О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

495/ 24.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, Първи състав, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Генковска ч.в.т.д.№ 493/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 ЗТР. Образувано е по въззивна жалба на М.Т.Х., в качеството му на съдружник в „ЕКОНС” ООД гр. Варна срещу решение № 540/02.07.2015г., постановено по т.д. № 1052/2015 год. по описа на ОС – Варна.

При проверка редовността на жалбата ВАпС констатира, че въззивната жалба не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 4 ГПК, тъй като  дължимата д.т. за въззивно обжалване не е внесена в пълния ѝ размер.

Съобразно изискванията на чл. 29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса е в размер на 50% от дължимата такава пред Агенция по вписванията, като нормата не прави разграничение за инстанцията, пред която се внася дължимата държавна такса, респ. дължимата пред окръжен и апелативен съд държавна такса е в един и същ размер. В конкретния случай внесената при АВп държавна такса е в размер на 15 лв., поради което дължимата такава за въззивно обжалване на осн. чл. 29 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК възлиза в размер на 7,50 лв.. Въззивникът е  представил доказателства за внесени по сметка на ВАпС 3,75 лв., което е половината от внесената д.т. в първоинстанционното производство.

Предвид изложеното по-горе, поради констатираната нередовност на въззивната жалба образуваното по нея производство по в.т.д.№ 493/2015 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а въззивната жалба – върната на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия по администриране на същата, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 493/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Варна за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

                                                                                                 2.