О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…534/Варна,31.08.2018..

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 494/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «Банка Пиреос България» АД – София против определение № 315/12.06.2018 год., постановено по т.д.№ 123/2018 год.  по описа на ОС – Добрич, с което е постановено СПИРАНЕ на производството по чл. 657, ал.2 ТЗ, образувано по молба вх.№  871/06.03.2018 год.  на кредитор «Банка Пиреос България» АД  с искане за освобождаване на синдика Г.Я.К. и налагане на глоба, на основание  чл. 663, ал.1 ТЗ до приключване на назначената от Министъра на правосъдието проверка за дейността на синдика на «ХИЛ СИТИ» АД по Заповед № ИЗСВ – 01-97/09.03.2018 год.

Частната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Същата е процесуално допустима.

Основателността на жалбата се оспорва в писмен отговор на насрещната страна – Г.Я.К. /синдик/.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

ДОС е бил сезиран с искане вх.№  871/06.03.2018 год.  на кредитор «Банка Пиреос България» АД  за освобождаване на синдика Г.Я.К. и налагане на глоба, на основание  чл. 663, ал.1 ТЗ.

След извършена служебна проверка, ДОС е констатирал, че кредиторът е подал сигнал рег.№ 33-00-29/18/02.03.2018 год. до Министъра на Правосъдието по реда на чл. 23, ал.1 Наредба № 3/27.06.2005 год.  относно действията на синдик К.  по т.д.№ 53/13 по описа на ТОС, преобразувано в т.д.№ 123/18 год. по описа на ОС – Добрич. Министърът на правосъдието е наредил извършването на проверка съгласно издадена заповед № ИЗСВ – 01-97/09.03.2018 год.

Съдът е формулирал изводи относно наличието на преюдициална връзка и е спрял произнасянето си по чл. 657, ал.2 ТЗ до приключване на постановената проверка, на основание чл. 621ТЗ вр. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

Определението е неправилно.

Съдът, сезиран с искане по чл. 657, ал.2ТЗ следва да се произнесе  в 3 – дневен срок, на основание чл. 634б, ал.1 ТЗ. Предвидената в чл. 657, ал.2 ТЗ процедура по освобождаване на синдика е част от производството по несъстоятелност, която няма самостоятелен характер. По отношение на същата са неприложими правилата за спиране на съдебните производства, регламентирани в чл. 229, ал.1 ГПК. Сочените правила намират приложение по отношение на съдебните производства като цяло, а не по отношение на отделни процесуални искания.

Отделно от изложеното, спирането на съдебното производство по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК е предпоставено от наличието на висящ спор, който трябва да е съдебен и преюдициален.  Образуваната пред МП проверка няма характеристиките на висящо съдебно производство. Не на последно място, съдът е компетентен да формира собствени фактически и правни изводи относно твърдяното виновно действие или бездействие на синдика. Дължимата от съда проверка е незабавна, автономна и може да се осъществява паралелно с тази на административния орган.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 315/12.06.2018 год., постановено по т.д.№ 123/2018 год.  по описа на ОС – Добрич, с което е постановено СПИРАНЕ на производството по чл. 657, ал.2 ТЗ, образувано по молба вх.№  871/06.03.2018 год.  на кредитор «Банка Пиреос България» АД  с искане за освобождаване на синдика Г.Я.К. и налагане на глоба, на основание  чл. 663, ал.1 ТЗ до приключване на назначената от Министъра на правосъдието проверка за дейността на синдика на «ХИЛ СИТИ» АД по Заповед № ИЗСВ – 01-97/09.03.2018 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: