ОПРЕДЕЛЕНИЕ№48

 

Гр.Варна, …26.01. 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети януари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 5 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Т.И.С. – синдик на „Астро Трейд“ ООД в несъстоятелност срещу определение № 320 от 23.12.2016г. по търг.дело № 120/16г. по описа на Търговищки ОС, с което е прекратено производството по делото на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

В частната жалба се твърди, че обжалваното определение е неправилно, немотивирано и несъобразено с представените по делото доказателства. Излага че производството по търг.дело № 120/16г. е образувано по предявен от него иск за обявяване на нищожността и незаконосъобразността на постановление за възлагане на недвижим имоти на ЧСИ с рег.№ 762 при ОС – Търговище от 06.02.2015г. по изпълнително дело № 20147690400331, с което недвижимият имот е възложен на К* И. М*. Твърди че е въвел твърдения за незаконосъобразност на процедурата пред ЧСИ поради извършване на публичната продан с оценка извън срока на валидност. Твърди че нищожността на акта, включително и на постановлението за възлагане може да бъде обявена безсрочно във времето. Сочи че определянето на правната квалификация е задължение на съда, като той с две уточняващи молби е посочил фактическите твърдения – защо процедурата е незаконосъобразно, без да е в производство по реда на чл.436 от ГПК, поради което и твърди, че неправилно исковата молба е върната. Позовава се и на образувани други дела в същия съд с идентичен предмет, по които съдопроизводствените действия продължават. Поддържа направените пред първата инстнация искания за спиране на първоинстанционното производството. Моли съда да отмени обжалваното определение и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Размяна на книжа на основание чл.129 ал.3 предложение второ от ГПК не е извършвана.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 120/16г. по описа на ТОС е образувано по предявен иск от синдика на „Астро Трейд“ ООД в несъстоятелност за отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ с рег.№ 769 от 06.02.2015г. – за недвижим имот, представляващ нива с площ от 8 599 дка в м.“Хъерлък“, землището на гр.Търговище, представляваща имот с идентификатор № 73626.318.65 по КК и КР. Твърди се в исковата молба че извършената продажба е незаконосъобразна и уврежда правата на кредиторите. Твърди че публичната продан не е извършена по най-висока цена и след изтичане на шестмесечния срок от оценката. Твърди също така и увреждащ характер на учредената ипотека в полза на „Търговска банка Д“ АД , включваща и процесния имот.

С разпореждане № 350 от 24.10.2016г. по реда на чл.129 от ГПК производството по делото е оставено без движение, за отстраняване на констатирани нередовности на исковата молба по чл.127 ал.1 т.2, 4 и 5 от ГПК. След постъпила в срок молба от ищеца, съдът е приел, че ищецът частично е изпълнил дадените му указания, като е уточнил ясно че искът е предявен от синдика, както и че търсената от него защита срещу постановлението за възлагане не е по реда на обжалване на действията на съдебния изпълнител. Констатирал е че продължава да е налице нередовност, свързана с предмета на делото – на какви факти и обстоятелства се основава предявения иск и в какво се състои неговото искане, поради което на ищеца повторно е дадена възможност да отстрани нередовностите, като дадените му указания са изрични. С молба, постъпила в предоставения му срок синдикът е посочил че публичната продан е незаконосъобразна, като е изложил твърдения за незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител. Посочил че публичната продан уврежда кредиторите. Направил е искания за спиране на производството по делото до приключване на търговско дело, образувано в ТОС с предмет обявяване на договорната ипотека за относително недействителна и за спиране до постановяване на тълкувателно решение по въпроса подлежи ли на отмяна постановлението за възлагане на недвижим имот. С ново разпореждане № 417 от 24.11.2016г. съдът е пристъпил към отстраняване на нередовности, свързани с определяне цената на предявения иск. След представяне на доказателства за данъчната оценка на имота с обжалваното определение съдът е прекратил производството по делото, поради неизпълнение на първите две разпореждания на съда за отстраняване на нередовностите на исковата молба.

Предмет на проверка в настоящето производство образувано по частна жалба срещу разпореждане за връщане на искова молба, поради неотстраняване на нередовности по същата е дали дадените указания от първоинстанционния съд съответстват на съществуващи нередовности на подадената искова молба и дали същите са били, респ. не са били отстранени в дадения от съда срок.

В подадената от синдика искова молба, определена от него като отменителен иск по чл.647 от ТЗ от синдика са изложени множество различни факти свързани с откритото производство по несъстоятелност, учредяването на договорна ипотека от длъжника в полза на „Търговска банка Д“ АД, индивидуално принудително изпълнение върху ипотекиран в полза на банката имот, собственост на несъстоятелния длъжник, приключило с влязло в сила постановление за възлагане. Твърди се увреждащ характер на учредената ипотека и увреждащ характер на извършената публична продан, като се сочи че са налице незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител. Петитума е за отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане. Неясен е ищецът, няма посочени ответници. Поради което и въззивният съд намира, че постановявайки разпореждане № 350 от 24.10.2016г, с което производството по делото е оставено без движение за отстраняване на нередовности на исковата молба първоинстанционният съд е действал в съответствие с правомощията си по чл.129 ал.2 от ГПК. Указанията на съда са ясни и са насочени към уточняване на предявения иск – страни, обстоятелства на които се основа иска и в какво се състои искането. На страната е указано изрично да уточни дали предявява иск за обявяване на недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на действия или сделки, извършени от длъжника, и ако това е така да посочи конкретната сделка или действие и да се изложат фактите и обстоятелствата, въз основа на които се твърди недействителност, както и да се посочат ответниците срещу които се предявява иска или се атакуват действия на съдебния изпълнител. С постъпилата молба в предоставения срок срока от ищеца не са отстранени всички констатирани от съда нередовности. Въпреки твърденията за действия на съдебния изпълнител в нарушение на ГПК изрично е заявено че не се касае за жалба срещу действия на съдебния изпълнител. Не се сочи конкретно действие или сделка на длъжника, за които да се твърди че попадат в някоя от хипотезите по чл.646 ал.2 от ТЗ или чл.647 от ТЗ. Както и няма съответно искане за обявяване на относителна недействителност. Поради което и въззивният съд намира, че още към изтичане на срока за изпълнение на първото разпореждане са били налице предпоставките за прекратяване на производството по предявения иск на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

Въпреки констатираното частично неизпълнение на разпореждането на съда първоинстанционният съд повторно е дал възможност на ищеца да отстрани нередовностите на предявения иск, което ищецът отново не е извършил. От депозираната молба на 21.11.2016г. става ясно, че искът за обявяване на относителна недействителност на договорната ипотека е предмет на друго дело, а с настоящия иск се атакува публичната продан като незаконосъобразна.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че въпреки дадената от съда възможност ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба и същата няма съдържание изискуемо съобразно чл.127 ал.1 т.4 и т.5 от ГПК. Поради което и обжалваното определение за връщане на исковата молба при непълно своевременно изпълнение на дадените указания за отстраняване на нередовността на исковата молба е правилно.

Твърдението в частната жалба за нищожност на постановлението за възлагане е ново за производството, направено за първи път в частната жалба. Но независимо от това освен искане за обявяване на нищожност на постановлението за възлагане и в частната жалба няма твърдения за факти и обстоятелства, при които на основание чл.496 ал.3 от ГПК може да бъде оспорена действителността на публичната продан при влязло в сила постановление за възлагане. Твърденията за незаконосъобразност на действия на съдебния изпълните при извършване на публичната продан са неотносими към предмета на исковете по чл.646 ал.2 от ТЗ и чл.647 от ТЗ.  

Наличието на други съдебни производства и извършваните по тях процесуалните действия по тях са ирелевантни към настоящия предмет. Основанията за спиране на производството по делото от първоинстанция съд могат да бъдат преценявани само при приет за разглеждане иск по редовна искова молба, каквато настоящата не е.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 320 от 23.12.2016г. на Търговищки ОС, ІІІ състав, по търг.дело № 120/16г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: