ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 618

 

Гр.Варна, 26.10.2017………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и пети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ Д.

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 500 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 от ГПК образувано по частна жалба на А.Л.Е. от гр.Силистра срещу определение № 945 от 27.03.2017г. по търг.дело № 1085/16г. по описа на Варненски окръжен съд, с което молбата му по чл.248 ал.1 от ГПК за изменение на определение № 233 от 24.01.2017г. в частта му за разноските е оставена без уважение.

В частната жалба се твърди че обжалваното определение е неправилно.

Излага че първоначално молителите в производството са двама, поради което и изготвения отговор е по молбата на двамата. Твърди че вложения труд и знания са същите, независимо от броя на молителите. Твърди че по въпроса за разноските, съдът следва да се произнесе с окончателния акт. Твърди, че с депозирането на отговор от страна на ответника не може да се извърши преценка за фактическата и правна сложност на делото, тъй като същинското производство все още не е започнало. Оспорва и приетото от първоинстанционния съд приложение на чл.7 ал.3 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждение, като счита че фазата на която се намира производството по молба за откриване на производство по несъстоятелност не е достигнала до предявяване на вземания, поради което и чл.7 ал.3 е неприложим. Твърди че в този случай следва да намери приложение нормата на чл.7 ал.1 т.5 от Наредбата.

Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което молбата на ответника „НДК“ ООД за осъждане на А.Е. за направените по делото разноски да бъде отхвърлена, евентуално присъдения размер да бъде намален до сумата 300лв.

В депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК писмен отговор „НДК“ ООД със седалище гр.Варна, счита частната жалба за неоснователна и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 1085/16г. по описа на ВОС е образувано по молби на А.Л.Е. и „МЦРМ – Радост“ ООД за откриване на производство по несъстоятелност на „НДК“ ООД. Препис от молбата за откриване на производство по несъстоятелност е редовно връчен на ответника и му е даден месечен срок за отговор. В срока от ответника е депозиран отговор на молбата. След постановяване на определение от разпоредително заседание и в насрочено открито съдебно заседание производството по делото е оставено без движение за отстраняване на нередовности на молбата във връзка с представителството на молителите от адвокат – пълномощник. В срока за отстраняване на нередовности е постъпила молба от молителя А.Л.Е. за оттегляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност. Ответникът с молба е изразил съгласие с оттеглянето на молбата и е направил искане за присъждане на направените по делото разноски, като е представил списък по чл.80 от ГПК и доказателства за плащане на адвокатското възнаграждение. С определение № 233 от 24.01.2017г. съдът по несъстоятелността е прекратил производството по делото по отношение на молбата на Е. и го е осъдил да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 1 000лв., представляващи адвокатско възнаграждение. С обжалваното в настоящето производство определение, съдът е оставил без уважение молбата на А.Л.Е. за изменение на определението в частта му за разноските с искане за оставяне без уважени на искането на ответника за присъждане на разноски, евентуално за намаляване на размера на адвокатското възнаграждение.

Отговорността за разноски по чл.78 от ГПК е ограничена обективна отговорност, изградена изцяло върху идеята на законодателя за отговорност за неоснователни действия. На основание чл.78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото, като подлежат на присъждане всички разноски, които ответникът е направил по повод водене на делото и за чието установяване са представени надлежни доказателства.

Въззивният съд приема, че случая е налице хипотеза на прекратяване на част производството, по причина, която е пряко свързана с процесуалното поведение на единия от молителите, като независимо, че производството е продължило по отношение на другия молител, ответникът има право на разноски във връзка с организирането си на защита срещу всеки от молителите.

За установяване на размера на действително извършените от него разноски ответникът е представил адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие от 04.08.2016г. /л.259 от първоинстанционното дело/. Уговореният между ответника „НДК“ ООД и адвокатското дружество предмет на договора е процесуално представителство по търг.дело № 1085/16г. по описа на ВОС при договорено и заплатено по банков път възнаграждение в размер на 1 000лв., платимо по банков път. Представени са доказателства за заплатена сума в размер на 1 000лв.

В настоящия случай първоначално производството по търг.дело № 1085/16г. е образувано по подадена обща молба от двама кредитори А.Л.Е. и „МЦРМ „Радост“ ООД за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „НДК“ ООД. Предпоставка за уважаване на коя да е от двете молби е качеството на молителя като кредитор по търговска сделка или кредитор на вземане, породено или отнасящо се до търговска сделка, а предмет на решението е установяването на състоянието на неплатежоспособност, съответно на свръхзадълженост на длъжника. С оттеглянето на молбата на единия от двамата първоначални кредитори производството по делото не се прекратява, а от предмета на спора се изключва единствено твърдяната легитимация на този кредитор. До преценка на съществуването на задължението на длъжника към него и съответно неговия размер, обаче  може да се стигне в производство при анализа на финансово-икономическото състояние на длъжника и възможността му да покрива своите задължения.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че в договора за правна помощ между страната и нейния процесуален представител е договорен предмет на дейност защита и процесуално представителство по търг.дело № 1085/16г., без в него да бъдат разграничени молбите на различните кредитори. Предвид предмета на спора в производството по чл.625 и сл. от ТЗ от съда служебно не може да бъде отделена частта от договореното възнаграждение относима към молбите на всеки от двамата кредитори. Поради което и предвид продължаването на делото по молбата на кредитора „МЦРМ „Радост“ ООД въззивният съд намира, че адвокатското възнаграждение следва да бъде присъдено при постановяване на решението, съобразно изхода на спора. Следва да се отбележе, че към момента от съда по несъстоятелността с обжалваното по в.търг.дело № 515/17г. решение № 545 от 31.07.2017г. по търг.дело № 1085/16г. е налице повторно присъждане на същата сума в размер на 1 000лв. по същия договор за правна помощ, като този път е осъден вторият молител „МЦРМ „Радост“ ООД.

Предвид на изложеното обжалваното определение следва да бъде отменено и молбата на ответника „НДК“ ООД за осъждане на молителя А.Л.Е., производството по чиято молба е прекратено, следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 945 от 27.03.2017г. на Варненски ОС по търг.дело № 1085/16г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ на основание чл.248 от ГПК определение № 233 от 24.01.2017г. по търг.дело № 1085/16г. в частта му за разноските като

ОТМЕНЯ определението, с което А.Л.Е. е осъден да заплати на „НДК“ ООД сумата 1 000лв., представляваща разноски по делото на основание чл.78 ал.4 от ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.2 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: