О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

545………

 

гр. Варна, 14.08.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на четиринадесети август, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

     ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

      ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 496 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от И.С.С., ЕГН-********** с адрес *** и И.Д.А., ЕГН-********** с адрес ***, чрез процесуалния му представител против определение № 2433/06.07.2015 г. по т.д.№ 869 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

Твърди се в жалбата, че направените от съда изводи за липса на правен интерес и недопустимост на исковете са неправилни. Искът с правно основание чл.29 ЗТР е установителен и е на разположение на всяко лице, което има правен интерес да установи по съдебен ред порок на вписването в ТР като охранително производство. Предмет на съдебна проверка е установяване по съдебен ред порок на самото вписване, осъществило се в рамките на едностранно безспорно охранително производство по представени пред длъжностното лице документи. Налице е правен интерес от постановяване на съдебно решение, което да установи несъществуването на вписаните обстоятелства, заявени със заявление А4 с вх.No-20150508150305, тъй като в случая са използувани неистински документи – протокол от ОС от 05.05.2015 година, молба от 04.05.2015 година и дружествен договор от 05.05.2015 година. И.Д. като съдружник има правен интерес да установява несъществуването на обстоятелствата, тъй като е налице злоупотреба с дружествени права и съдружниците следва да могат да се защитят. В отношение на евентуалност е предявен евентуален иск за прогласяване нищожността на решенията на ОС на „Фрея –Варна” за смяна на управителя на дружеството, тъй като са представени неистински документи-общо събрание на 05.05.2015 година никога не е провеждано, поради което е налице несъществуващо /невзето/ решение, което е отразено като съществуващо във вписания протокол на ОС. Налице е правен интерес на съдружниците да се защитят при злоупотреба с тяхното право да формират волята на ОС. Моли съдът да отмени определението на Варненски окръжен съд и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за частично основателна по следните съображения:

Производството по т.д.869 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд е образувано /след уточнителна молба от 18.06.2015 година/ по предявени в отношение на субективно съединяване искове от И.С.С. и И.Д.А. *** ООД за установяване вписването на несъществуващо обстоятелство по партидата на дружеството, на осн. чл.29 ЗТР, а в отношение на евентуалност за прогласяване нищожността на решенията на ОС от 05.05.2015 година, като невзети несъществуващи решения, тъй като не са подписани от съдружниците, на осн. чл.124, ал.1 ГПК.

В исковата молба се излага, че ищците са съдружници във „Фрея-Варна” ООД, като със заявление от 08.05.2015 година са заявени за вписване по партидата на дружеството обстоятелства. Вписването е извършено чрез използуването на неистински документи – решение от Общото събрание от 05.05.2015 година, молба от 04.05.2015 година и дружествен договор от 05.05.2015 година, които съдружниците не са подписвали. Промените са заявени за вписване от новоизбраният управител, чрез съставянето и използуването на неистинските документи. Общо събрание от 05.05.2015 година не се е състояло и не е провеждано. Твърдят, че е налице правен интерес от водене на производството, тъй като вписаните обстоятелства макар и впоследствие заличени не са съществували към датата на регистърното решение, а е недопустимо навеждането на такова възражение инцидентно в друго производство. С уточняващата молба е предявен и евентуален иск за прогласяване нищожността на решенията, тъй като са несъществуващи /невзети/ решения.

Съдът констатира, че към датата на подаване на исковата молба вписаните обстоятелства с решението на ОС от 05.05.2015 година са заличени с последващо вписване.

Твърденията в исковата молба са за вписване на несъществуващо обстоятелство, тъй като е вписано нищожно решение на ОС, като нищожността му се обуславя от това, че се касае за липсващо /невзето/ решение на ОС, тъй като съдружниците не са подписвали протокола и съответно никога не са вземали решенията, обективирани в този протокол.

Съгласно ТР No-1 от 06.12.2002 година по тълк.д.1/2002 година на ОСГК на ВКС съединяването на иск за установяване нищожност на решението на ОС с иск за установяване на пороци при вписването е допустимо. Възможно е да бъде допуснато вписването на нищожни решения на ОС, като нищожността им подлежи на установяване по исков ред. Несъществуващо обстоятелство е липсващото /невзето/ решение на орган на дружеството, за което е допуснато вписване в търговския регистър. В този случай е налице неистинско удостоверяване, тъй като удостовереното обстоятелство не е съществувало към датата на регистърното решение. Обстоятелствата, на които се основават двата иска са различни, но правната последица е една и съща заличаване на вписването. Наличието на правен интерес е положителна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск и при двата иска.

След успешното провеждане на всеки един от двата иска решенията, по които имат действие занапред вписаното обстоятелство ще бъде заличено, на осн. чл.498 ГПК, като заличаването няма обратно действие.

Правният интерес на страната при иска по чл.29 ЗТР се обуславя от възможността да се иска заличаване на вписаното обстоятелство и след като същото е заличено и заличаването няма обратно действие предявените искове по чл.29 ЗТР се явяват лишени от правен интерес, тъй като правните последици, чието настъпване страната цели са постигнати и производството по тях следва да се прекрати.

По отношение на предявените, в отношение на евентуалност искове, които са предявени за прогласяване нищожността на решенията на ОС, съдът намира, че съществува правен интерес, тъй като от момента на вписването на обстоятелството до заличаването му решението на ОС има действие по отношение на третите добросъвестни лица и се явява задължително за съдружниците. За съдружниците е налице правен интерес да опровергаят формалната доказателствена сила на съставения протокол и обективираното в него решение на ОС за да няма то задължително действие за тях.      

Поради частично съвпадане на правните изводи на съда определението на Варненски окръжен съд следва да бъде отменено, в частта, с която е прекратено производството по предявените, в отношение на евентуалност искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, а в останалата част потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2433/06.07.2015 г. по т.д.№ 869 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по предявените, в отношение на евентуалност искове от И.С.С. и И.Д.А. *** ООД за прогласяване нищожността на взетите решения на ОС от 05.05.2015 година, на осн. чл.124, ал.1 ГПК и ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2433/06.07.2015 г. по т.д.№ 869 по описа за 2015 година на Варненски окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по предявените искове от И.С.С. и И.Д.А. *** ООД за установяване вписването на несъществуващо обстоятелство по партидата на дружеството по заявление вх.No-20150508150305 и вписано под No-20150514173407, на осн. чл.29 ЗТР.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, в частта, с която е потвърдено определението за прекратяване, а в останалата част не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: