Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№     281/ 18.10.2013г.                                           гр.Варна

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                                 търговско   отделение

на      осемнадесети септември                                     Година 2013

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З.Златилова ЧЛЕНОВЕ:          М.Недева

                                                                                      Р.Славов

при участието на секретаря : Е.Т., като разгледа докладваното от съдия Р.Славов в.т.дело № 491 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 364 от 18.04.2013год. постановено по т.д.№ 2341/2012год., Варненският окръжен съд е:

Отменил решение на общото събрание на акционерите на „Транстрой-Варна”АД гр.Варна, проведено на 14.09.2012год., взето по т.8, а именно избор на нов член на СД, поради противоречие с повелителните норми на закона, на осн. Чл.74 ТЗ.

Недоволно от решението в тази му част е останало „Транстрой Варна”АД, предсталявано от Д.Е.Т.-изпълнителен директор, което го обжалва чрез пълномощник,  като счита решението в тази му част за неправилно, поради незаконосъобразност.

         Чрез писмен отговор на процесуален представител, въззиваемите страни оспорват  възивната жалба като неоснователна.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуален представител,  същата се оспорва чрез писмено становище на процесуален представител на въззиваемите страни.

 След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Предявен е иск с правно основание чл.74  ал.1 ТЗ.

В исковата молба на Р.К.Я. и К.Р.Я., чрез процесуален пълномощник,  срещу „Транстрой-Варна”АД гр.Варна, представлявано от изп. директор Д.Е. Т. е предявен иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ТЗ, за отмяна на т.8 от решенията на ОС на акционерите  на ответното дружество, проведено на 14.09.2012год., за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Счита, че обжалваното решение в тази му част е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на чл.224 ал.2 ТЗ, понеже в решението на СД за свикване на на ОС и в поканата на общото събрание, не е посочено  кои лица ще бъдат предложени за нови членове на СД и кои ще бъдат освободени.

Съдът съобрази следното:

Не се оспорва легитимацията на ищците в производството по чл.74 ТЗ.

При разглеждане на иска по същество, в посочената част,  съдът взе в предвид следното:

С покана, обявена в ТР, СД на „Транстрой-Варна”АД е свикал ОС на акционерите на 14.09.2012год. от 13.ч. в административната сграда на дружеството, като видно от поканата, пълното съдържание на  т.8 от дневния ред е „Избор на нови членове на Съвета на директорите”. 

Видно от т.8 от протокола на проведеното на посочената дата ОСА, след проведено гласуване като член на СД на „Транстрой-Варна” е избрана М.Н.Л..

За да постанови решението в неговата обжалвана част, съдът е уважил възражението, че в решението на СД и в поканата за Общото събрание не е посочено кои лица ще бъдат предложени за членове на директорите и кои ще бъдат освободени, което било в нарушение на разпоредбата на чл.223 ал.4 т.5 ТЗ, като е посочил, че други закононарушения не са установени.  На това основание е приел, че избора по т.8 за нов член на СД, е проведен при нарушение на законовите изисквания за валидност на поканата, респективно, че предявеният иск за отмяна на решението по т.8 се явява основателен.

Горният извод не се споделя от настоящата инстанция. Действително, разпоредбата на чл.223 ал.4 т.5 ТЗ съдържа изискване поканата да съдържа освен дневния ред, и конкретни предложения за решения. Следва да се отбележи обаче,  че не по всички въпроси могат да се формулират конкретни проекторешения, тъй като в някои случаи, особено когато в дневния ред на ОСА е предвидена точка за промени в орган на управление на дружеството,  това би ограничило свободата на предложения, на която имат право участниците в ОС. Това е така, тъй като в противен случай  би се отрекла компетентността на ОС да предлага други членове, или да посочи по време на самото събрание членски състав, който да бъде избран. Или, казано с други думи, това би довело до  повече правомощия на СД, който определя дневния ред на ОСА, от правомощията на самите акционери, които участват в събранието на дружеството. Все във връзка с посочените правомощия на ОСА е и валидно подложеното на гласуване на процесното ОСАО предложение за избор на член на СД  предложено от въззиваемия Р.Я., .

Предвид изложеното, съдържанието на поканата за свикване на процесното ОСА, не е в противоречие с чл.223 ал.4 т.5 ТЗ, поради което и взетото решение по т.8 от дневния ред на ОСА проведено на 14.09.2012год., не е в противоречие с посочената разпоредба, респективно, същото  се явява законосъобразно взето. С оглед на изложеното, обжалваното решение следва да бъде отменено в посочената част, а съответно жалбата срещу посочената част от решението като основателна, следва да бъде  уважена.

Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде отменено в обжалваната част.

По повод на направено искане за присъждане на разноски за настоящата съдебна инстанция от страна на въззивното дружество и с оглед изхода на спора, въззиваемите страни следва да бъдат  осъдени да заплатят сумата 1 246лв., представляващи заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение за защита пред настоящата инстанция.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

         

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 364 от  18.04.2013 г. постановено по т.д.№ 2341/2012 г. по описа на Варненски  окръжен съд-търговско отделние в ЧАСТТА с която отменя решението на общото събрание на акционерите на „Транстрой-Варна”АД ЕИК 103044422, представлявано от Д.Е.Т. проведено на 14.09.2012год., взето по т.8, а именно избор на нов член на СД, поради противоречие с повелителните норми на закона, на осн. Чл.74 ТЗ и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

         ОТХВЪРЛЯ исковете на Р.К.Я. ЕГН ********** и К.Р.Я. ЕГН ********** ***, срещу „Транстрой-Варна”АД  ЕИК 103044422, седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Хан Омуртаг” №2, представлявано от Д.Е. Т. за отмяна на решението на ОС на акционерите,  проведено на 14.09.2012год., взето по т.8, а именно избор на нов член на СД, поради противоречие с повелителните норми на закона, на осн. Чл.74 ТЗ

ОСЪЖДА Р.К.Я. ЕГН ********** и К.Р.Я. ЕГН ********** да заплатят на „Транстрой-Варна”АД  ЕИК 103044422, представлявано от Д.Е. Т. сумата от 1 246 /хиляда и двеста четиридесет и шест лева/ разноски за въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

                                                                                                   2.