ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

    476        17.07.2013                                                         гр Варна

Апелативен съд                                                търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мара Христова

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  Златка Златилова

                                                                           Петя Хорозова

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова ч. възз.т. дело номер 495  по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК вр. с чл. 613а ал. 3 ТЗ.

Образувано е по жалба на „Т Б Д” АД със седалище гр. София срещу определение № 80/22.03.2013 г. постановено по т.д. 114/2012 г. на РОС, с което е оставена без уважение молбата с искане да се продължи производството по образуваните изпълнителни дела № 20128330400401 и 20128330400041 при ЧСИ В. Маринов рег.№ 833 с район на действие ОС – Русе срещу ЕТ”К Г” в /производство по несъстоятелност/, ЕТ”К Н С”, Николай Димитров Стефанов и К Г Стефанова, спрени на основание чл. 638 ал. 1 от ТЗ.

Наведени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, поради което се иска отмяната му и уважаване на молбата.

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Императивната разпоредба на чл. 638 ал. 1 от ТЗ за спиране на изпълнителните дела срещу имущество включено в масата, след постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност е въведена за осигуряване на целите прокламирани в чл. 607 ТЗ – справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване. Осребряване на имуществото от масата в отделните изпълнителни дела би обезмислило постигането на тези цели, затова възможността за продължаване на вече предприето индивидуално изпълнение в полза на обезпечен кредитор може да се разреши по изключение при съществуваща опасност от увреждане интересите на този кредитор. Наведените доводи за забавяне на осребряването, поради по- тромавата процедура на универсалното принудително изпълнение в сравнение с индивидуалното и платените съдебни разноски по изпълнителни дела не са основание по смисъла на чл. 638 ал. 3 ТЗ. за съществуваща опасност от увреждане на интересите на молителя. Напротив възможно е при продажбата на обособени дялове, каквито решения е взело събранието на кредиторите да се постигне по- висока цена от продажба на активите отколкото в индивидуалното изпълнително производство.

Като е оставил без уважение искането на молителя - обезпечен кредитор за продължаване на индивидуалните изпълнителни производство първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт, който следва да се потвърди.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 80/22.03.2013 г. постановено по т.д. 114/2012 г. на РОС, с което е оставена без уважение молбата на „Т Б Д” АД със седалище гр. София за продължаване производството по изпълнителни дела № 20128330400401 и 20128330400041 при ЧСИ В. Маринов рег.№ 833 с район на действие ОС – Русе образувани срещу несъстоятелния длъжник и спрени на основание чл. 638 ал. 1 от ТЗ.

Определението е окончателно по арг. от чл. 613а ал. 3 от ТЗ.

 

 

Председател:                                    Членове: