Р Е Ш Е Н И Е

№ 156/05.07.2018 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  15.05.2018 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Ели Тодорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 50  по описа за  2018  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

          Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Постъпила е жалба от “КАПИТОЛ ГРУП“ЕООД гр.Добрич,  с представляващ Т В С, чрез пълномощникът си адв.С.Б. ***- ищец по т.д. № 178/2016год. по описа на ОС-Силистра, срещу постановеното решение по делото с № 112/05.12.2017год., с което са отхвърлени като неоснователни предявените от  въззивника  срещу Община Главиница  искове с правно основание чл.79 ал.1 в евент.чл.60,  Чл.59 и чл.86 ЗЗД за сумата  от 72 426,97лв., представляваща неизплатено възнаграждение  по договор за сроителство, за изпълнение на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център  за регионален туризъм в с.Главиница, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата.

Счита решението за неправилно- поради  нарушение на процесуалния и материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъде уважен в предявеният размер.

С жалбата се оспорва извода на съда мотивирал го да отхвърли иска- поради непредставяне на доказателства, относно извършванетао на процесните СМР от ищеца.  Излага, че този извод е необоснован, понеже противоречи на доказателствата по делото. Сочи че според заключението и обяснението  на вещото лице по СТЕ, допълнителните СМР са били необходими и са били извършени, а съдът въпреки това е направил  извод в обратна посока.

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго,  с което исковете да бъдат уважени в претендираните размери.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор на процесуален представител на въззиваемата страна, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез  процесуалните представители на страните, както и чрез писмени становища на същите.

Предявената въззивна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 259, ал. 1 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна относно обжалваното решение:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба на „Капитол груп“ ЕООД, ЕИК 131112176, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, представлявано от управителя Таня Велчева Савчовска,  срещу ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА с БУЛСТАТ: 000565380, чрез която са предявени следните искове:

За заплащане на сумата от 72 426,97 лв. с ДДС представляваща неизплатено възнаграждение по договор за строителство, сключен между Община Главиница и „Капитол груп“ ЕООД, за изпълнение на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“, ведно със законната лихва върху претендираната сума от завеждането на исковата молба до окончателното им изплащане. 

При условията на евентуалност, ако съда отхвърли главния иск, ищецът претендира главницата от 72 426,97 лв. с ДДС под формата на неизплатено възнаграждение за извършени от ищеца допълнителни и непредвидени СМР на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“. Също в условията на евентуалност ако отхвърли главния иск и първия евентуален иск, то тогава ищецът претендира заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС на основание водене на чужда работа без пълномощие /чл.60-62 ЗЗД/. Ищецът твърди, че процесиите СМР са извършени от него на обект Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“ и са водени уместно. Също в условията на евентуалност, е предявен трети евентуален иск - ако съда отхвърли главния иск и първите два евентуални иска, то тогава ищеца претендира заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС под формата на обезщетение за неоснователно обогатяване /чл.59 ЗЗД/. В този случай моли съда да осъди ответника да заплати на ищеца посочената сума, с която се е обогатила Община Главиница, а ищецът е обеднял с тази сума.  Претендира се заплащане на законната лихва върху заявените суми, вкл и евентуалните искове от завеждане на ИМ до окончателното изплащане.  Предявен е иска за мораторна лихва в размер на 1229,69 лв.- допусната забава в плащане на главното задължение от 72 426,97 лв. с ДДС за период от 01.10.2016г до завеждане на ИМ -30.11.2016 г.

Претенцията на ищеца се основава на твърдения за облигационни отношения възникнали по силата на сключен между тях на 28.01.2015г, в резултат на проведена процедура по ЗОП договор за строителство по който  Община Главиница има  качеството на възложител, а „Капитол груп“ ЕООД, съответно качеството на изпълнител. Предмет на договора е извършване срещу възнаграждение на строително-монтажни работи на строеж „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“, финансиран в рамките на мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/. Излага се от ищеца, че според договора формираната обща цена на отделните изброени в него СМР е в размер на 360 437,16 лв. без ДДС или 432 524,59 лв. с ДДС, като страните са договорили, че окончателната стойност на поръчката не може да надвишава тази сума. Според т.2.2. от договора окончателната стойност на поръчката се определя на база КСС за действително извършени СМР, подписани от изпълнителя, строителен надзор и одобрени от възложителя. В т.2.2. от договора е установено също така, че подмяна във видовете и количества СМР се извършва само след предоставяне на необходимите документи (протокол за корекция на КСС, корекционна сметка и други документи) одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор, авторски надзор, възложителя и РА на ДФЗ /Разплащателна Агенция на Държавен фонд Земеделие/.В т.3.1.2 от договора е посочено, че „При изпълнение на други видове СМР извън изброените в КСС от приложение № 3, възложителят ги заплаща на изпълнителя по единични цени, формирани в съответствие с посочените от изпълнителя ценови показатели в Ценовата оферта и в съответствие с т.2.2 от договора. В КСС по поръчката не се съдържа перо „непредвидени СМР“, а неразделна част от предлаганата цена  е Приложение № 14б, в което са посочени ценови показатели на единичнтите цени на непредвидени СМР извън предмета на основния договор.

Според договора, окончателното плащане следва да се извърши след изтичане на срока по т. 4.2. от договора, подписан без забележки протокол обр. 15 и в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след представяне от изпълнителя на възложителя на одобрените от лицето, осъществяващо строителен надзор актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003г, доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура, както и одобрени средства от финансиращия орган.

По твърдения на ищеца „Капитол груп” ЕООД, дружеството е извършило точно и добросъвестно задълженията си по договора, като в хода на работата са отпаднали някои от количествата и видове дейности по договора, а е възникнала необходимостта от извършване на непредвидени СМР не включени като видове и количества в КСС към договора. Общата стойност на актуваните СМР с протокол № 1/28.09.2015год. и протокол № 2/29.12.2015год. възлиза на 360 211,48лв., заплатено от ответната страна.  Със Заповеди с №№ от 1-5 от заповедната книга, издадени  във връзка с направени констатации на надзора и проектантите по части, е наредено да изпълнят дейности, необходимви зца точното изпълнение на възложената работа и за оптималната експлоатация на обекта. С тези заповеди реално се изменя  техническата документация, която е част от процесния договор. В резултат на тези задължителни заповеди и свързани с тях дейностти, се наложило дружеството да надвиши някои от количествата СМР, които се съдържали в КСС на договора, като някои количества и дейностти са отпаднали. Възникнала необходимостта от извършване на непредвидени СМР, които не били включени като видове и количества в КСС към договора. Преди изпълнение на наредените дейности предупредили, че тези заповеди ще са съпроводени с изменение на видовете и количествата дейностти, като са имали уверението от останалите участинци в строителството, че ще се приложи чл.2.2 от договора.  В имейл от 02.11.2015год. изпратен до представителя на ответника, посочили непредвидените надвишени количества и видове СМР, ведно с КСС, изброяваща надвишените количества и видове СМР на обекта. Впоследствие  ищецът е предприел необходимите действия за съставяне на заменителна/корекционна таблица, която да отчете издадени за обекта заповеди и променено техническо задание, направили всичко възможно за изпълнение на процедурата по т.2.2 от процесния договор. Предоставили необходимите документи за одобрение от ответника и от останалите участници в строителния процес, но не получили отговор. Излага, че ищецът в срок е изпълнил всички заложени в договора дейностти, както и възникналите непредвидени дейности и надвишени количества. Сочи, че ако не са  били извършени тези дейностти, обектът нямаше да получи консативен акт обр.15 и У-ние за въвеждане в експлоатация. Непредвидените дейностти и надвишени количества не са били заявени за възстановяване от ОПРЛСР, тъй като ответникът е отказал входиране на заменителната таблица и останалите предоставени от дружеството документи.  Проектът е бил приключен към 31.12.2015год. и отчетен към ОПСР. С писма до ищеца от 30.09.2016год. посочили отново извършените СМР към 29.12.2015год., представили за подпис протоколи с № 1-4/29.09.2016год.  и предоставили за плащане на ответника следните фактури, издадени на база изготвените протоколи: №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв. по част Отопление и вентилация и СМР по част Архитектурна и СК-сграда-врати и прозорци. 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР, изпълнени към 30.11.2015год. по част Архитектура и СК-сграда—топлоизолация на външни стени и външна силикатна мазилка: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв. за СМР, изпълнени към 30.10.2015год. по част Архитектурна и СК-сграда—ремонт и топлинно изолиране на покрив:  0...01564/29.09.16год. на стойност 21 231,56лв. за СМР, изпълнени към 29.11.2015год. по част Отопление и вентилация, по част  Архитектурна, котелно и ремонт и топлинно  изолиране на покрив и сграда.  Извършените надвишени видове и количества  СМР попадат в обхвата на договореното възнаграждение, същите не са актувани и заплатени.  Ищецът е отчел същите съгласно КСС-приложение към договора. Непредвидените и допълнителни видове и количества СМР са остойностени по цени съгласно приложение 14б към предлаганата цена.  Общият размер на дължимата от ответната община сума възлиза на 72 426,97лв. с ДДС, формирана по посочения начин /като сбор от сумите по издадените фактури/. За заплащане на сумата, предявява срещу ответната община следните искове: Главен иск за заплащане на сумата от 72 426,97 лв. с ДДС представляваща неизплатено възнаграждение по договор за строителство, сключен между Община Главиница и „Капитол груп“ ЕООД, за изпълнение на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“, ведно със законната лихва върху претендираната сума от завеждането на исковата молба до окончателното им изплащане:    -При условията на евентуалност, ако съда отхвърли главния иск, ищецът претендира главницата от 72 426,97 лв. с ДДС под формата на неизплатено възнаграждение за извършени от ищеца допълнителни и непредвидени СМР на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“: -Също в условията на евентуалност, ако съдът  отхвърли главния иск и първия евентуален иск, то тогава ищецът претендира заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС на основание водене на чужда работа без пълномощие /чл.60-62 ЗЗД/. Ищецът твърди, че процесиите СМР са извършени от него на обект Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“ и са водени уместно: -Също в условията на евентуалност, е предявен трети евентуален иск - ако съда отхвърли главния иск и първите два евентуални иска, то тогава ищеца претендира заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС под формата на обезщетение за неоснователно обогатяване /чл.59 ЗЗД/. В този случай моли съда да осъди ответника да заплати на ищеца посочената сума, с която се е обогатила Община Главиница, а ищецът е обеднял с тази сума. Претендира се заплащане на законната лихва върху заявените суми, вкл и евентуалните искове от завеждане на ИМ до окончателното изплащане.  Предявен е и иск за мораторна лихва в размер на 1229,69 лв.- допусната забава в плащане на главното задължение от 72 426,97 лв. с ДДС за период от 01.10.2016г до завеждане на ИМ -30.11.2016 г.

   С писмен отговор на исковата молба, ответникът чрез пълномощник оспорва исковете като неоснователни. СМР биха могли да се възложат само след писмен договор, какъвто не е налице с изпълнителя относно извършените извъ договора СМР, нямат и подписани протоколи за приемане на твърдяните за извършени СМР. Ако са извършени посочените от ищеца дейности, то е следвало да се съставят нужните документи, съобразно чл.2.2 от договора. Заповедите на които се позовава ищецът са подписани само от проектант, но не и от останалите участници в строителния процес. Излага също, че всички извършени СМР са отразени от лицето, упражняващо строителен надзор, в протоколи от 8.09.015год. и от 29.12.05год., като допълнителни протоколи не са подготвяни. Излага също, че ако действително е имало такива работи, то ищецът е следвало да предприеме нужното, те да бъдат финансирани със средствата по договора. Оспорва евентуалния иск и твърдението, че работата е вършена уместно, след като определена сума по договора е останала неусвоена. Оспорва и енвентуалният иск по чл.59 ЗЗД, като счита, че същият е неприложим по ЗОП. С допълнителния отговор на ДИМ при условия на евентуалност, ответникът е направил възражение за прихващане. Излага, че ако се установи, че ищецът е кредитор на ответника, то следва да се отчете, че неизпълнението се дължи изцяло на неговото поведение и следва да бъде освободен от отговорност при реализиране на прихващане между две насрещни вземания. За това в условия на евентуалност прави искане за прихващане със сумата от 60 261,26лв., която се следва на ответника като обезщетение за пропусната полза, дължимо от ищеца, ведно със законната лихва от датата на предявяване на възражението. Това е така, понеже единствено бездействието от страна на ищеца е лишило ответника от възможността да усвои тези средства по ползваната програма за финансиране.

 Съдът намира за установено следното от фактическа страна: Не се спори, че страните са сключили  Договор за строителство  на 28.01.2015г, в резултат на проведена процедура по ЗОП- Община Главиница в качеството на възложител, а „Капитол груп“ ЕООД, съответно в качеството на изпълнител. Предмет на договора е извършване срещу възнаграждение на строително-монтажни работи на строеж „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“, финансиран в рамките на мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/.         Според т. 2.1 от договора формираната обща цена на изброените в него СМР е в размер на 360 437,16 лв. без ДДС или 432 524,59 лв. с ДДС, като в т. 2.2 страните са договорили, че окончателната стойност на поръчката не може да надвишава тази сума.     Според т.2.2. от договора окончателната стойност на поръчката се определя на база КСС за действително извършени СМР, подписани от изпълнителя, строителен надзор и одобрени от възложителя. В т.2.2. от договора е установено също така, че подмяна във видовете и количества СМР се извършва само след предоставяне на необходимите документи (протокол за корекция на КСС, корекционна сметка и други документи) одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор, авторски надзор, възложителя и РА на ДФЗ /Разплащателна Агенция на Държавен фонд Земеделие/.

В т.3.1.2 от договора е посочено, че „При изпълнение на други видове СМР извън изброените в КСС от приложение № 3, възложителят ги заплаща на изпълнителя по единични цени, формирани в съответствие с посочените от изпълнителя ценови показатели в Ценовата оферта /ПР. 3/ и в съответствие с т.2.2 от договора.          Съгласно клаузата на т. 3.1.1 възложителят заплаща предварително на изпълнителя аванс в размер на 30 % от цената, или сума в размер на 108 131,14 лв. без ДДС, платим в срок до 45 календарни дни след представяне на банкова гаранция за възстановяване на предоставеният аванс и оригинална фактура. Според чл.4.2 от договора, срокът за изпълнение на договорените видове работи и предаване на обекта от изпълнителя е 7 месеца.. и започва да тече от датата на оформяне на двустранен протокол за откриване на строителна площадка.   Според т.3.1.5. окончателното плащане следва да се извърши след изтичане на срока по т. 4.2. от договора, подписан без забележки протокол обр. 15 и в срок от 30 календарни дни след представяне от изпълнителя на възложителя на одобрените от лицето, осъществяващо строителен надзор актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003г, доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура, както и одобрени средства от финансиращия орган. Сключения договор е  изменен с подписани от страните анекси променящи срока на изпълнение на договорените СМР до края на 2015год. Представен е протокол за откриване на строителна площадка от 07.07.2015год. /стр.250/.     Обектът е въведен в експлоатация и е актуван с Акт образец № 15, от 28.12.2015г. съставен и подписан от представители на възложителя, строителя, проектанти и строителен надзор, които са приели, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията на закона и сключения между страните договор. По делото не е спорно, че платената до този момент цена на изпълнените на обекта СМР с протокол №1/28.09.2015г. и с протокол № 2/29.12.2015г. възлиза на 360 211,48 лв. с ДДС.Приложени са пет броя копия от заповеди от Заповедната книга на строежа-/от № 1 до № 5/ за извършването на СМР. Заповед № 1 е издадена във връзка с изпълнение на СМР по покрива и вследствие на констатирана нужда от укрепване на надзида над тавана на втория етаж /стр.89/: Заповед № 2 е издадена  във връзка с констатирани разлики в отворите при демонтажа на старата дограма, е наредено при монтажа на новата дограма, същата да се изпълни със съответните размери, а именно:…/стр.90/: Заповед № 3 е издадена във връзка с изпълнението на разпределителната инсталация за отопление на сградата /стр.91/:  Заповед № 4 /92/ е издадена във връзка с изпълнение на СМР по пода на входното фоайе: Заповед № 5 /стр.94/ е издадена във връзка с изпълнение на СМР на покрива, като се отнася за начина на топлинното изолиране на покрива.  Представена е КСС надвишени количества  и допълнително изпълнени работи-стр.96-97, изпратена на 02.11.2015год. от управителя на ищеца до ел.поща на представителя на възложителя /стр.95/ и на 12.11.15год.- от управителя до ел. поща на проектанта арх.Д.Христова. По същият начин са оформени и Протоколи за приемане на извършени СМР, които са подписани едностранно само от представител на дружеството ищец, но не и от останалите длъжностни лица представители на възложителя и на строителния надзор.  Представен са неподписани Протокол за приемане на извършените надвишени и непредвидени видове СМР № 3/29.12.2015год. и окончателна количествена сметка /стр.459-479/.  Като писмени доказателства по делото са приети и приложени 15  броя фактури за доставки на строителни материали издавани през периода м. септември – м. декември 2015г. Получател по фактурите е ищеца - „Капитол груп” ЕООД, а доставчици са „Старт – 07“ ООД, гр. Главиница и „Ренета Станчева РЗ“ ЕООД, гр. Разград. Преставени са писмени доказателства във връзка с изпълнени СМР :-писмо вх.№ П-0111/12.01.16год. на Община главиница /100/, за одобряване и подпис на документи, свързани с изпълнение на надвишени и непредвидени в Договора СМР: КСС /122/ за изпълнено СМР за периода 05.08.2015год.-29.15.2015год., единични анализни цени на възникналите непредвидени СМР и фактури доказващи цени и материали, включени в единичните анализни цени.  С напомнително писмо вх.№ П-1280/12.04.16год., ищецът е поискал да получи подписани от ответника изпратените с предходно писмо документи, като е заявил, че в противен случай ще считат работата за приета.  С писмо входирано на 18.08.16год., ищеца е поискал от ответника, ако няма възражение по извършените СМР, да изплати процесните СМР.                   

С писма от ищеца входирани от ответника  на 30.09.2016год. ищеца  посочил отново извършените СМР към 29.12.2015год., представил е за подпис протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-4/29.09.2016год.  и предоставил за плащане на ответника следните фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв. по част Отопление и вентилация и СМР по част Архитектурна и СК-сграда-врати и прозорци. 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР, изпълнени към 30.11.2015год. по част Архитектура и СК-сграда—топлоизолация на външни стени и външна силикатна мазилка: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв. за СМР, изпълнени към 30.10.2015год. по част Архитектурна и СК-сграда—ремонт и топлинно изолиране на покрив:  0...01564/29.09.16год. на стойност 21 231,56лв. за СМР, изпълнени към 29.11.2015год. по част Отопление и вентилация, по част  Архитектурна, котелно и ремонт и топлинно  изолиране на покрив и сграда /стр.132-147/.

От приложените писмени доказателства представляващи изходяща от дружеството кореспонденция заведена във входящия регистър на Община Главиница, се установава, че изпълнителя неколкократно е канил възложителя да подпише протоколи за приемане на извършени СМР след съставяне на коментирания по – горе Акт образец № 15, от 28.12.2015г., както и фактури за изпълнени СМР, като от книжата се установява, че са подписани едностранно само от страна на изпълнителя-т.е същите не са подписани от ответната община-обстоятелство, което не е спорно.

Според неоспореното  заключението на вещото лице изготвило назначената от окръжния съд експертиза, обектът е завършен съгласно Инвестиционния проект, екзекутива и допълнителните предписания на проектанта /в Заповедната книга/  и съгласно Акт Образец 15/28.12.2015год.  Според вещото лице за допълнителните и непредвидени СМР не е отразено в строителната документация и няма съставени и подписани протоколи обр. 12 – АКТ за установяване на видовете СМР, каквито според експерта следвало да се съставят по време на извършване на дейностите и задължително да са подписани от възложител – Община Главиница, строителен надзор – „Домремонтстрой – 99“ ЕООД, представлявано от инж. Д Ж, технически ръководител – Борислав Кочев и строител „Капитол груп“ ЕООД.  Предвид липсата на коментираните актове вещото лице сочи, че няма данни да установи от кого и кога са извършени сочените от ищеца допълнителни дейности. Според вещото лице, за извършване на процесните СМР в заповедната книга на обекта са издадени Заповеди: Заповед № 1-№ 5, които са подписани от съответния проектант. Според вещото лице допълнителната топлоизолация на сградата от 281 кв.м. е била необходиммо да бъде извършена, поради необходимостта от цялостно и качествено завършване на инвестиционния проект, като за топлоизолацията е допусната грешка от проектантите при определяне на действителната квадратура. Относно необходимостта от извършване на останалите СМР, вещото лице заявява, че отговор следва да дадат  всички проектанти. В дадения отговор на въпрос 4, вещото лице заявява, че е при проверка на докуменацията при ответника, са му предоставени отразени промени в/екзекутиви/ в чертежите  по част топлотехническа-касаеща Заповед № 3, по част архитектурна-касаеща Заповед № 2.  Според дадените от вещото лице пояснения при приемане на СТЕ, процесните СМР са извършени, като не може да каже от кого и в какви количества относно-конкретно скритите работи, а именно-армировката в бетона /защото няма актове протокол образец 12/.Вещото лице дава и стойностна оценка на сочените от ищеца непредвидени и надвишени СМР, посочени в Протокол за приемане на извършените надвишевни и непредвидени видове СМР  № 3/2015год., който е представент от строителя и е получен от възложителя, но не е приет и подписан от Община Главиница. Според вещото лице пазарните цени на СМР са на обща стойностот 48021.90 лв. Според дадените обяснения при приемане на СТЕ, вещото лице не се е съобразило с методиката по чл.14б от договора. Експертът е установил, че Общинския съвет на Община Главиница не е вземал решение за отпускане на допълнителни средства за заплащане на допълнителни дейности по процесния обект, макар в съответния отдел на общинската администрация да е получен и се съхранява представения от ищеца „Протокол за приемане на извършените надвишени и непредвидени видове СМР“ № 3, но същия не е приет и одобрен от възложителя, нито пък са предприети действия за това. Според заключението на СТЕ, допусната от настоящата инстанция, също неоспорена от страните, посочените в ИМ СМР са извършени през 2015год. като този извод е направен въз основа на Акт обр.15/28.12.2015год.-Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, според окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор…изготвяне на актове и протоколи по време на строителството, предадена екзекутивна информация, заверена заповедна книга, от които е видно, че обектът отговаря на изискванията и може да бъде въведен в експлоатация по предназначение. По проект не е предвидено извършване на допълнителни СМР. В заключението се сочи, че за извършване на процесните СМР са издадени от проектантите Заповеди № 1-5, същите са подписани също от строителя, от стр. наддзор и от възложителя, като представя и препис от Заповедната книга,  установяващ направената констатация. Във връзка с необходимостта от извършване на процесните СМР, вещото лицае излага, че в процеса на строителството винаги може да да възникнат допълнителни СМР, които са необходими, но не са отразени в проектите. Допълнителните 281 кв.м. топлоизолация е била необходима, предвид необходимостта от   цялостно  и качествено завършване на целия проект, поради обстоятелството, че за същата е допусната грешка от проектантите при определяне на действителната квадратура. В документацията, находяща се в Община Главиница съществува Инвестиционен проект, със заверка  „Важи за екзекутив“, подписан от участниците в строителството, незаверен от възложителя, в който са отразени промени /екзекутив/ в чертежите касаещи Заповед № 3 и заповед № 2, а измененията по Заповед № 1 не са отразени в проекта. Според експерта, това вероятно е станало с устни указания към строителя от страна на проектанта. Сред техническата документация на обекта, съхранявана от възложителя, се съдържа входиран протокол за приемане надвишени и непредвидени видове, който е представен от строителя и е получен от възложителя, но не е подписан от него. Вещото лице е констатирало също, че Община Главиница не е предприела действия по одобряване на предоставените от ищеца документи във връзка с промяната на СМР на останалите участници в строителния процес, като относно същите сочи, че същите са били необходими и съответстват на техническите правила и норми. СМР са изпълнени и се ползват на място. Не е било възможно без изпълнение на заповедите на проектантите, обектът да бъде завършен и въведен в експлоатация. Според заключението, стойността на вложените от ищеца средства за реализация на процесните СМР е  60 356,18лв., а ДДС е сумата от 12 071,24лв. Съгласно разходните разчети по средни пазарни цени, надвишените и непредвидени разходи са в общ размер на 46 658,80лв., а с ДДС- 55 990,56лв.   Според уточненията на вещото лице в съдебно заседание, ищеца е остойностил надвишените и непредвидени разходи по чл.14 Б от договора: Всички СМР са извършени преди подписване на Акт 15, екзекутива е част от документацията на обекта, след като възложителя е подписал Акт 15, следва да се направи извод, че е приел екзекутива. По делото са допуснати гласни доказателства: В показанияята си св. Тихомир Личев който е бил технически ръководител при ищеца сочи, че при демонтажа на стария покрив, констатирали, че надзида,  който е бил над гредореда и който е носещ на покрива, е бил паянтов-при демонтажа започнали да падат част от тухлите от зида. Тогава поискали среща с възложителя и проектанта и той поискал да се направи стоманобетоненн борд,  който да укрепи зида и метални профили за столици, върху които да легне новия покрив, който трябвало да се изгради.   За това проектанта е издал заповед за укрепване със стоманобетонов пояс, като не е обсъждан вариант тези СМР да не се извършат. На срещата е присъствал строителния надзор и представител на възложителя. Относно дограмите за вратите и прозорците свидетелят сочи, че при подмяна на дограмата е възникнал проблем с размера, като необходимите размери не били предвидени по КСС и за това се е наложило да е издаде заповед за дограмата.  Не е имало несъгласие от община Главиница относно количеството извършени дейностти и не са оспорвани количества. Всички дейностти извършени на обекта са били съгласувани с възложителя и строителния надзор. Непредвидените количества са възникнали във връзка със заповедите на проектантите.По отношение на замерването на извършените  дейностти-при него е участвал строителния надзор и представител на Общината. Всички СМР са били извършени преди Акт 15. След замерването са изготвени заменителни таблици за което са били уведомени и останалите участници в строителния процес. В показанията си свидетелката Савчовска сочи следното: Същата е работила в „Капитол груп“ као технически ръководител и същата отговаряла за документацията на обекта в Община Главиница и за доставката на материалите.  Във връзка със съставянето на актовете свидетелката подготвяла количествено-стойностните сметки за актуване. При съставянето на актовете контактувала и съгласувала същите със строителния надзор и възложителя. Според свидетелката, заповедите по заповедната книга, в които са описани и материалите са били задължителни, за това и свиделката доставяла посочените мателиали-конкретно за укрепване нае покривната част доставила армировката и бетона, които са за пояса. За надвишените дейностти стойността е определяна по единични цени по договорените показатели на ценообразуване, които са приложение към договора. Свидетелката сочи, че всички дейностти извън КСС на договора са комуникирани предварително с представители на възложителя, на надзора с проектантите, още при възникване на даден проблем, за да дадат решение. По отношение на дейносттите извън КСС, през м. ноември  когато са извършвали тези дейностти, са изготвили трети акт, както и заменителна таблица, които са  включвали същите. Не е имало спор относно количествата на тези дейности.

  С оглед на установеното, съдът прави следните изводи. Не се спори, че страните са били обвързани от валидна облигационна връзка- възникнала с подписването на договор за строителство от 28.01.2015г. имащ за предмет - изпълнение на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“. Сключването на договора е краен етап от проведена процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, в която предварително са били обективирани параметрите на дейностите, които следвало да се извършат, включително техния вид, количество и цена. Между страните по делото не е спорно, че изпълнителя е извършил предвидените в договора дейности, което се удостоверява и от представените строителни книжа - протоколи и актове съставени съобразно изискванията и правния регламент на този вид обществени отношения. Строителните дейности са приключили към 28.12.2015г. когато е съставен Акт образец № 15, от същата дата подписан от представители на възложителя, строителя, проектанти и строителен надзор, които са приели, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията на закона и сключения между страните договор. Не е спорно между страните и обстоятелството, че цената за СМР описани в Протокол № 1 и № 2 подписани от страните,  определена в процедурата по ЗОП и в сключения между страните договор е платена от РА на ДФЗ /Разплащателна Агенция на Държавен фонд Земеделие/.  Предмет на настоящия спор е извършването на твърдените от ищеца непредвидени и допълнителни СМР, подробно описани в исковата молба и в книжата изпратени до ответника - Община Главиница след въвеждането на обекта в експлоатация /листи 100 – 127/, чиято цена се претендира на различни основания в предявените основен и евентуални искове. Размерът на търсената сума е 72 426,97 лв. с ДДС. Същата е общият размер на стойностите на процесните СМР, определени по реда на Приложение чл.14 б  към договора, на извършените към 29.12.2015год. допълнителни и непредвидени СМР, описани в Протокол № 3, неподписан от ответника възложител. Процесните СМР се съдържат също в представени за подпис на ответната община протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-4/29.09.2016год.  и въз основа на протоколите са издадени следните фактури: №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв. по част Отопление и вентилация и СМР по част Архитектурна и СК-сграда-врати и прозорци. 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР, изпълнени към 30.11.2015год. по част Архитектура и СК-сграда—топлоизолация на външни стени и външна силикатна мазилка: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв. за СМР, изпълнени към 30.10.2015год. по част Архитектурна и СК-сграда—ремонт и топлинно изолиране на покрив:  0...01564/29.09.16год. на стойност 21 231,56лв. за СМР, изпълнени към 29.11.2015год. по част Отопление и вентилация, по част  Архитектурна, котелно и ремонт и топлинно  изолиране на покрив и сграда. Сумата от 72 426,97 лв. с ДДС /сбор от сумите по цитираните по-горе фактури/, се претендира с основния иск, като неизплатено възнаграждение по договор за строителство сключен между Община Главиница и „Капитол груп“ ЕООД. Същата сума представляваща цената на СМР е предмет и на предявените в условията на евентуалност първи, втори и трети иск, но при тях тя се претендира, като възнаграждение за допълнителни и непредвидени СМР, водене на чужда работа без пълномощие и като неоснователно обогатяване. В този смисъл за основателността на  който и да е от предявените искове преди всичко следва да се установи и докаже, че процесните СМР са извършени на обекта на ответника, като не се твърди, че и друг строител е извършвал СМР на обекта, предмет на договора. Не е спорно, че цената за процесните СМР не е платена от възложителя. Относно извършването на СМР, чиято стойност формира претенцията на ищеца в процеса: Според съдържанието на Акт Образец 15/28.12.2015год. /за установяване годността за приемане на строежа/,  обектът е завършен, съгласно Инвестиционния проект, заверената  екзекутивна  документация, изискванията към строежите по чл.169 ЗУТ, условията на договора и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. Отразено е, че с акта се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя и обектът се смята за завършен. Следователно, този акт е основание да се приеме, че обектът по договора за строителство е завършен, качествено и съобразно изискванията на ЗУТ. В този акт, в който са описани извършените строителни работи, са посочени като извършени част от процесните СМР-относно ремонта на покрива и относно ремонта на фасадата. Видно е, че СМР по фасадата се състоят от: топлоизолация 80мм…подменена е външната и вътрешната дограма..всички фасади са обработени със силикатна мазилка. Следователно, от Акт Образец 15 се установява, че към 28.12.2015год. по външните стени е монтирана топлоизолация, върху която според отразеното е положена стъклофибърна мрежа и след това е направена шпатловка и е обработена с силикатна мазилка /по всички фасади/. За това следва да се направи извод, че е извършена топлоизолация на всички външни фасади, от което следва извод,  част от посочените СМР /281 кв.м. топлоизолация/, са доказани чрез Акт Образец 15.  Процесните СМР съдът счита, че се установяват от писмените доказателства, както и от двете СТЕ.  Според неоспореното  заключението на вещото лице изготвило назначената от окръжния съд експертиза обектът е завършен съгласно Инвестиционния проект, екзекутива и допълнителните предписания на проектанта /в Заповедната книга/. Според вещото лице, за извършване на процесните СМР в заповедната книга на обекта са издадени Заповеди: Заповед № 1-№ 5, които са подписани от съответния проектант, а относно допълнителната топлоизолация на сградата от 281 кв.м., същата е била необходимо да бъде извършена, поради необходимостта от цялостно и качествено завършване на инвестиционния проект, като за топлоизолацията е допусната грешка от проектантите при определяне на действителната квадратура.  Според дадените от вещото лице пояснения при приемане на СТЕ, процесните СМР са извършени.        

Според заключението на СТЕ, допусната от настоящата инстанция, също неоспорена от страните, посочените в ИМ СМР са извършени през 2015год. като този извод е направен въз основа на Акт обр.15/28.12.2015год.-Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, според окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор…изготвяне на актове и протоколи по време на строителството, предадена екзекутивна информация, заверена заповедна книга, от които е видно, че обектът отговаря на изискванията и може да бъде въведен в експлоатация по предназначение. В заключението се сочи, че процесните СМР са извършени въз основа на издадени от проектантите Заповеди № 1-5, Заповедите са подписани също от строителя, от лицето осъществяващо строителен наддзор и от възложителя, като представя и препис от Заповедната книга,  установяващ направената констатация. Във връзка с необходимостта от извършване на процесните СМР, вещото лицае излага, че в процеса на строителството винаги може да да възникнат допълнителни СМР, които са необходими, но не са отразени в проектите. Допълнителните 281 кв.м. топлоизолация е била необходима, предвид необходимостта от   цялостно  и качествено завършване на обекта. От гласните доказателства също се установява извършването на процесните СМР, на основание издадените заповеди от съответния проектант. Предвид изложеното, съдът прави извод, че процесните СМР са извършени от ищеца. В допълнение, следва да се отбележи също, че ответникът в нито едно становище не е твърдял, че процесните СМР, формиращи паричната претенция на ищеца, че не са извършени.

  Относно стойността на СМР: Следва да се отбележи, с оглед на гореизложеното,че всички надвишени и непредвидени СМР, извършени от ищеца са необходими, а не луксозни, без тях обектът не би могъл да бъде въведен в експлоатация и се ползват от ответника. Претенцията е за сумата от 72 426,97лв. с ДДС-главница-представляваща общата стойност на извършените допълнителни и непредвидени СМР, описани в Протокол № 3 и в протоколи  от 1-4/29.09.2016год., изчислена според приложение № 14 б. Пазарната стойност на процесните СМР според неоспореното заключение на СТЕ е в общ размер 55 990,56лв.

Относно главния иск за заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС представляваща неизплатено възнаграждение по договор за строителство, сключен между Община Главиница и „Капитол груп“ ЕООД, за изпълнение на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“. Вземането е обективирано в протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-3/29.09.2016год.  и Протокол № 4/29.11.2016год. и издадените въз основа на тях данъчни фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв.:  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв. Вземането се отнася за извършени работи на обекта поради промяна на видовете и количествата СМР.

 Искът е неоснователен. Процесните  СМР формиращи исковата претенция  са извън КСМ на сключения договор и представляват надвишени и непредвидени СМР.   Съобразно ч.2.2. от договора промяна във видовете и количествата  СМР се извършва само след предоставяне на необходимите документи от изпълнителя и одобрение от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, възложителят и РА на ДФЗ. Следователно, за да станат част от СМР които изпълнителят е следвало да изпълни по договора, относно допълнителните и надвишени количества СМР, е следвало да бъде изпълнена посочената във т.2.2 процедура: Да бъде предоставен от изпълнителя протокол за корекция на КСС, корекционна сметка и др. доказателствени документи, като същите е следвало да бъдат одобрени от проектанта, строителния надзор, възложителя и РА на ДФЗ. Видно е от доказателствата по делото, че тези изисквания не са изпълнени за нито една от извършените надвишени и непредвидени СМР. Първата  Количествено-стойносттна сметка на надвишени количества и допълнително изпълнени работи, отразява същите към 02.11.2015год. /стр.96-97/, настойност 35 699,07лв., като няма данни същата да е  приети по предвидения в договора ред. Друг документи съставен от изпълнителя, имащ отношение към процесните СМР е Протокол за приемане на извършените надвишени и непредвидени видове СМР № 3/29.12.2015год. и КСС на изпълнени и надвишени количества СМР към 24.12.2015год. /459-479/: Протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-4/29.09.2016год.  и предоставените въз основа на тях за плащане на ответника фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв. по част Отопление и вентилация и СМР по част Архитектурна и СК-сграда-врати и прозорци. 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР, изпълнени към 30.11.2015год. по част Архитектура и СК-сграда—топлоизолация на външни стени и външна силикатна мазилка: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв. за СМР, изпълнени към 30.10.2015год. по част Архитектурна и СК-сграда—ремонт и топлинно изолиране на покрив:  0...01564/29.09.16год. на стойност 21 231,56лв. за СМР, изпълнени към 29.11.2015год. по част Отопление и вентилация, по част  Архитектурна, котелно и ремонт и топлинно  изолиране на покрив и сграда /стр.132-147/. Следва да се отбележи, че нито един от посочените писмени документи не е подписан, съответно одобрен от възложителя, както и от останалите посочени в чл.2.2 от договора лица, за да се приеме, че настъпилите промени във видовете и количествата СМР са извършени на основание сключения договор, респективно са станали част от договорените с договора за строителство СМР, които ищецът като изпълнител е поел задължение да изпълни.  Напротив, както се посочи, в писмения отговор процесуалният представител на ответника изрично оспорва това обстоятелство с твърдения, че няма писмен договор за изпълнение на процесните СМР, няма и подписани протоколи за приемане на такава работа.  За това  и предявеният главен иск за заплащане на сумата от 72 426,97 лв. с ДДС представляваща неизплатено възнаграждение по договор за строителство, сключен между Община Главиница и „Капитол груп“ ЕООД, се явава неоснователен и следва да се остави без уважение.

Относно първия евентуален иск:

Искът е предявен при условия на евентуалност-т.е, ако съда отхвърли главния иск, то тогава ищеца претендира главницата от 72 426,97 лв. с ДДС под формата на неизплатено възнаграждение за извършени от ищеца допълнителни и непредвидени СМР на обект „Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница“ : Вземането е обективирано в протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-3/29.09.2016год.  и Протокол № 4/29.11.2016год. и издадените въз основа на тях данъчни фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв.:  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв. Следователно, вземането се претендира  като възнаграждение за извършени от ищеца допълнителни и непредвидени работи по сключения даговор за строителство.  Искът е неоснователен. Промяна във видовете и количествата СМР, както се посочи по-горе, се извършва само след изпълнение на предвидената в чл.2.2 от договора процедура-т.е. след предоставяне на необходимите документи от изпълнителя и одобрение от проектанта и строителния надзор, възложителя и РА на ДЗФ. Както се изложи, това условие не е изпълнено за нито едно от извършените допълнителни и надвишени работи, за това същите не могат да се приемат като изпълнени по сключения договор.

Относно втория евентуален иск:

 Отново предявения в условия на евентуалност-т.е. ако се отхвърли главния иск и първия евентуален иск, то тогава ищеца претендира заплащане на главницата от 72 426,97 лв. с ДДС на основание водене на чужда работа без пълномощие /чл.60-62 ЗЗД/. Ищецът твърди, че процесиите СМР са извършени от него на обект Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ под формата на предприемане от ищеца  управление работа на ответника, за която са се грижили до приемането и от ответника и работите са водени уместно.  Работата е била  предприета и водена в интерес на Община Главиница и същата е била необходима за приемане на обекта и за въвеждането му в експлоатация. Процесните СМР са извършени със знанието и без противопосвянето на ответника, който е приел резултата от тези дейности и осъществява фактическо ползване на процесните СМР. Вземането е обективирано в протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-3/29.09.2016год.  и Протокол № 4/29.11.2016год. и издадените въз основа на тях данъчни фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв.:  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв.

При разглеждане на този евентуален иск съдът съобрази следното: Изложиха се съображения, че надвишаващите и непредвидени работи, описани в цитираните протоколите са извършени от ищеца в качеството му на изпълнител на СМР.

Относно характера на извършените СМР: Безспорно, същите нямат характер на луксозни, а са необходими и полезни за ответника, както се отбеляза по-горе, поради следното: Непредвидените СМР са извършени на основание издадени Заповеди за изменение на проекта с №№ 1-5 от съответния проектант, във връзка с възникнали необходимости по време на строителството. Както се посочи, тези заповеди са задължителни за строителя, и същите се отнасят до извършване на строителни работи, без които според заключението на СТЕ обектът не би бил приет и съответно въведен в експлоатация. Това се отнася и за направената допълнително 281 кв.м. топлоизолация-относно същата не е издадена Заповед, но без направата й, обектът би останал с частично направена топлоизолация и сградата не би била въведена в експлоатация, каквото е становището и на вещото лице.   Освен че извършените въз основа на цитираните заповеди СМР и направените СМР, изразяващи се в 281кв.м. топлоизолация, са били необходими и полезни, според вещото лице същите увеличават стойността на обекта и са били и задължителни за строителя на обекта.  

Според заключението на неоспорената СТЕ, без изпълнението на надвишените и непредвидени видове СМР-т.е. тези, които са извън предмета на сключения между страните договор, обектът не би отговарял на изискванията за въвеждане в експлоатация. Според заключението на СТЕ, средната пазарна  стойност на надвишените и непредвидени видове извършени  СМР е 55 990,56лв. /стр.62 от настоящето дело/.

Както се посочи, ищецът е остойностил надвишените и непредвидени СМР в размер на  72 426,97 лв. с ДДС – формирана въз основа на протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-3/29.09.2016год.  и Протокол № 4/29.11.2016год. и издадените въз основа на тях данъчни фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв.:  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв. Според уточнението на вещото лице по допуснатата от въззивната инстанция СТЕ, дадени в съдебно заседание при приемане на изготвеното заключение, непредвидените и допълнителни СМР, описани в посочените протоколи, ищецът е остойностил СМР по съобразно приетите показатели на приложение № 14 Б към предлаганата цена-определящо ценовите показатели за формиране на единичните цени на непредвидените видове строително-монтажни работи. Вещото лице изрично сочи, при извършеното ценообразуване на надвишените и непредвидени работи, са спазени показателите по приложение 14б за ценообразуване.  Следователно, процесната сума от 72 426,97лв., представляваща общата стойност с начислен ДДС, формирана като сбор от единичните цени на извършените СМР описани в посочените по-горе протоколи /№№ 1-4-стр.133-146/, определени  по приложение № 14б от сключения между страните договор за строителство. Или ищецът строител претендира заплащане на СМР които е остойностил на обща стойност 60 356,18лв., с начислено ДДС-сумата  72 426,97лв. формирана и като сбор от издадените 4 фактури.

При така установеното, следва да се направят следните правни изводи относно този евентуален иск:

В процеса безпорно се установи извършването на надвишени и непредвидени СМР, остойностени от ищеца по приетия от страните начин.

За това съдът намира, че следва да се направи извода, че предявеният иск се явява доказан. Това е така, тъй като от писмените доказателства- указания на проектанти и пропуски в проектната документация, както и от заключението на вещото лице по СТЕ, безспорно се установява, че без извършването на допълнителните СМР  обектът не би отговарял на изискванията за въвеждане в експлоатация, респективно, извършената работа е била предприета уместно и предвид изложеното,  е била и в интерес на ответника.

А както се посочи, с Констативен  Акт образец 15 от 28.12.2015год. е установена годността на обекта за въвеждане в експлоатация, като същият е подписан от възложителя. Следователно, с подписване на Акт 15 от възложителя, от една страна същият одобрил извършването на процесните СМР, а от друга-същите се  се явяват необходими, респективно полезни за ответника като собственик на сградата и увеличават нейната стойност, според заключението на вещото лице. Или, ищецът със знанието и без противопоставянето на ответната община е свършил процесните надвишени и непредвидени СМР, освен това същите са одобрени от ответника, за това възникналите отношения следва да бъдат уредени по реда на чл.62 ЗЗД, а не по правилата за неоснователно обогатяване- /чл.61 ал.3 ЗЗД/. А по правилата на пълномощието –чл.62 ЗЗД се дължат всички разноски, доколкото работата е била одобрена /чл.62 и чл.258 ЗЗД/.

Ищецът е посочил и претендира сумата от 72 427,41лв. с ДДС,  като стойност  на необходимите и полезни разноски, по съставена от него рекапитулация по реда на приложение 14б от договора на извършените разходи за надвишени и непредвидени СМР. Сумата е формирана въз основа на протоколи за приемане на извършени видове СМР с № 1-3/29.09.2016год.  и Протокол № 4/29.11.2016год. и издадените въз основа на тях данъчни фактури №№:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв. за СМР: 0...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв.:  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв. Относно  дължимостта на сумата от 12 071,24лв. ДДС.

Както се установи, налице е извършено строителство на стойност  60 356,18лв., извършено от строител-търговец. Щом е налице данъчно събитие-извършена услуга, се дължи ДДС, без да е от значение основанието за възникването-договорно или извъндоговорно. Следователно, налице е извършена доставка /услуга/,  а по всяка доставка се дължи ДДС, поради което законосъобазно върху стойността на извършените СМР е начислено и съответно се дължи ДДС от получателя на услугата, поради което следва да се направи извод, че искът е доказан по размер /относно сумата от 72 427,41лв. с ДДС.

Относно иска по чл.86 ЗЗД: Ищецът е поканил ответника да заплати дължимите суми с писма, входирани от ответника на 30.09.2016год., като по този начин е поставил последния в забава, по см. на чл.86 ЗЗД. Обезщетението за забава до предявяване на иска е в неоспорения от ответника претендиран  размер от 1 229,69лв. и следва да бъде присъден в този размер.

 При направените изводи за основателнонстт на исковете, следва да бъде разгледано възражението за прихващане със сумата 60 261,26лв.-обезщетение за пропусната полза. Твърди се от ответника, че същото се дължи от ищеца, понеже единствено неговото бездействие е лишило Община Главиница да усвои тези средства по ползваната програма за финансирана на този проект.  Съдът намира възражението за прихващане за неоснователно, поради следното: Договорът за строителство е сключен на 28.01.2015год., със срок на изпълнение-предаването на обекта с Акт Образец 15 е определен на 7 месеца, но не по-късно от 30.06.2015год., впоследствие удължен на 31.12.2015год. Началото на срока за изпълнителя е даването на строителна линия, като  същата е дадена на 07.07.2015год.  Следователно, на изпълнителя реално е поставен срок да изпълни строежа много по-малък от определените в договора 7-месеца, но въпреки това срокът на предаване на обекта е спазен от страна на строителя. Но тази забава на възложителя да създаде условия за започване на строежа,  е попречила на същия своевременно да отчете СМР по съответния ред за да получи финансиране от ДФЗ.  Този извод следва от заключението на вещото лице по допуснатата от настоящата инстанция СТЕ.  Според отговора по т.7  Община Главиница не е предприела действия за одобряването  на предоставените от ищеца документи във връзка с промяната  на СМР на останалите участници в строителния процес и на РА при ДФЗ, тъй като крайният срок за завършване на обекта е бил 31.12.2015год. и не е било възможно допълнително финансиране на непредвидени и допълнителни СМР,  поради изтичане на този краен срок на проекта. Следователно, причина за претърпените пропуснати ползи на ответника е неговата забава свързана с късното откриване на строителната площадка, респективно в липсата на достатъчно време до изтичане на срока за финансиране по програмата на ДФЗ. А както се изложи, въпреки съкратения срок на изпълнение, ищецът в този срок е предал обекта и съответно същият е бил приет и въведен в експлоатация, поради което същият се явява изправна страна по договора. Все пак, за прецизност следва да се отбележи и следното:    От твърденията на ответника следва да се направи извод, че поради неотчитане на СМР същите не са могли да бъдат заявени от общината за заплащане по предвидената програма. Това твърдение не се подкрепя от доказателствата по делото и не може да бъде споделено.    От представената и неоспорена кореспонденция между страните се установява, че изпълнителят своевременно е отчитал извършените непредвидени и надвишени количества и видове СМР на обекта. Още на 02.11.2015год на възложителя е изпратена КСС на надвишени количества и допълнително извършени работи на стойност 35 690, 07лв. без ДДС. На 12.11. с електронно писмо са изпратени на възложителя подробна количествена сметка и надвишени количества към дата 10.11.2015год. На 29.12.2015год. от страна на изпълнителя са изпратени подготвените от строителния надзор актове, включително акт протокол № 3/29.12.2015год. за приемане на извършени надвишени  и непредвидени СМР. На 08.01.2016год. с писмо изх.№ 12/08.01.2016год. е изпратено писмо до възложителя, включващо КСС,  Единични анализни цени на възникналите непредвидени СМР с искане за удостоверяване на действително изпълнените СМР на обекта. От материалите по делото се установява, че възложителят не е отговорил на ищеца, не е и предприел действия по т.2.2 от процесния договор  за одобряване на предоставените от ищеца документи във връзка с промяната на СМР. Този извод следва и от заключението на  вещото лице, в което се сочи, че е открило в документацията протокол за приемане на извършените надвишени и непредвидени видове СМР, предоставен от строителя, но неподписан от възложителя. Следователно, възложителят който е бил информиран за извършените СМР, не е изпълнил задължението си по чл.12.1 да приеме извършение работи, за което да подпише съответните протоколи,  да подпише необходимата документация съобразно чл.2.2 от договора, за да могат извършените непредвидени и надвишаващи СМР да станат част от предмета на същия. Това неизпълнение на задълженията на възложителя е попречило разходите за тези СМР да бъдат включени за финансиране по ДФЗ, поради което и възражението за прихващане се явява неоснователно и следва да се остави без уважение. 

Предвид изложеното,    въззивната жалба се явява основателна и претенциите следва да бъдат уважени в предявените размери-т.е. да бъде присъдена сумата от 72 427,41лв. главница с начислено ДДС-общ сбор от посочените фактури, ведно със законната лихва, от предявяването на иска до окончателното изплащане на сумата, ведно с обезщетение за забава в размер на сумата от 1 229,69лв.

Поради несъвпадане на направените изводи от настоящата инстанция с изводите на окръжния съд, обжалваното решение следва да бъде отменено в частта с която евентуалният иск по чл.60-62 ЗЗД и искът по чл.86 ЗЗД са отхвърлени  и постановено ново, с което предявеният в евентуалност иск по по чл.60-62 и по чл.86 ЗЗД да бъдат уважени  така, както са предявени.

Разноски: Пред въззивната инстанция въззивника претендира разноски в общ размер 9 501,54лв. от които : за д.т. 1 473,54лв.: адвокатски хонорар- 6 228 лв. с ДДС и 1 800лв. депозит за СТЕ. Въззиваемата страна е направила възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, при разглеждането на което съдът съобрази следното: Минималния размер на дължимото адвокатско възнаграждение е 3287,65лв. с ДДС. Съдът като прецени фактическата и правна сложност на делото намира, че следва да бъде присъден адвокатски хонорар в размер на 4 000лв. с ДДС. Така общия размер на дължимите от въззивника разноски за въззивната инстанция е сумата от 7 273,54лв.

Разноски пред окръжния съд: С оглед на уважените искове от въззивната инстанция, на ищеца се дължат направените разноски които са в общ размер от 7 702,46лв., за това  на ищеца следва да се присъдят  разноски пред окръжния съд в посочения размер.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

 

                                                     Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 112 от 05.12.2017 г. постановено по търговско дело № 178 по описа на Силистренски окръжен съд  за 2016год. в ЧАСТТА, с която съдът е отхвърлил  предявеният в условията на евентуалност иск на „Капитол груп“ ЕООД, ЕИК 131112176, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 14-партер, представлявано от управителя Таня Велчева Савчовска, да осъди ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА с БУЛСТАТ: 000565380, да заплати на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК:131112176, сумата от 72 426,97 лв. /седемдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ с ДДС на основание водене на чужда работа без пълномощие /чл.60-62 ЗЗД/, ведно със законната лихва върху претендираната сума от завеждането на исковата молба до окончателното им изплащане и в ЧАСТТА с която отхвърля иска на „Капитол груп“ ЕООД, ЕИК 131112176, да осъди ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА с БУЛСТАТ: 000565380, да заплати на ищеца мораторна лихва в размер на 1229,69 лв. поради допусната от Община Главиница забава в плащане на главното задължение от 72 426,97 лв. /седемдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ с ДДС с лихвен период от 01.10.2016г до завеждане на исковата молба - 30.11.2016г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  с БУЛСТАТ: 000565380, да заплати на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК:131112176, сумата от 72 426,97 лв. /седемдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ с ДДС, на основание водене на чужда работа без пълномощие, която е предприета уместно /чл.60-62 ЗЗД/, представляваща извършени от ищеца СМР на обект Ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ и създаване на център за регионален туризъм, експониране на местно природно и културно наследство“ в ПИ 15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница. Вземането е обективирано в Протокол № 1/29.09.2016год.  и данъчна фактура №:0...01541/29.09.16год. на стойност 13 774,88лв.: Протокол № 2/29.11.2016год.: данъчна фактура № 0...01542/29.09.16год. на стойност 22 275,43лв.: Протокол № 3/29.09.2016год.  и данъчна фактурра №...01543/29.09.16год. на стойност 15 145,08лв. и Протокол № 4/29.11.2016год. и данъчна фактура №  0...01564/29.11.16год. на стойност 21 231,56лв.: ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  с БУЛСТАТ: 000565380, да заплати на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК:131112176 сумата от 1229,69 лв. /хиляда двеста двадесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/ -мораторна лихва за забава, поради допусната от Община Главиница забава в плащане на главното задължение от 72 426,97 лв. с ДДС за периода от 01.10.2016г до завеждане на исковата молба - 30.11.2016г., на основание чл.86 ЗЗД.

 ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите части.

 ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  с БУЛСТАТ: 000565380, да заплати на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД с ЕИК:131112176 сумата от 14 976 лв. разноски /от които сумата от 7 273,54лв. са разноски за въззивната инстанция, сумата от 7 702,46лв. -разноски пред окръжния съд/, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 и ал.2 от ГПК .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :1.                      2.