ОПРЕДЕЛЕНИЕ№580

 

Гр.Варна, …14.08. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тринадесети август през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 498 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на П.Г.С. *** срещу определение № 2176 от 12.06.2019г. по търг.дело № 908/19г. по описа на Варненски ОС, търговско отделение, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на производството по търг.дело № 246/18г. по описа на ОС – Варна, търговско отделение.

В частната жалба се твърди, че не са налице обстоятелства по смисъла на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК. Производството по търг.дело № 246/18г. е с предмет обжалване на взето решение от общо събрание на акционерите. Настоящето производство е охранително и по него съдът проверява само и единствено наличието на обстоятелства по чл.223 ал.1 и ал.2 от ТЗ за да допусне овластяване на акционер да свика общо събрание на акционерите. Сочи че едва по отношение на евентуално взети решения по свикано събрание и при евентуално обжалване може да се преценяват предпоставките за спиране по изложените от ВОС мотиви. Твърди че дневният ред на поисканото за свикване от молителя събрание е с различен предмет от проведеното на 18.02.2018г. общо събрание, чиито решения са обжалвани по търг.дело № 246/18г.

Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от насрещната страна „МИПС – Инвестмънт“ АД със седалище гр.Варна.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по ч.търг.дело № 908/19г. по описа на ВОС е образувано по молба на П.Г.С. по реда на чл.223 ал.2 от ТЗ за свикване или за овластяване на акционера С. да свика общо събрание на акционерите на „МИПС – Инвестмънт“ АД с посочен в искането дневен ред. С обжалваното определение окръжният съд е спрял производството по молбата до приключване на производството по търг.дело № 246/18г. по описа на ВОС на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК.

Съставът на въззивния съд намира, че в настоящия случай разпоредбите на чл.229 от ГПК са неприложими, предвид специалния характер на производството по чл.223 ал.2 от ТЗ. Правомощието на окръжния съд по чл.223 ал.2 от ТЗ замества волята на управителния орган на акционерното дружество. Упражнявайки тези правомощия съдът само изпълнява функции на съдебно администриране на граждански отношения. /В този смисъл определение № 177 от 25.03.2009г. по ч.търг.дело № 459/08г. на ВКС, ІІ т.о., определение № 421 от 27.07.2017г. по ч.търг.дело № 1606/17г. на ВКС, ІІ т.о./. В правомощията на окръжния съд е да провери налице ли са предпоставките, предвидени в закона за свикване на общо събрание, като актът му не се ползва със сила на присъдено нещо по отношение на тях. Всички доводи по редовността на свикването на общото събрание, членствените права на акционера и пр. могат да бъдат релевирани и подлежат на инстанционен контрол в рамките на евентуално производство по чл.74 от ТЗ.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира че обжалваното определение за спиране на производството по искане на акционер за свикване или овластяването му за свикване на общо събрание на акционерите следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 2176 от 12.06.2019г. по ч.търг.дело № 908/19г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: