О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…500/Варна,02.08.2019

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНЕТА БРАТАНОВА

                             ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 500/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «АГРОНСТАНДАРТ – 2004» ЕООД – гр.Варна, чрез управителя Свилен Славов против определение от 30.05.2019 год., постановено по т.д.№ 1742/2017 год., с което съдът по несъстоятелността е отказал да предостави на частния жалбоподател право на глас в събрание на кредиторите на 30.05.2019 год., на основание чл. 673, ал.3 ТЗ.

Депозираната частна жалба е недопустима.

Обжалваното определение по чл. 673, ал.3 ТЗ не е сред изрично посочените в разпоредбата на чл. 613а, ал. 1 ТЗ актове, за които законът е предвидил възможност за обжалване, нито обжалваемостта на акта може да се мотивира с разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ, която предвижда възможност за обжалване на онези определения на съда по несъстоятелността, за които са налице критериите по чл. 274, ал. 1 ГПК. Определението по чл. 673, ал. 3 ГПК не е преграждащо, тъй като касае упражняването на правото на глас на конкретен кредитор в конкретно събрание, респ. не се осуетява по-нататъшното развитие на делото относно производството по несъстоятелност. Не е предвидена изрично и възможността за обжалване на определение от този вид, както в разпоредбата на чл. 673, ал.3  ТЗ, така и в останалите разпоредби на закона.

В допълнение, страната разполага и със специален ред за защита на правата си при и повод проведено събрание на кредиторите – чл. 679 ТЗ.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 500/2019 год. по описа на ВАпС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: