Р Е Ш Е Н И Е

№  87/08.04. 2019 год.                           гр.Варна

           В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  06.03.2019 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ:    ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                      МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 50  по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

   Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по въззивна жалба от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД – ответник   по т.д. № 849/2018год. по описа на ОС-Варна срещу постановеното решение по делото с № 951/06.12.2018год., с което дружеството е осъдено да заплати на П.Г.Т.,***, обезщетение за увреждания настъпили при ПТП на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, по вина на водача на л.а.“Ауди А3“, с рег.№ВХХХХРХ, който е застрахован при ответника по задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“, с полица №23115000769787, в размер на 460лв. за претърпени имуществени вреди, и в размер на 50000лв. за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат от счупвания на първи поясен прешлен и на дванадесети гръден прешлен, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 04.06.2015г. до окончателното им изплащане: С което Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД еосъдено да заплати на адв.Г.К., със съдебен адрес:***-партер, адвокатско възнаграждение в размер на 2043.80лв., за осъществено безплатно представителство на П.Г.Т., с ЕГН **********, на основание чл.38, ал.2 от ЗА вр. с чл.38, ал.1, т.2, пр.2 от ЗА и с което Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД е осъдено да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметката на Окръжен съд Варна, сумата от 2218.40лв.

Счита решението в неговите осъдителни части за  неправилно- поради  противоречие с материалния закон и необосновано, по изложени съображения. Основните са срещу извода на съда,  че ищецът е ангажирал достатъчно доказателства, установяващи претърпените неимуществени вреди. Необосновани са и изводите на съда относно механизма на осъщественото на 18.04.2015год. ПТП и причинно-следствената връзка с претърпените от ищеца неимуществени вреди.

 В евентуалност, в жалбата са изложени твърдения за неправилност на решението, поради противоречие с разпоредбата на чл.52 ЗЗД, понеже определеният размер е завишен и не отговаря на критерия за справедливост. Излага  също съображения за съпричиняване от страна на ищеца, като изразява несъгласие с изводите на съда, който е приел същото за неоснователно.

С жалбата се иска решението да бъде отменено в осъдителните му части..

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима. Насрещната страна чрез писмено становище, счита  жалбата за неоснователна, по изложени съображения.

Въззивната жалба е редовна и надлежно администрирана.

В съдебно заседание жалбата се поддържа съответно оспорва чрез процесуалните представители на страните.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното, относно обжалваната част от решението, съдът съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила искова молба от П.Г.Т., чрез процесуарлен представител, срещу ЗАД «ОЗК-Застраховане»  АД гр.София за сумата от 460 лв.-имущественти вреди и сумата от 60 000 лв.- обезщетение за претърпени неимуществени вреди на осн.чл. 226 ал.1от КЗ/отм./ и чл.86 ЗЗД.

 В исковата молба твърди, че на 18.04.2015г. П.Г.Т. при управление на л.а. „Инфинити“ Р№ СВ 44 99АВ претърпял на пътя Варна-Езерово, обл.Варна ПТП, по вина на водача на л.а.“Ауди А3“, с рег.№ВХХХХРХ, л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ, управляван от Н П П, за което се е водило ДП №512/15г. по описа на с-р “ПП“ при  ОД МВР-Варна. Твърди се, че водачът на л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ, в нарушение на чл.37 ал.1 т.2 от ЗДвП е причинил процесното ПТП, като същия е признат за виновен с влязло в законна сила на 25.01.2018г. Решение по АНД №5731/2017г. по описа на Районен съд Варна. Виновният водач е застрахован при ответника по задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“, с полица №23115000769787, със срок на валидност от 15.03.2015г. до 14.03.2016г.

Твърди се, вследствие на ПТП ищецът е претърпял неимуществени вреди-болки и страдания вследствие на получени травми- под формата на две средни и една лека телесни повреди, а именно: -счупване на първи пояснен прешлен и счупване на 12-ти гръден прешлен, обусловили трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец и -навяхване на шията, обусловило временно разстройство на здравето, неопасно за живота. Поради което и предявява настоящите искови претенции в общ размер от 60 460лв., от които:

 

 

-Сума в размер на 460 лв.- имуществени вреди за заплатени в ЯМР вМДЛ „Спектър“-гр.София, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на заплащането ѝ-19.05.2015г. до окончателното изплащане на сумата, и сумата от 60000лв., представляваща обезщетение за претърпени в следствие от гореописаното ПТП неимуществени вреди-болки и страдания, в резултат от две средни и една лека телесни повреди, изразяващи се в счупване на първи поясен прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец; счупване на 12-ти гръден прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец и навяхване на шията, обусловило временно разстройство на здравето, неопасно за живота, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на увреждането-18.04.2015г. до окончателното изплащане на сумата.

В исковата молба се твърди, че след настъпилото на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, ищецът първоначално бил транспортиран до ПШЗ, където са проведени прегледи и назначени рентгенографии, като са установени контузия на пояса и навяхване на шията. Твърди се, че поради продължаващи оплаквания, на 19.05.2015г. ищеца е транспортиран от свои близки до МДЛ “Спектър“-гр.София, където е извършен ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/ на поясен отдел на гръбначен стълб, при който са установени счупвания на телата на прешлените. На 27.05.2015г. и 08.06.2015г. са извършени консулти със специалист по образна диагностика за разчитане на рентгенографията от 18.04.2015г. и МРТ от 19.05.2015г.Установено е, че описаните травматични увреждания са резултат от внезапно форсирано сгъване на гръбначния стълб в шиен и поясен отдели и се намират в пряка причинно-следствена връзка с настъпилото ПТП. Сочи се, че след инцидента, поради тежкото си здравословно състояние, ищеца е ползвал отпуск по болест за период от около 2 месеца и половина, като възстановяването и отшумяването, в задоволителна степен, на претърпените травматични увреждания е продължило над 6 месеца. Твърди, че след настъпване на процесното ПТП, ищеца имал постоянно главоболие и болки в областта на травмите, като не можел да спи, и в продължение на 2 месеца само лежал. Твърди се, че ищеца трудно се изправял без придружител, бил подтиснат, тревожен. Твърди също, че и към настоящия момент ищеца изпитва страх да шофира и да се вози в л.а., поради което избягва да го прави.

С депозирания в срока по чл.367, ал.1 от ГПК писмен отговор, ответното дружество ЗАД «ОЗК-Застраховане»  АД гр.София изразява становище за неоснователност на претенциите. Поддържа се, че претендираните застрахователни обезщетения не кореспондират с причинените вреди и интензитета на претърпените болки и страдания, респективно са недължими и прекомерно завишени, доколкото водачът Н П не е причинил на ищеца имуществени и неимуществени вреди в заявения размер. Поддържа се, че липсват доказателства в подкрепа на твърденията за настъпили негативни промени във физическото и психо-емоционалното състояние на ищеца и за наличие на причинно-следствената връзка между увреждащото действие от страна на водача на застрахования автомобил и посочените в исковата молба вреди. Оспорва се наличието на всички посочени в исковата молба физически и психологически болки и страдания, а в случай, че в хода на производството се установи тяхното съществуване, се оспорва наличието на причинно-следствена връзка между уврежданията, получени при процесното ПТП и изложените здравословни проблеми у ищеца.

Оспорва се, твърдението на ищеца, че в резултат на претърпяното ПТП, той е получил травматични увреждания, от които се е възстановявал в период, продължил повече от 6 месеца, включително и претърпени две средни и една лека телесни повреди. Сочи се, че претендираното обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се във физически и психически болки и страдания, е в изключително завишен размер и не съответства на степента и характера на получените травми, както и че същото не следва да бъде източник на обогатяване на увреденото лице. На следващо място се поддържа, че в случая е налице съпричиняване от страна на ищеца на вредоносния резултат. Твърди се, че управлявайки л.а.“Инфинити“, с рег.№ СВ ХХХХ АВ по пътя гр.Варна-с.Езерово, ищецът е имал обективна възможност от далечна дистанция да възприеме спрелия в насрещното платно автомобил, управляван от Н П, както и включения от него ляв мигач, който обективира намерението му да предприеме маневра ляв завой.

Съдът, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното, относно обжалваната част от решението:

Страните не спорят относно следната фактическа обстановка.

На 18.04.2015г. между управлявания от ищеца л.а. „Инфинити“ с рег. № СВ 44-99АВ, и управлявания от Н П П л.а. „Ауди А3“р.№ В 53 92 РХ е настъпило ПТП на пътя Варна-Езерово. Вследствие на ПТП ищеца е получил травматологични увреждания, представляващи две средни и една лека телесни  повреди, изразяващи се в: счупване на 1-ви поясен прешлен и счупване на 12-ти гръден прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец, навяхване на шията.

Не е спорно, че към 18.04.2015г.-датата на процесното ПТП между Н П П, с ЕГН ********** и ответното дружество ЗАД «ОЗК-Застраховане»  АД гр.София е съществувало валидно облигационно правоотношение по Застрахователна полица №BG/23/115000769787 за застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“ относно л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ.

От материалите по НАХД №5731/2017г. по описа на Районен съд Варна, което е приобщено към настоящото дело, се установява, че с влязло в законна сила на 25.01.2018г., Решение №39/09.01.2018г., ответника е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.343, ал.1, б.“Б, пр.2 вр.чл.342, ал.1 от НК, тъй като на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, при управление на л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ, е нарушил правилата за движение по пътищата-чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗДП, и по непредпазливост е причинил на ищеца, който е управлявал л.а.“Инфинити“, с рег.№ СВ ХХХХ АВ, две средни телесни повреди, изразяващи се в счупване на 1-ви поясен прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец и счупване на 12-ти гръден прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец, като на основание чл.78А, ал.1 от НК извършителят е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.

От приетите по делото заверени преписи от Изследване с ЯМР в МДЛ “Спектър“-гр.София, се установява, че на посочената дата е извършено образно изследване на ищеца, за което той е заплатил сумата от 460лв.- видно от касов бон от 19.05.2015г.

От представените заверени преписи от 4 бр. Болнични листи, се установява, че в резултат от претърпяна контузия на долната част на гърба и таза, ищеца се е намирал в отпуск, поради временна неработоспособност през периода 24.04.2015г.-06.07.2015г.

Според САТЕ, към момента на настъпване на процесното ПТП управлявания от ищеца автомобил се движил със скорост от около 90 км/ч в права посока от гр.Варна към село Казашко, като ответника, с л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХсе е намирал в насрещното платно по посока на гр.Варна,  е изпълнил маневра-ляв завой за навлизане в частен имот, с което си действие отнел предимството за движение в права посока на първия автомобил. Установява се, че разстоянието на максимална пряка видимост на ищеца към МПС-то, управлявано от ответника е 109.60 метра, а на опасната зона 77.36 метра. Релефа на местността и характеристиките на пътното платно, не позволяват избягването на ПТП, посредством аварийна маневра. Към момента на настъпване на удара, скоростта на л.а.“Ауди“ е била около 20 км/ч, а тази на л.а.“Инфинити“ е била около 71.3 км/ч.

В КСМЕ, вещите лица са посочили, че в резултат от внезапно форсирано сгъване на гръбначния стълб в шиен и поясен отдели, ищеца е претърпял контузии на пояса-счупване на 1-ви лумбален прешлен и на 12-ти гръден прешлен /установени с МРТ изследване на 19.05.2015г./, и навяхване на шията, които се намират в пряка причинно-следствена връзка с процесното ПТП. След произшествието на 18.04.2015г. ищеца е транспортиран до спешен център на МБАЛ “Света Анна“, където е извършена рентгенографията и е установена контузията на пояса /без счупванията на посочените прешлени/. Според в.л. компресивните счупвания на гръбначния стълб се лекуват консервативно, с носене на имобилизация от 1 до 6 месеца зза по-тежките. Травмата-счупването заема малка част от прешлените и поради тази причина, е диагностицирано след провеждане на  Магнитно-ядрено изследване. Счупването е на фона на променени от по-рано междупрешлени дискове по гръбначния стълб, като симптоматиката на остеохондрозата /дископатията/ и въпросното счупване, е сходна-има болки и ограничаване на движенията в кръста. Понастоящем ищеца страда от остеохондроза на гръбначния стълб на почти всички нива и дискови протрузии, които са свързани с натоварвания и травми в миналото, както и с напредването на възрастта, като процесната травма е отключила симптоматиката на болки и ограничаване на движенията за дълъг период от време. Лечението се състои с редуване на физиотерапия, обезболяващи лекарства и балнеолечение. Според вещото лице психиатър, в резултат от преживения стрес при инцидента и получените телесни увреждания, непосредствено след това и в следващите дни ищеца е развил симптомите на “Остра стресова реакция“, характеризираща се с начална фаза на “зашеметеност“ с редуващи се симптоми на тревожност, страх и безсъние. Посочените симптоми са преминали след няколко дни в клиничната картина на “Разстройство в адаптацията“ и “Специфична фобия към шофиране“. Клиничната картина при ищеца е включвала депресивно настроение, тревожност, безпокойство за бъдещето. След подобряване на физическкото състояние на ищеца, описаното състояние постепенно се е подобрило, след шестия месец от ПТП-то. Към момента на извършеното от в.л. изследване, ищеца е психично здрав.

За доказване на претърпените неимуществени вреди -твърдяните болки и страдания, по делото са  изслушани показанията на свидетеля Светослав Фердинандов Стоянов. Същият сочи, че след процесното ПТП, психичното състояние на ищеца било изключително лошо-изпаднал в депресия и силно притеснен, като изпитвал трудности при задоволяване на най-елементарните си ежедневни си нужди, защото се притеснявал да не падне, а  когато ищеца бил возен в кола, същия реагирал с остра уплаха при наглед безобидни ситуации. Сочи, че след 6-7 месеца ищеца се завърнал на работа, но бил непълноценен при извършванетоѝ. Сочи, че понастоящем се забелязва отшумяване на тези реакции на ищеца, но същия продължава да не е желае да шофира.

В показанията на деликвента-свидетеля Н П П, се сочи, че е предприел маневрата, довела до процесното ПТП, когато разстоянието между автомобилите било около 30 м. Сочи, че управлявания от ищеца автомобил се движил със скорост по-висока от 90 км/ч, т.е. с повече от разрешената скорост. Сочи още, че в резултат от удара, предната част на управлявания от него автомобил била “отрязана“ до предните колела и автомобила се завъртял на 90 º, а автомобила на ищеца преминал през крайпътната канавка с ширина от 3 м. и дълбочина от 1 м., като прелетял над нея и спрял след 20-30 м.

Съдът, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното, относно обжалваната част от решението:

Не се спори, че на 18.04.2015г. между управлявания от ищеца л.а. „Инфинити“ с рег. № СВ 44-99АВ, и управлявания от св. Н П П л.а. „Ауди А3“р.№ В 53 92 РХ е настъпило ПТП на пътя Варна-Езерово. Вследствие на ПТП ищеца е получил травматологични увреждания, представляващи две средни и една лека телесни  повреди, изразяващи се в: счупване на 1-ви поясен прешлен и счупване на 12-ти гръден прешлен, обусловило трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец, навяхване на шията.

Не е спорно, че между Н П П и ответното дружество ЗАД «ОЗК-Застраховане»  АД гр.София, към момента на извършване на процесното ПТП  е съществувало валидно облигационно правоотношение по Застрахователна полица №BG/23/115000769787 за застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“ относно л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ.

От материалите по НАХД №5731/2017г. по описа на Районен съд Варна, което е приобщено към настоящото дело, се установява, че с влязло в законна сила на 25.01.2018г., Решение №39/09.01.2018г., Н П П е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.343, ал.1, б.“Б, пр.2 вр.чл.342, ал.1 от НК, тъй като на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, при управление на л.а.“Ауди А3“, с рег.№В ХХХХ РХ, е нарушил правилата за движение по пътищата-чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗДП, и по непредпазливост е причинил на ищеца, който е управлявал л.а.“Инфинити“, с рег.№ СВ ХХХХ АВ, две средни телесни повреди, изразяващи се в счупване на 1-ви поясен прешлен и 12 гръден прешлен, обусловили трайно затруднение на движенията на снагата за период, надхвърлящ един месец.

Съобразно разпоредбата на чл.300 ГПК, направените констатации в наказателното производство са задължителни за гражданския съд. Предвид изложеното, следва да се приеме, че на посочената дата Н П П при управление на МПС, поради нарушаване правилата за движение по пътищата е причинил ПТП на 18.04.2015год.,  при което поради непредпазливост причинил две средни телесни повреди на ищеца П.Т., изразяваща се в счупване на 1-ви поясен и 12 гръден прешлен, а от писмените доказателства и от КСМЕ се установява, че същият е получил и лека телесна повреда-навяхване на шията. Следователно, установява се причинно-следствената връзка между извършеното от Н П П ПТП и настъпилия вредоносен резултат-причинените две средни и една лека телесни повреди на ищеца П.Т..

            С оглед на изложеното, следва да направят следните правни изводи:

Постановяването на съдебен акт, чрез който Н П П е признат за виновен  в извършеното деяние, е основание за ангажиране на отговорността му, а съобразно чл.45  от ЗЗД същият следва да отговаря за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Безспорно е установено, че МПС управлявано от Н П П и чрез което са нанесени уврежданията е било застраховано с договор за застраховка „Гражданска отговорност” при ответника ЗАД «ОЗК-Застраховане»  АД гр.София.

Предвид изложеното и на основание чл.226 КЗ отговорността за обезвреда на  настъпилите  увреждания следва да се вмени на застрахователното дружество.

При определяне на размера на паричен еквивалент на вредите, съдът съобрази следното:

Безспорно, в резултат на извършеното ПТП и характерът на получените увреждания, ищеца е претърпяла твърдяните неимуществени вреди-болки и страдания в които са включени и получените депресивни и фобийни състояния, поради което следва да се приеме, че са доказани претърпените от него неимуществени вреди, вследствие получената средни и лека телесни повреди.  От представените писмени доказателства, описани от окръжния съд се установява, че ищцата е направила разходи свързани с лечението в общ размер 460лв. Относно оспорването на тяхната относимост-съдът намира същите за относими, тъй като, тъй като именно на проведените на 19.05.2015год.  изследвания чрез магнитен резонанс, за които е заплатена сумата, са открити фрактурите на гръбначните прешлени. За това сумата е относима и следва да бъде присъдена.

Относно претенцияята за неимуществени врееди: Съдът е присъдил сумата от 50 000лв., като този размер се обжалва изцяло от въззивното дружество.

Съдът намира, че справедлив еквивалент на същите по см. на чл.52 ЗЗД  е обезщетение в размер на от 30 000 лв. При определяне на посочения размер, съдът взе в предвид характера на получените средни и лека телесни повреди и интензитета и продължитеността на възстановителния процес: Следва да се отбележи, че ищецът не е представил обективни доказателства за продължителността на оздравителния процес. Според вещото лице от КСМЕ-стр.92, както и обясненията, дадени в съдебно заседание, компресивните счупвания на гръбначния стълб се лекуват консервативно с носене на имобилицзация за 1 до 6 месеца за по тежките. Понеже според заключението, счупването заема малка част от всеки прешлен, следва да се направи извод, че счупването се е излекувало в период относим към долната граница. Този извод се потвърждава и от ползваните болнични –същите са за период от около два месеца, като не се твърди и не са представени доказателства, лицето да е лекувано в болнично заведение.

При определяне на размера на  неимуществените вреди, съдът взе в предвид и посоченото от вещото лице в съдебно заседание, конкретно за  случая, че до 2 години, пострадалия може периодично да изпитва болки предвид наличието и наслагването с предходни изменения във функциите на гръбначния стълб, както и настъпилите депресивни състояния.

 Относно възражението за съпричиняване, което се поддържа и с въззивната жалба: Съдът намира същото за неоснователно, поради недоказаност.   С оглед на събраните доказателства, следва да се направи извод, че ищецът не допринесъл за настъпването на ПТП.  Това е така, тъй като същият се е движил в своето платно с разрешената скорост, като безспорно е възприел спреният в насрещното платно л.а.  Но не се установи твърдението, че спрелият автомобил е бил с включен светлинен сигнал-включен ляв мигач, който да укаже на ищеца за намеренията на л.а. да извърши маневра, пресичаща неговата траектория..но дори и да беше с включен сигнал-това не е основание да се намалява скоростта на движение, поради предимството  което дават правилата за движение на ищеца.

За това съдът намира възражението за неоснователно, респективно не са налице основания за намаляване отговорността на ответното дружество.

За това, съдът намира че искът за неимуществени вреди следва да бъде уважен до размера на 30 000лв.

Предвид изложеното жалбата на въззивника ЗАД“ОЗК Застраховане“АД гр.София, срещу определения размер на неимуществените вреди се явява частично основателна и следва д а се уважи като иска се редуцира до посочения размер.

Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение в обжалваната част, същото следва да бъде отменено в частта с която искът е уважен за разликата над  сумата от 30 000лв. до присъдената сума-50 000лв.

Разноски: С оглед на определения размер на неимуществените и имуществените вреди,  за производството пред окръжния съд, ответника  дължи разноски на ищеца в размер на 1 443,80лв., за това следва да се редуцират присъдените 2043лв.: Ответното дружество дължи държавна такса от 1 218,40лв.,  поради което присъдената сума в полза на бюджета на съдебната власт от 2218,40лв.  следва да се редуцира до 1423,40лв.-дължими суми в полза на бюджета на съдебната власт. Съответно, ищеца дължи на ответника разноски за производството пред ВОС разноски в общ размер 1 772,50лв. За това към присъдените 595,45лв. ответникът следва да заплати допълнително сумата от 1177,05лв.  Разноски пред настоящата инстанция: Въззивникът претендира разноски в размер на 3 469,20лв. -/д.т. и адвокатско възнаграждение/. Съобразно отхвърлената част от иска, му се дължат разноски в размер на 1375,03лв. Въззиваемата страна претендира разноски по чл.38 ал.1 т.2 ЗА-които са в размер на 1 443,80лв. с оглед на уваженатачаст от иска.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд 

                                    Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ решение № 951 от 06.12.2018 г. постановено по т.д.№ 849/2018  г. по описа на Варненски окръжен съд  в следните ЧАСТИ:

В ЧАСТТА С КОЯТО ОСЪЖДА ЗАД Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ №7, ет.5, представлявано от А П Л и Р К Д, да заплати на П.Г.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, обезщетение за увреждания настъпили при ПТП на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, по вина на водача на л.а.“Ауди А3“, с рег.№ВХХХХРХ Н П П, който е застрахован при ответника по задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“, с полица №23115000769787, за разликата над 30 000лв. до присъдения размер на 50000лв. за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в резултат от счупвания на първи поясен прешлен и на дванадесети гръден прешлен, ведно със законовата лихва, върху така присъдената главница считано от 04.06.2015 година до окончателното изплащане на сумата: С която осъжда ЗАД “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ №7, ет.5”, да заплати в приход на държавния бюджет по сметката на ОС – Варна, за разликата над 1423,40лв. до сумата от 2218,40 лв държавна такса и разноски, представляваща част от дължимата за производството държавна такса и част от заплатеното от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице съобразно уважената част от исковите претенции: В частта с която осъжда ЗАД “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177”Алианц България” АД ,с ЕИК: 040638060, да заплати на адвокат Г.К. от Варненска адвокатска колегия, със съдебен  адрес ***, сумата за разликата над 1 443,80лв. до 2043,80лв. адвокатски хонорар изчислен съобразно размера на присъдената сума и чл. 7, ал. 2, т. 4 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения., и чл. 38, ал. 2, и § 2а от ЗА И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ ИСКА на П.Г.Т., с ЕГН **********, с адрес: *** срещу  ЗАД Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ №7, ет.5, представлявано от А П Л и Р К Д, д "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД за сумата от над 30 000лв. до присъдените 50000 /петдесет хиляди/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, вследствие на причинени му средни телесни повреди- изразяващи се в болки и страдания, в резултат от счупвания на първи поясен прешлен и на дванадесети гръден прешлен, настъпили при ПТП на 18.04.2015г. на пътя Варна-Езерово, обл.Варна, по вина на водача на л.а.“Ауди А3“, с рег.№ВХХХХРХ Н П П, който е застрахован при ответника по задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите“, с полица №23115000769787, ведно със законовата лихва, считано от 04.06.2015 година до окончателното изплащане на сумата:

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.

ОСЪЖДА Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ №7, ет.5, представлявано от А П Л и Р К Д, да заплати на адв.Г.К., със съдебен адрес:***-партер, адвокатско възнаграждение в размер на 1443.80лв., за осъществено безплатно представителство пред ВАпС на П.Г.Т., с ЕГН **********, на основание чл.38, ал.2 от ЗА вр. с чл.38, ал.1, т.2, пр.2 от ЗА.

ОСЪЖДА П.Г.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Застрахователно акционерно дружество “ОЗК-Застраховане“ АД, с ЕИК 121265177, със седалище адрес на управление: гр.София, ул.“Света София“ №7, ет.5, представлявано от А П Л и Р К Д, сумата от 1177,05лв., представляваща деловодни разноски пред ВОС, и сумата от 1375,03лв.-разноски за настоящето производство, съобразно отхвърлената част от иска от въззивната инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението, при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.