О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

497/24.07.2015 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

        ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия З. Златилова ч.в.т.д.№ 494/2015 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 729, ал. 2 ТЗ. Образувано е по частна жалба на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД гр. София и частна жалба на „ИНТЕЛЕГИС КОНСУЛТ” ЕООД гр. София срещу определение № 160/02.07.2015г., постановено по т.д.№ 88/2012 год. по описа на ОС – Търговище.

При проверка редовността на частните жалби ВАпС констатира, че същите са депозирани в срок, но са нередовно по смисъла на чл. 261, т. 4 ГПК. Към преписката по частната жалба на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД гр. София има доказателства за заплатена държавна такса, но приложеното платежно нареждане е копие незаверено по надлежния ред. По отношение частната жалба на „ИНТЕЛЕГИС КОНСУЛТ” ЕООД гр. София съдът установи, че макар и дадени за това указания от администриращия съд липсват доказателства за внесена по сметка на ВАпС държавна такса.

Предвид изложеното по-горе, поради констатираната нередовност на частните жалби образуваното по тях производство по ч.в.т.д.№ 494/2015 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а жалбите - върнати на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия по администриране на същите, след което да се изпратят на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 494/2015 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Търговище за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на частните жалби, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждането им.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                  2.