Р Е Ш Е Н И Е

 

82

   

                гр. Варна ,31.03.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

    ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ                  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 500 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на служебно констатирана от съда очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 308/15.11.2013г. по в.т.д. № 500/13г. на ВнАС., на осн. чл.247 ГПК.

    В мотивите на посоченото решение съдът е приел , че въззивната жалба е подадена от адв. Й. в качеството й на особен представител на А.К.. Последният е бил ответник по първоинстанционното дело с назначен по реда на чл.47, ал.6 ГПК особен представител. Доколкото за въззивното производство не са били предварително събрани от ищеца разноски за особен представител на ответника, ВнАС е сторил това с решението си. В диспозитива е постановено ЗАД „Алианц България” да внесе по сметка на ВнАС сумата от 1169,25лв. Но съдът е пропуснал да отбележи по коя точно сметка следва да се извърши внасянето на възнаграждение за особен представител. Доколкото този вид възнаграждения, както и тези за вещи лица се изплащат от набирателна сметка – чужди средства  - депозити вещи лица и гаранции, а не от транзитната сметка – постъпления от съдебни такси и др., следва да се корегира очевидната фактическа грешка в диспозитива на въззивното решение в този смисъл.

    Поради което , съдът

 

                    Р Е Ш И :

 

    ДОПУСКА ПОПРАВКА  на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 308/15.11.2013г. по в.т.д. № 500/13. на ВнАС като след : „ОСЪЖДА ЗАД”А Б” ЕИК 040638060 да заплати по ” ДА СЕ ЧЕТЕ : „ набирателна сметка – чужди средства - депозити вещи лица и гаранции на ВнАС в „SG ЕКСПРЕСБАНК” АД– КЛОН ВАРНА, SWIFT BIC : ***; ВG 45 ТТВВ 9400 3315 0686 66 , сумата от 1162,25лв.– възнаграждение пред въззивната инстанция за особен представител по чл.47 , ал.6 вр. чл.77 ГПК.”

    Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: