Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  228

 

Гр.Варна, 12.10.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на десети октомври през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                                 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 498 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на Потребителна кооперация „Варна Юг“ срещу решение № 36 от 09.08.2018г. на Варненски ОС по търг.дело № 1194/18г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20180611100448 от 15.06.2018г., постановен по заявление вх.№ 20180611100448 по партидата на Потребителна кооперация „Варна Юг“.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се в жалбата че поканите за общото събрание са редовно връчени и не страдат от пороци. Сочат че изискването за доказателства, че поканата за общото събрание е действително получена от адресата е невъзможно за изпълнение изискване. Сочат, че това изискване извежда до крайност разпоредбата на устава и закона и обезмисля връчването на покани по пощата. Оспорват, че няма значение причината, поради която поканата не е получена от адресата, както и че това поставя в невъзможност редовното провеждане на каквото и да било общо събрание на кооперацията. Твърдят, че общото събрание е проведено редовно и не съществува процесуална пречка пред вписване на исканите обстоятелства. Оспорва извода на съда че промени следва да бъдат вписвани само съобразно обявения в регистъра Устав на кооперацията, като твърди че приетият, но необявен устав има действие по отношение на член-кооператорите и те могат да се позовават на него.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени  в обстоятелства, подлежащи на вписване на бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, настоящия състав на въззивния съд намира същата за неоснователна по следните съображения:

Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А7 с вх.№ 20180611100448 е подадено от председателя на УС на Потребителна кооперация „Варна Юг“ за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в мандата на УС и и промяна в персоналния състав на УС и КС. Заявлението е подадено по образец, съгласно приложение № А7 на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението е подадено от оправомощено лице съгласно разпоредбата на чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ.

Обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е  очертан в чл.21 от ЗТР. След проверка на това дали заявлението е подадено в предвидените за това форма и ред, дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписвано и дали заявлението изхожда от оправомощено лице, нормата на чл.21 т.4 и т.5 от ЗТРРЮЛНЦ изисква проверка за това дали към заявлението са приложени всички документи, съгласно изискванията на закона и проверка за съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона, установено от представените със заявлението по т.4 документи.

Видно от представените към заявлението документи се иска вписване на промени в обстоятелства, взети с решения на общо събрание на кооперацията от 30.03.2018г. Представени са със заявлението и Устав на кооперацията с изменения, приети на общо събрание на кооперацията от 25.03.2014г, както и доказателства за свикването на общо събрание на кооперацията от 25.03.2014г. и протокол с взетите решения. Заявление за обявяване на Устав на кооперацията в образец Г1 няма.

Проверката на валидността на заявените за вписване решения се налага с оглед охраняването на интереса на трети добросъвестни лица, както и на интереса на самата кооперация, която, ако вписаните обстоятелства за нея не са верни, следва да търпи и последиците на фикцията на чл.10 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ. Именно в рамките на проверката относно валидността на взетите решения, задължение на длъжностното лице по регистрацията е да прецени редовността на свиканото общо събрание, като заявителят следва да представи доказателства за спазване на разпоредбите на чл.16 от ЗК и разпоредбите на Устава за свикване на общо събрание на кооперацията. Представянето на доказателства за спазване на предвидените в Устава изисквания за свикване на общо събрание са изрично предвидени като приложение към заявлението за вписване на промени съобразно чл.30 ал.3 т.1 от Наредба № 1/2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Настоящият състав на въззивния съд счита, че няма пречка в рамките на проверката за съществуването на заявените за вписване промени в обстоятелства проверката да бъде извършена съобразно изменен Устав на кооперацията, стига същият да е представен и да са налице предпоставките за обявяването му. Но в настоящия случай обаче служебно известно на съда е обстоятелството че с решение на ВКС № 211 от 09.02.2017г. по т.д. № 3329/15г., І т.о. е отменено решение № 536 от 01.07.2015г. по в.т.д. № 184/15г. по описа на ОС – Варна и вместо него е постановено друго, с което са отменени решения, взети на годишно общо събрание на ПК „Варна Юг“, проведено на 25.03.2014г. по иска на кооператор на основание чл.58 ал.1 от ЗК. При наличието на влязло в сила решение по чл.58 ал.1 от ЗК, с което всички решения на общо събрание на кооперацията от 25.03.2014г. са отменени от съда, измененията в Устава на кооперацията, не следва да бъдат съобразявани и проверката следва да бъде извършена съобразно обявения в търговския регистър устав на кооперацията.

В чл.23 от обявения Устав на кооперацията е регламентирано свикването на общо събрание да се извършва чрез писмена покана, отправена до членовете на кооперацията най-малко 14 дни преди провеждането му, като поканата може да бъде връчена лично на член-кооператора срещу подпис или да бъде изпратена по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Не е спорно че писмена покана  е изпратена до всички член – кооператори на адресите, вписани в книгата на членовете, водена в кооперацията. Част от изпратените чрез препоръчано писмо с обратна разписка покани, обаче са върнати в цялост, с отбелязване непотърсени от получателя. Предвиждането в устава на два алтернативни способа за връчване предполага, че независимо кой от тях бъде предприет, това в еднаква степен ще гарантира както правото на всеки член-кооператор да бъде уведомен за свиканото общо събрание, така и ще обезпечи ефективността и бързината в организацията по провеждане на общото събрание и вземане на процесуално законосъобразни, респ. съответстващи на устава решения на същото. Общото и при двата способа е, че се касае до персонална писмена покана, отправена до всеки един член-кооператор. Който и способ да бъде упражнен, за да се приеме, че той е осъществен съобразно устава в рамките на предвиденото от закона, не е достатъчно само доказване на факта на изпращане на нарочната покана. Лично връчване срещу подпис е налице, когато поканата е предадена лично на член-кооператора и той удостовери този факт сам с подписването на изявление, че е получил писмената покана. Изпращането по пощата с обратна разписка означава, че предвиденият начин за разгласяване е чрез пощенска пратка. При този начин на разгласяване в чл.5 ал.1 и ал.2 от Общите правила, приети на основание чл.36 ал.2 от Закона за пощенските съобщения е предвидено удостоверяването на връчването както следва: 1/ пратката да е доставена на адреса на получателя срещу подпис или 2/ на пълнолетен член на домакинството на получателя, живеещ на адреса, срещу подпис и документ за самоличност. Пощенският оператор на основание чл.5 ал.3 от Общите правила удостоверява, че пратката не е доставена на адреса и е върната на подателя, ако при посещението на адреса не е била предадена. Общите правила и чл.36 ал.2 от Закона за пощенските съобщения не въвеждат фикция, че при липса на фактическо връчване, дори и при изпълнение на задълженията на пощенския оператор по чл.5 ал.3 от Общите правила, пратката ще се счита за доставена на получателя. Предвид на така изложеното и с оглед наличието на върнати в цялост покани за общо събрание на 30.03.2018г. до член кооператори, въззивният съд намира, че не са представени доказателства за редовно свикване на общото събрание, поради което и не са налице предпоставките по чл.21 т.4 и т.5 от ЗТРРЮЛНЦ, и по заявлението за вписване на промени следва да бъде постановен отказ.

С оглед на така изложеното, въззвният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 636 от 09.08.2018г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 1194/18г. по описа на Окръжен съд – Варна.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: