидено в чл. 233, ал. 1 ГПК, което се разпростира само по отношение диспозитива по предявените искове, преюдициалното установяване на права не би разрешило спора между „Поморие– Туринвест” ЕАД и „Петрол Холдинг” АД, докато в отношенията между подпомаганата и подпомагащата страна, това, което съдът ще установи в мотивите си, ще бъде задължително – чл. 223, ал. 2 ГПК. От посоченото може да бъде направен извод за липса на правен интерес за ищеца, предвид характера на конкретното оспорено еднолично решение и предявените за защита права, но не и за лицето, направило искане за встъпване.

Поради противоречивите правни изводи на двете инстанции относно предвидените от закона предпоставки за конституиране на подпомагаща страна обжалваното определение следва да бъде отменено, като се постанови друго съобразно мотивите на въззивната инстанция.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 07.12.2015г., постановено в открито съдебно заседание по т. д. № 1167/2014г. по описа на Варненски окръжен съд, с която е отхвърлено искането на „ ПОМОРИЕ - ТУРИНВЕСТ” ЕАД със седалище гр. Бургас, ЕИК *, по молба вх. № 33187/06.11.2015г., за встъпване в процеса, по реда на чл. 218 ГПК, като трето лице – помагач на страната на ответника ” Морско казино” ЕАД – гр. Варна, ЕИК *, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

КОНСТИТУИРА „ ПОМОРИЕ - ТУРИНВЕСТ” ЕАД със седалище гр. Бургас, ЕИК *, в производството по т. д. № 1167/2014г. по описа на Варненски окръжен съд, в качеството на трето лице – помагач на страната на ответника ” Морско казино” ЕАД – гр. Варна, ЕИК *, на основание чл. 218 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                    2.