ОПРЕДЕЛЕНИЕ№123

 

Гр.Варна, …26.02. 2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести февруари през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 49 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на Б.П.В. ***, малолетна, действаща чрез нейната майка и законна представителка М* К* Т* срещу определение № 48 от 04.01.2018г. по търг.дело № 1438/17г. по описа на Окръжен съд – Варна, в частта му, с което молбата и за освобождаване от държавна такса е частично уважена, като е оставена без уважение молбата и за освобождаване от внасяне на дължима по делото държавна такса в размер на 1 622.75лв.

Частната жалба е бланкетна.

С оглед на обстоятелството, че се касае за молба от ищеца за освобождаване от държавна такса и производството по делото е още на фаза проверка на редовността на исковата молба и на ответника още не е връчен препис от исковата молба, размяна на книжа по частната жалба не следва да се извършва.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1438/17г. по описа на ВОС е образувано по осъдителни искове на Б.П.В., малолетна, действаща чрез нейната майка и законна представителка М* К* Т* срещу „ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД със седалище гр.София за сумата 79 800лв., претендира като застрахователно обезщетение за настъпило застрахователно събитие – смърт на работник при трудова злополука по застрахователен договор сключен с работодателя „МТГ – Делфин“ АД и за сумата 40 568.76лв., претендирана като обезщетение за вреди от забава в плащането на дължимото застрахователно обезщетение за периода от датата на настъпване на застрахователното събитие до завеждане на исковата молба в съда. С исковата молба е направено искане до първоинстанционния съд за освобождаване от държавна такса на основание чл.83 ал.2 от ГПК поради липса на средства за внасянето и. С обжалваното определение съдът е приел молбата за частично основателна, като е освободил ищцата от внасяне на държавна такса в размер на 3 192лв. и разноски по делото и е оставил без уважение искането и за освобождаване от държавна такса в размер на 1 622.75лв. по иска за обезщетение за вреди от забава в плащането.

Принципно на основание чл.3 от ЗДТ и чл.71 от ГПК страната, която сезира съда с иск или жалба дължи във всички случаи внасянето на държавна такса за това, а освобождаването става само по изключение и след щателна преценка за всеки случай поотделно, дали страната - физическо лице има възможност за заплащане на конкретната по размер сума. Съдът следва да извърши преценка налице ли са предпоставки за освобождаване на молителя от внасяне на държавна такса въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, семейното му положение, възраст, здравословното му състояние, трудова заетост и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса за производството по делото. След изясняване на общото материално състояние на страната и останалите относими обстоятелства съдът е длъжен да ги съпостави с цената на иска/исковете, респективно претенцията по заявлението и пълния размер на държавната такса.

В настоящия случай държавната такса в размер на 1 622.75лв. се дължи от малолетна ищца – на 10г., живееща със своята майка и законна представителка. Видно от представените декларации семейството не притежава недвижими имоти, МПС, няма доходи от наеми, дивиденти от участие в търговски дружества или от дейност като едноличен търговец. Доходите на семейството са от наследствена пенсия на ищцата в размер на 164лв. и от заплата на майката в размер на 433лв. Декларирани са влог в пенсионен фонд в размер на 1 500лв. и получено обезщетение след споразумение с работодателя на наследодателя на ищцата в размер на 45 000лв., към момента внесени на влог.

С оглед на така събраните данни за имущественото състояние, семейното положение, възраст, здравословното състояние, трудова заетост, въззивният съд намира, че за малолетната ищца, действаща чрез своята майка и законна представителка е налице невъзможност за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на дължимата по делото държавна такса и за двата предявени иска. Общата месечна сума от доходите на ищцата и нейната майка е в размер малко над размера на минималната работна заплата и значително под размера на обявените от НСИ данни за общите разходи средно на лице от домакинството през четвъртото тримесечие на 2017г., поради което и съдът намира, че с тези доходи за ищцата и нейната майка е трудно да покриват и задоволяват елементарните нужди на семейството си. Влогът в пенсионния фонд не съставлява разполагаем доход за издръжка, поради което и не следва да се взема предвид при преценка на имущественото състояние на ищцата. Полученото обезщетение от работодателя е в значителен размер, но като се има предвид общото имуществено състояние на семейството, възрастта на ищцата, както и факта, че след смъртта на своя баща е лишена и от възможността да получава от него издръжка, съдът намира, че тази сума не следва да бъде използване за плащане на държавна такса, а запазена за нуждите на ищцата за задоволяване на потребности.

Предвид на така изложеното, обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с която молбата на ищцата за освобождаването и от държавна такса на основание чл.83 ал.2 от ГПК да бъде уважено изцяло.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 48 от 04.01.2018г. по търг.дело № 1438/17г. по описа на Окръжен съд - Варна, в частта му, с която е оставена без уважение молбата на Б.П.В. ***, малолетна, действаща чрез нейната майка и законна представителка М* К* Т* за освобождаване от внасяне на дължима по делото държавна такса в размер на 1 6 22.75лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА ищцата Б.П.В. ***, малолетна, действаща чрез нейната майка и законна представителка М* К* Т* от задължението за плащане на дължима за производството по търг.дело № 1438/17г. по описа на Окръжен съд – Варна държавна такса в размер на сумата 1 622.75лв. на основание чл.83 ал.2 от ГПК.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: