Р Е Ш Е Н И Е

 

241/13.08.15 г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 500/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от НИТИ КОМЕРС ООД срещу решение № 489/16.06.2015 год..,  постановено по ч.т.д.№ 927/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20150316171427 за вписване промени по партидата на дружеството «НИТИ КОМЕРС» ООД, заявени със заявление вх.№ 20150316171427.

Твърди се в жалбата, че извода на съда не кореспондира със закона и противоречи на целите на закона. Прието е в нарушение на императивна процесуално-правна норма-разпоредбата на чл.46, ал.1 и ал.2 от ГПК за валидно връчване на съобщения на друго лице, която предвижда, че съобщения могат да се връчват на друго лице. Видно от приложеното известие за доставяне на телепоща уведомлението е получено на адрес на адресата от друго лице, което се е подписало и следва да се приеме, че лицето е съгласно да предаде съобщението.   

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

С подаденото заявление е заявено за вписване в ТР по партидата на „НИТИ КОМЕРС” ООД гр.Варна заличаване на Р К като съдружник поради изключването и вписване на нов съдружник.

В своята константна практика, а и в създадената при действието на чл.290 ГПК задължителна практика - напр. решение № 196/17.12.2009 г. по т. д. № 20/2009 г., решение № 74/14.07.2011 г., решение № 104 от 03.10.2011 г. по т. д. № 876/2010 г. и др., Върховният касационен съд трайно се придържа към становището, че доколкото разпоредбата на чл.139, ал.1 ТЗ не предвижда специален способ за връчване на покана за провеждане на общо събрание на съдружниците и ако дружественият договор не урежда такъв способ, връчването на поканата може да бъде осъществено чрез всички възможни и допустими способи, в т. ч. и чрез способите на процесуалния закон за връчване на съдебни книжа, поради което при установяване на този факт е налице приложимост на уредените в ГПК процесуални правила за връчване на съдебни книжа. Във всяко от посочените решения като съществено за изхода на спора по чл.74, ал.1 ТЗ във вр. с чл.139, ал.1 ТЗ е определено доказването по несъмнен начин на обстоятелствата, че дружеството - ответник е отправило покана до съдружниците за деня, мястото и дневния ред на предстоящото общо събрание и че поканата е достигнала своевременно до всеки от тях.

Видно от представената обратна разписка поканата е връчена чрез лицето К на 13.12.2014 година, а събранието е проведено на 19.12.2014 година т.е. преди изтичането на посочения в чл.24, ал.3 от дружествения договор седемдневен срок.

За надлежно уведомяване на съдружника за свикване на ОС следва да се счита връчването в предвидения от закона срок на писмена покана, съдържаща дневния ред. Минималния срок за известяване на съдружника и писмената форма на поканата са уредени с императивни правила, поради което нарушаването им води до опорочаване на процедурата по свикването на ОС, а опорочаването на процедурата по свикване на ОС води до незаконосъобразност на взетите решения и съставлява основание за отказ на длъжностното лице по регистрация за вписване на тези решения в търговския регистър.            

Поради съвпадане на крайните правни изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 489/16.06.2015 год..,  постановено по ч.т.д.№ 927/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №20150316171427 за вписване промени по партидата на дружеството «НИТИ КОМЕРС» ООД, заявени със заявление вх.№ 20150316171427.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: