О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                       №562

гр.Варна, 20.09.2018год.

            Апелативен съд-Варна, търговско отделение, в закрито заседание на двадесети септември 2018год., в състав:

                                                               Председател: Р.Славов  

                                   Членове:Д.Маркова

                                                  Ж.Димитрова                                                                                                                               

            като разгледа докладваното от съдия Р. Славов в.т. дело № 491/2018г., намери следното:

Производството е по чл.267 ал.1 от ГПК.

С решение № 68/13.07.2018год., по т.д. № 149/2017год. по описа на ШОС, съдът е:Осъдил „Тандем- Шумен” ЕООД, ЕИК 127576822, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар 900, ул. „Цар Освободител”, № 38, представлявано от управителя В* К* П* да заплати на О.Р.С. сумата от 4 410.35 лв. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончателното й заплащане и М.Р.С. сумата от 4 410.35 лв. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска до окончател- ното й заплащане или общо на двамата сумата от 8 820.70 лв. представляваща дължима и незаплатена част от паричната равностойност на дружествения дял на наследодателката им Й* Д* С*, а в останалата част над уважения размер на всеки един от ищците до претендирания размер от 246 500.00  лв. на всеки един от тях или общо на двамата 493 000.00 лв. отхвърля претен- цията на ищците като неоснователна: Осъдил е О.Р.С. и М.Р.С. да заплатят солидарно на Тандем- Шумен” ЕООД сумата от 6 731.98 лева, представляващи направени разноски по делото.

Недоволни от решениоето са останали ищците О.Р.С. и М.Р.С., които го обжалват чрез процесуални представители. 

Считат решението в обжалваната част за частично недопустимо-относно сумата от 963,23лв. и  неправилно- поради  нарушение на процесуалния и материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което исковете да бъде уважени така както са предявени. Същевременно, в производството по чл.267 ГПК, съдът констатира оплаквания за допусната ЯФГ, за неправилност на решението в частта за разноските и с оплакване, представляващо искане за допълване на решението.

Конкретно, в жалбата се твърди /на стр.2/, че в обжалваното решение е налице съществено разминаване /противоречие/, между изложените мотиви и постановения диспозитив. Според мотивите на съда, дължимата на ищците сума е в размер на 17 641,38лв., а в диспозитива съдът е присъдил сумата от 8 820,69лв. /по 4 410,35лв. за всеки от ищците/.

В жалбата се съдържа и оплакване, че в решението съдът не се е произнесъл по направено от ищците искане /стр.5 от ж./ Ищците са поискали съдът да осъди ответника да заплати законна лихва върху главницата от датата на ИМ до окончателното изплащане на сумите.  Съдът е пропуснал да се произнесе относно искането за дължимост на законната лихва за периода от 07.09.2017год. до 18.09.2017год.  върху сумата от 394 017лв. когато същата е преведена от ответника.

В жалбата се съдържа оплакване за неправилност на решението  и в частта за разноските, като считат, че същите са неправилно изчислени.

 Предвид изложеното, съдът намира, че в жалбата се съдържат оплаквания, за допуснати от съда грешки и пропуски, чието отстраняване е в компетентността на първоинстанционния съд, и същият дължи произнасяне по тях по реда на чл.247, 248 и чл.250 ГПК.

С оглед направените констатации, производството пред настоящата  инстанция следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по направените искания.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

               

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 491/2018год по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ШОС за произнасяне по направените искания и констатации по реда на чл.247, 248 и чл.250 ГПК.

След приключване на посочените производства, делото следва да се върне на ВАпС за произнасяне по въззивната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.