О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

586 / гр.Варна,28.09. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                   

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА ч.т.д.№ 500 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК вр. чл.729 ТЗ.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба на ПИБ АД против определение № 349/27.06.2018г. по т.д.№ 146 по описа за 2009 година на Добрички окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е одобрена частична сметка за разпределение и се оставя без разглеждане направеното от частния жалбоподател възражение.

 Твърди се в жалбата, че частичната сметка е направена в противоречие с правилата, тъй като банката се явява и кредитор по чл.717н ТЗ по силата на законна ипотека, чието действие следва да бъде зачетено.Като се излагат доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, се претендира неговата отмяна и произнасяне с акт по същество.

Частната жалба е обявена в ТР, като в срока е постъпил отговор от Тошко Орешаров, с който се моли същата да се остави без уважение.

Частната жалба изхожда от легитимирано съгласно чл.729 ал.3 ТЗ лице – лице, подало възражение срещу сметката за разпределение, което не е било уважено от съда по несъстоятелността. Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

Спорен е въпросът дали ПИБ АД е кредитор по чл.717н ТЗ, което обуславя и активната му легитимация.

Съдът е приел, че лицето, което е възразило не е кредитор по чл.717нТЗ, поради което не е активно легитимиран да направи възражение.

Фактическата обстановка е следната:

С решение Добрички окръжен съд е обявил неплатежоспособността на ответника „ТУР-СПОРТ ХОЛДИНГ”ЕООД и е открил производство по несъстоятелност.

«Тур-спорт холдинг» ЕООД се легитимира като собственик на недвижими поземлени имоти с идентификатори №72624.621.224  и №72624.621.225, като собствеността по силата на договори за покупко-продажби е прехвърлена на  ЕООД „АТАНАСОВ”, гр.Добрич и ЕООД”СИТИ ТУР”,с.Кранево,обл.Добрич, които са учредили в полза на банката договорна ипотека. С решение по т.д.172/2011 година по описа на ДОС е уважен иск за обявяване за недействителна по отношение кредиторите на несъстоятелността на сделката за покупко-продажба на процесните недвижими имоти, като с решение сделката е прогласена за недействителна по отношение кредиторите на несъстоятелността.

Процесуалната активна легитимация на кредитор по чл.717нТЗ се определя от твърденията във възражението, като легитимацията произтича от наличието на договор за ипотека, учредена в полза на «ПИБ» АД върху осребрения имот. Задължението е на трети лица, а ипотеката е учредена върху имот, който по силата на съдебното решение е в патримониума на длъжника, който е обявен в несъстоятелност. Въпрос по съществото на спора е какъв е правният ефект на постановеното от ДОС решение по т.д.172/2011 година, поради което съдът дължи произнасяне по основателността на възражението, което е процесуално допустимо и следва да бъде разгледано по същество.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на ДОС за произнасяне на жалбата по същество.  

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 349/27.06.2018г. по т.д.№ 146 по описа за 2009 година на Добрички окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е одобрена частична сметка за разпределение и се оставя без разглеждане направеното от „ПИБ“ АД възражение, като ВРЪЩА на Добрички окръжен съд за произнасяне по направеното възражение от „ПИБ“ АД.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: