Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

28

гр.Варна, 25.01.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                          МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

в.т.д.№493 по описа за 2018г. на ВОС,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на „БАНКА ДСК“ ЕАД, гр.София, чрез ю.к.В., за поправка на допусната явна фактическа грешка в постановеното по делото решение №267/19.11.2018г., изразяваща се в неправилно посочване размера, за който следва да бъде уважен предявения иск за заплащане на главницата по договора за кредит, като вместо за сумата 5 538,31лв. се чете 57 794,14лв. /сборът от падежиралите 61 вноски за периода от 21.07.2012г. до 21.07.2017г. 5 538,31лв. и предсрочно изискуемите 52 255,83лв./, а исковете бъдат отхвърлени за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 62 165,57лв.

В молбата се твърди, че при определяне размера на уважената част от исковете е допусната техническа грешка, предвид факта, че е приета за установена настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, както и размера на дълга, но в диспозитива на решението не е отразен пълния му размер.

По същество се претендира уважаване на молбата и допускане на поправка на явна фактическа грешка в решението, в посочения по-горе смисъл, както и поправка на решението в частта за разноските, съразмерно уважената част от исковете.

Ответникът по молбата К.П.Т., с писмен отговор, чрез адв.К., оспорва искането като неоснователно. Излага, че изводите на съда за погасяване на предявените искове по давност не могат да бъдат проверявани по реда за поправка на явна фактическа грешка, а в процесния случай и не е налице такава. Правилно съдът е постановил, че не са погасени по давност 61 бр. анюитетни месечни вноски за периода от 21.07.2012г. до 21.07.2017г., разпределени, както следва: главница 5 538,31лв. и 24 263,87 договорна лихва.

По същество моли искането да бъде оставено без уважение.

За да се произнесе по молбата с правно основание чл.247 от ГПК, съдът взе предвид следното:

За да бъде допусната поправка на явна фактическа грешка в решението е необходимо да е налице противоречие между формираната истинска воля на съда и нейното изразяване в текста на решението, като при поправката й е недопустимо да се изменя или отменя същата.

С постановеното по делото решение №267/19.11.2018г. съдът е разгледал и се е произнесъл по същество на спора, като е приел за установено, между страните, че К.Т.П. дължи на „БАНКА ДСК„ ЕАД, гр.София сумите, както следва:  5 538,31лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане; 24 263,87лв. – договорна лихва за периода от 21.07.2012г. до 21.07.2017г.; 399,17лв. – санкционна лихва за периода от 12.02.2011г. до 10.02.2017г.; 1500,88лв – такса управление.; 120лв. – такса изискуемост; 274,23лв. – застрахователни премии за застраховка на ипотекираното за обезпечение на дълга имущество /по застрахователни полици №№8300019912013367; 9100000013Б326 от 28.05.2013г.; 9100000014Б317 от 29.05.2014г.; 9100000015Б473 от 29.05.2015г.; 9100000016Б522 от 30.05.2016г. и 8300019917008272, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение №2453/11.08.2017г.  по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№1154/2017г. на РС –Силистра, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415 от ГПК.

При постановяване на решението съдът е разгледал събраните по делото доказателства за установяване размера на дълга, за което е ползвал заключенията по допуснатите съдебно-счетоводни експертизи, като е приел, че същият е както следва: 58 440,28лв. – главница;  27391,66лв. – договорна лихва; 1500,88лв – такса управление.; ТАКСА ИЗИСКУЕМОСТ – 120лв. Размерът  на лихвата за просрочие по т.20.2 от ОУ е 486,90лв.

Предвид основателността на претенцията съдът е преминал към разглеждане на въведеното възражение за погасяването му по давност, като е приел, че предявеният на 21.07.2017г. иск не е погасен  по давност за дължимите 61 месечни анюитетни вноски, за периода от 21.07.2012г. до 21.07.2017г., разпределени в размер на 5538,31лв. – главница и 24 263,87лв. – лихва. Прието е още, че погасено по давност е вземането за главница за периода от 18.12.2011г. до 20.07.2017г. в размер на 646,14лв.

С оглед на така установеното, съдът намира, че отразеният в решението краен размер на задължението по процесния договор за кредит за усвоена и невърната главница от 5 538,31лв. не съответства на формираните мотиви в решението, за размер на дължимата главница от 57 794,14лв., представляваща разликата на останалото неизплатено задължение от 58 440,28лв. и погасената по давност част от същото – 646,14лв.

Предвид изложеното съдът счита, че при постановяване на решението е допусната явна фактическа грешка при отразяване цифровия израз на размера на дължимата по договора главница, като същата е изписана 5 538,31лв.ВМЕСТО 57 794,14лв., която следва да бъде поправена по реда на чл.247 от ГПК.

Като последица от допуснатата техническа грешка следва да бъде допусната и поправка на решението в частта за разноските, съразмерно уважената част от претенциите, както следва: На основание чл.78 от ГПК и направеното искане К.Т.П. следва да бъде осъден да заплати на „БАНКА“ ДСК ЕАД, гр. София сумата от 4073,55лв. ВМЕСТО 1550лв., представляваща направените пред двете инстанции съдебно - деловодни разноски /в размер на 2115,10лв. пред ОС - Силистра и 1958,45лв. пред настоящата инстанция/, съразмерно уважената част от исковете.

Съобразно разрешението дадено с ТР № 3/2014г. на ОСГТК (т. 12) съдът следва да се произнесе с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство. Дължимите такива са за заплатената държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, като същите следва да бъдат присъдени в размер на 1815,46лв. ВМЕСТО 690,72лв., съразмерно уважената част от исковете.

С оглед на изложеното, съдът намира, че в диспозитива на постановеното по делото решение е допусната явна фактическа грешка в посочения в мотивите смисъл, която да бъде поправена по реда на чл.247 от ГПК, както следва:

ВМЕСТО „ОТМЕНЯ решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: 5 538,31лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане; ДА СЕ ЧЕТЕ „ОТМЕНЯ решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: 57 794,14лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане;

ВМЕСТО „ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.Т.П., ЕГН ********** ***, дължи на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумите, както следва:  5 538,31лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“; ДА СЕ ЧЕТЕ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.Т.П., ЕГН ********** ***, дължи на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумите, както следва:  57 794,14лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“;

ВМЕСТО „ПОТВЪРЖДАВА решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: за разликата над 5 538,31лв. до претендираните 62165,57лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“ ДА СЕ ЧЕТЕ „ПОТВЪРЖДАВА решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: за разликата над 57 794,14лв. до претендираните 62165,57лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“

ВМЕСТО „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 1550лв., представляваща направените пред двете инстанции съдебно - деловодни разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“ ДА СЕ ЧЕТЕ  „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 4073,55лв., представляваща направените пред двете инстанции съдебно - деловодни разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“

 ВМЕСТО „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 690,72лв., представляваща разноски в заповедното производство, съразмерно уважената част от исковете, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК“ ДА СЕ ЧЕТЕ „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 1815,46лв., представляваща разноски в заповедното производство, съразмерно уважената част от исковете, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК“, на основание чл.247 от ГПК.

            Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА явна фактическа грешка в решение №267/19.11.2018г. по в.т.д.№493/2018г. на ВАС, където: ВМЕСТО „ОТМЕНЯ решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: 5 538,31лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане; ДА СЕ ЧЕТЕ „ОТМЕНЯ решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: 57 794,14лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане;

ВМЕСТО „ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.Т.П., ЕГН ********** ***, дължи на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумите, както следва:  5 538,31лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“; ДА СЕ ЧЕТЕ ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.Т.П., ЕГН ********** ***, дължи на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумите, както следва:  57 794,14лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“;

ВМЕСТО „ПОТВЪРЖДАВА решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: за разликата над 5 538,31лв. до претендираните 62165,57лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“ ДА СЕ ЧЕТЕ „ПОТВЪРЖДАВА решение №55/28.05.2018г по т.д.№181/2017г. на Силистренски окръжен съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 срещу К.Т.П., ЕГН ********** ***, искове за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумите, както следва: за разликата над 57 794,14лв. до претендираните 62165,57лв. – главница, по договор за ипотечен кредит от 12.02.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от подаване на заявлението в съда – 21.07.2017г. до окончателното й изплащане“

ВМЕСТО „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 1550лв., представляваща направените пред двете инстанции съдебно - деловодни разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“ ДА СЕ ЧЕТЕ  „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 4073,55лв., представляваща направените пред двете инстанции съдебно - деловодни разноски, съразмерно уважената част от исковете, на основание чл.78 от ГПК“

ВМЕСТО „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 690,72лв., представляваща разноски в заповедното производство, съразмерно уважената част от исковете, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК“ ДА СЕ ЧЕТЕ „ОСЪЖДА К.Т.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Московска“ 19 сумата от 1815,46лв., представляваща разноски в заповедното производство, съразмерно уважената част от исковете, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК“, на основание чл.247 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-месечен срок от връчването на страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280, ал.1 и ал.2 ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: