О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                 гр.Варна, 18.10.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                           НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                  

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. № 499 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на А.Л.Е.,  с ЕГН ********** от гр.Силистра срещу определение №946 от 27.03.2017 г. на ВОС, постановено по т.д №1084/2016 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за изменение на определение № 228/24.01.2017 г. в частта му за разноските, на основание чл.248, ал.1 от ГПК.

Твърди се, че неправилно първоинстанционният съд е приложил разпоредбите на чл.7, ал.3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г., тъй като адвокатското възнаграждение в конктерния случай, следва да се определи по правилата на чл.7, ал.1, т.5 от Наредба №1 от 09.07.2004 г., като претендираното възнаграждение не надхвърля минималния размер.

Насрещната страна “РЕНТАЛ” ЕООД, ЕИК 175422148, със седалище гр.Варна е подала писмен отговор, в който е изложила становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба, с оглед датата на връчване на препис от обжалваното определение е допустима.                                                                                                            Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по търговско дело 1084/2016 г. по описа на ВОС е образувано по молба на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА – РАДОСТ“ ООД и А.Л.Е., за откриване на производство по несъстоятелност на “РЕНТАЛ” ЕООД.

С определение № 228/24.01.2017 г., първоинстанционният съд е прекратил производството по търговско дело 1084/2016 г. по описа на ВОС,  по отношение на подадената от А.Л.Е. молба за откриване на производство по несъстоятелност на “РЕНТАЛ” ЕООД, като е осъдил А.Л.Е. да заплати на “РЕНТАЛ” ЕООД, сумата от 1000 лв. разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 4 от ГПК.

Присъждането на разноски по правило е свързано със санкционирането на едната страна за неправомерното въвличане на другата в съответното производство.

 

 

 

 

Съгласно чл.78, ал.4 ГПК, ответникът има право на разноски при прекратяване на делото, като подлежат на присъждане всички разноски, направени по повод водене на делото, за чието установяване са представени надлежни доказателства. В случая е налице хипотеза на прекратяване на производството, по причина, която е пряко свързана с процесуалното поведение на единия от молителите, като независимо, че производството е продължило спрямо другия, ответникът има право на разноски във връзка с организирането си на защита срещу всеки от молителите.

Към момента на прекратяване на производството поради оттегляне на молбата от страна на жалбоподателя, са представени доказателства за извършени разноски, поради което е възникнало  задължение за насрещната страна да ги възстанови по реда на чл.78, ал.4 от ГПК.

Производството по несъстоятелност е образувано по молба на кредитор, поради което при определяне размера на възнаграждението, следва да намери приложение разпоредбата на чл.7, ал.3 от Наредба № 1 от 09.07.2014  за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а не посочената в частната жалба разпоредба на чл.7, ал.1, т.5, тъй като категорично не се касае за охранително произяводство.

Съобразно приложимата норма на чл.7, ал.3 от Наредба № 1, минималният размер на адвокатското възнаграждение е 800 лв., поради което съдът намира, че уговореното и заплатено възнаграждение от 1000 лева, не е прекомерно, съответства на действителната фактическа и правна сложност на делото, и не следва да бъде намалявано.

 

 

 

 

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за изменение на определение № 228/24.01.2017 г. в частта му за разноските е законосъобразно.  

Предвид изложеното частната жалба на А.Л.Е. е изцяло неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.Л.Е.,  с ЕГН ********** от гр.Силистра срещу определение №946 от 27.03.2017 г. на ВОС, постановено по т.д №1084/2016 г. по описа на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за изменение на определение № 228/24.01.2017 г. в частта му за разноските, на основание чл.248, ал.1 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: