РЕШЕНИЕ

№   220                                              02.10.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  01-и октомври                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА  

                                                               ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 497 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

  Производството е образувано по жалба на „Райски кът 2013”ООД гр.Варна, срещу Решение 635/09.08.2018 год. по т.д. № 1215/2018год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20180713134023/25.07.2018год. по заявление № 20180713134023  /13.07.2018год. на длъжностно лице при АВ, за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- прекратяване участието на  съдружника Д. А. С., на основание чл.125 ал.2 ТЗ. Излага доводи за неправилност на постановения съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено и исканата промяна-вписана в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „Райски кът 2013”ООД гр.Варна, срещу отказ на АВ, ТР под № 20180713134023/25.07.2018год. по заявление № 20180713134023  /13.07.2018год. на длъжностно лице при АВ за вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- прекратяване участието на  съдружника Д. А. С., на основание чл.125 ал.2 ТЗ и заличаването му като такъв от ТР.

С обжалваното решение съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения. По жалбата съдът съобрази следното:

Установено е в процеса, че със заявление № 20180713134023  /13.07.2018год. на пълномощник с изрично пълномощно от управителя на „Райски кът”ООД Д. А. С., е поискал вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството, заявени обстоятелства по заявлението- заличаване на  Д. А. С. като съдружник и управител в дружеството.

Със заявлението е представено предизвестие-уведомление от съдружника Д. А. С. с което уведомява дружеството, че напуска като съдружник и управител. За да постанови обжалвания отказ относно искането за заличаване на Д. С. като съдружник, длъжностното лице е посочило, че е необходимо да бъде взето решение от ОС, с което да се уреди статутът на дружеството предвид освободеиния от съдружника  дял от капитала, поради прекратеното му участие. Посочило е също, че прекратеното участие е следвало да бъде обективирано  в изменен дружествен договор, представен за обявяване.

С обжалваното решение съдът  е споделил изложените съображения и е потвърдил отказа на длъжностното лице.

Решението е законосъобразно.  Настоящата инстанция споделя изложените съображения от окръжния съд. Безспорно, а такова е становището и на жалбоподателя, на основание разпоредбата на чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът може да прекрати участието в дружеството с писмено предизвестие, като единственото условие за прекратяване по този ред е изтичането на срока.  На това основание-т.е.  след изтичане на срока по чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът Д. А. С. е прекратил своето участие в търговското дружество като съдружник и управител.  Такова е становището и на първоинстанционния съд, а също и на жалбоподателя.  Следователно, споделя се становището на жалбоподателя, че за прекратяване на членствените правоотношения на съдружника С. не са необходими други доказателства, освен представеното предизвестие.

Предвид изложеното, след изтичане на срока по чл.125 ал.2 ТЗ, съдружникът Д. А. С. не е съдружник и управител в дружеството-жалбоподател.

Понеже съдружникът Д. С. е загубил качеството си на управител с изтичане на срока по чл.141 ал.5 ЗЗД, същият не може да представлява дружеството, за това прекратяването на членственото правоотношение на съдружника С. може да бъде заявено единствено от действащия управител на дружеството. За това Д. С. като бивш управител на дружеството, не е легитимиран да иска заличаване   качеството и на съдружник, поради което отказът е законосъобразен самона това основание. В допълнение, относно неоснователността на исканото заличаване, респективно и на жалбата, следва да се отбележи и следното, посочено и в обжалваното решение: Исканото заличаване на напусналия съдружник не може да бъде самостоятелно отразено по партидата на дружествот в ТР.  С напускането на съдружника са настъпили промени, които водят до необходимост и до изменение на Дружествения договор на дружеството.

А при изменение на дружествения договор, препис от същия следва да бъде представен за обявяване в ТР.

Понеже настъпилата промяна в дружествения договор е свързана с напусналия съдружник, вписването на двете обстоятелства следва да е едновременно-т.е   подлежат на едновременно отразяване по партидата на дружеството обявяването на ДД и заличаването на съдружника /арг.  Чл.119 ал.4 ТЗ/. Предвид изложеното, за да бъде извършено исканото заличаване на съдружника С., е необходимо да бъде представен и изменен дружествен договор-предпоставка, която не е изпълнена. За това не са не са налице предпоставките за вписване единствено на заявената промяна.

С оглед на изложеното, правилно първостепенният съд с обжалваното решение е потвърдил обжалваният отказ.

С оглед на гореизложеното, обжалваното решение и  потвърдения с него отказ, са законосъобразни и следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р   Е   Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА  Решение 635/09.08.2018 год. по т.д. № 1215/2018год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20180713134023/25.07.2018год. по заявление № 20180713134023  /13.07.2018год.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.