О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №12

 

09.01.2019г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на девети януари две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                        НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 5

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по касационна частна жалба вх. № 3517/22.11.2018г. на Н.Ч.Т. ***, подадена чрез адв. К.М. от САК, срещу определение № 413/12.11.2018г., постановено по в. ч. т. д. № 131/2018г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което е потвърдено прекратително определение № 1326/05.06.2018г. по гр. д. № 1875/2016г. по описа на Силистренски районен съд.

В жалбата се релевират оплаквания за неправилност на определението.

При извършване на задължителна проверка относно допустимостта на производството и редовността на жалбата, съставът на сезирания съд констатира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 2 от ГПК на обжалване пред съответния апелативен съд подлежат определенията по ал. 1, които са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция. Обжалваното определение по своята същност не е от визираните в чл. 274, ал. 2 ГПК, тъй като с него въззивният съд е потвърдил преграждащо определение на първоинстанционния /районен / съд, поради което апелативният съд не е компетентен да се произнесе по жалбата.

С оглед общата компетентност, с която разполага ВКС при разглеждане на частни жалби срещу определения по същество, постановени от въззивна инстанция, съдът намира, че компетентен да се произнесе по жалбата, респ. по правилността на обжалваното определение е ВКС, при условие, че в случая не намира приложение ограничителната разпоредба на чл. 274, ал. 4 във вр. чл. 280, ал. 2 ГПК.

Доколкото обаче в правомощията на администриращия съд е преценката за допустимост на касационната жалба по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК във връзка с ограниченията за последващ инстанционен контрол по чл. 280, ал. 2 ГПК, и на него е възложена проверка за редовност по чл. 285 ГПК, в това число и относно изпълнение на изискването за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, делото следва да бъде върнато на Силистренски окръжен съд.

 

Воден от горното, ВнАпС, ТО, І-ви състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. дело № 5/2019г. по описа на Варненски апелативен съд, Търговско отделение, и

ВРЪЩА делото на Силистренски окръжен съд, по компетентност, за преценка относно допустимост на частната жалба съгласно чл. 286, ал. 1, т.  3 ГПК и евентуално – за нейната редовност по чл. 285 ГПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.